Javni poziv za financiranje i sufinanciranje najboljih poslovnih planova sredstvima iz Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo namijenjenih razvoju preduzetništva i zapošljavanju mladih

Datum objave: 06.07.2017. 09:05 / Izvor: Akta.ba, 06.07.2017.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

Općina Stari Grad Sarajevo

Općinski Načelnik

 

Na osnovu članova 35. i 69. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo - prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 20/13) i člana 7. Pravilnika o dodjeli sredstava za Start up biznis ("Službene novine Kantona Sarajevo",broj: 15/17 ), Načelnik Općine Starf Grad Sarajevo objavljuje

 

JAVNI POZIV

za financiranje i sufinanciranje najboljih poslovnih planova sredstvima iz Budžeta Općine Stari

Grad Sarajevo namijenjenih razvoju preduzetništva i zapošljavanju mladih

 

Predmet Javnog poziva

U skladu sa Strategijom lokalnog razvoja Općine Stari Grad 2014-2018. strateški prioritet koji se odnosi na povećanje zaposlenosti obuhvata dva strateška cilja:

1. Promocija raspoloživih programa sufinansiranja privrednika u svrhu zapošljavanja i

2. Edukacija građana za samozapošljavanje.

 

Općina Stari Grad Sarajevo je prepoznala važnost ovih ciljeva i kontinuirano kroz različite programe podrške sufinansiranja nastoji poboljšati kvalitet življenja i standard građana Općine Stari Grad Sarajevo. Sredstva planirana u Budžetu Općine Stari Grad Sarajevo za podsticanje preduzetničke inicijative kroz takmičenje preduzetničkih ideja i održivih poslovnih planova predstavljaju odlučnost Općine Stari Grad u ispunjenja strateških ciljeva.

Na osnovu Javnog poziva bit će odabrani najbolji poslovni planovi mladih i novčano nagrađeni. Novčana nagrada namijenjena je sufinansiranju troškova pokretanja biznisa kroz finansiranje troškova registracije biznisa, troškova sredstava za rad, zakupa poslovnih prostorija, obrtnih sredstava, naknade za doprinose i ostalih troškova.

Visina bespovratnih sredstava po poslovnom planu može iznositi maksimalno do 5.000,00 KM.

 

Cilj Javnog poziva

Osnovni cilj Javnog poziva je poticaj preduzetništvu i samozapošljavanju mladih sa područja općine Stari Grad Sarajevo kroz sufmansiranje troškova pokretanja i razvoja vlastitog biznisa.

 

Opšti uslovi Javnog poziva

Korisnici sredstava mogu biti osobe koje ispunjavaju sljedeće uslove:

a) Da se nalaze na evidenciji nezaposlenih JU Zavod za zapošljavanje Kantona Sarajevo ili ukoliko se ne nalaze na evidenciji nezaposlenih da dostave potvrdu o neuplaćivanju doprinosa po osnovu socijalnog i zdravstvenog osiguraja od nadležne institucije,

b) Da imaju prebivalište na području općine Stari Grad Sarajevo najmanje dvije godine u kontinuitetu,

c) Da pripadaju kategoriji mladih starosti do 35 godina,

d) Da se ne nalaze na evidenciji nezaposlenih JU Zavod za zapošljavanje KS, ali nemaju stalno zaposlenje - (potvrdu izvaditi u poreznoj upravi),

e) Da dostave izajvu ovjerenu kod nadležnog organa da će po odobravanju poslovne ideje registrovati i razvijati vlastiti biznis na području općine Stari Grad Sarajevo.

 

Kriterij za odabir poslovnih planova

Kriteriji za izbor poslovnih planova su:

a) Održivost poslovne ideje,

b) Inovativnost,

c) Kvalitet poslovnog plana,

d) Prezentacija poslovne ideje,

e) Iznos sredstava potrebnih za realizaciju poslovne ideje,

f) Mogućnost dodatnog zapošljavanja.

 

Sadržaj prijave za učestvovanje u Javnom pozivu

Pismena prijava na Javni poziv treba da sadrži sljedeće elemente:

a) Ovjerenu kopiju lične karte,

b) Uvjerenje o prebivalištu,

c) Potvrdu nadležnog zavoda za zapošljavanje da se nalazi na evidenciji nezaposlenih ili potvrdu nadležne institucije da nije na evidenciji osiguranika po osnovu socijalnog i zdravstvenog osiguranja,

d) Važeća potvrda da nema stalno zaposlenje - (potvrdu izvaditi u poreznoj upravi),

e) Poslovni plan,

f) Ovjerenu izjavu da će dodijeljena sredstva iskoristiti za nabavku potrebnih sredstava za rad navedenih u poslovnom planu, registrovati i održavati vlastiti biznis, da će se, nakon registrovanja vlastitog biznisa, odjaviti sa evidencije nezaposlenih i da se u periodu od najmanje 12 mjeseci neće prijaviti na evidenciju nezaposlenih, te da ranije nisu koristili bespovratna sredstva Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo namijenjena poticaju zapošljavanja mladih.

 

Način preuzimanja potrebne dokumentacije

Potrebna dokumentacija za prijavu na Javni poziv (biznis plan), može se preuzeti na web stranici Općine Stari Grad Sarajevo www.starigrad.ba od 06. jula, 2017. godine, ili slanjem zahtjeva sa nazivom ZAINTERESOVAN/A ZA START-UP na e-mail: admira.muhic@starigrad.ba i damir.drincic@starigrad.ba.

 

Rok i način podnošenja prijave

 

PREDAJA BIZNIS PLANA:

Ispunjen biznis plan (s kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se treba dostaviti u dvije (2) štampane i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično u šalter sali tokom radnih dana (ponedjeljak - petak), u periodu od 8 do 16 sati, na sljedeću adresu, sa naznakom za Javni poziv za Start-up biznis:

Općina Stari Grad Sarajevo

Šalter sala/protokol

Zelenih beretki 4

71000 Sarajevo

 

Rok za predaju aplikacija je 06. septembar, 2017. godine u 14 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte treba sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga biznis planova, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv biznis plana i navod "Ne otvaraj“ prije zvaničnog otvaranja". Pismene prijave se podnose Komisiji za provođenje postupka dodjele sredstava za Start up biznis Općine Stari Grad Sarajevo putem Sektora za lokalni razvoj, koji vrši kompletnu administrativno-tehničku proceduru provođenja postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Javni poziv ostaje otvoren 60 dana od dana objavljivanja. Krajnji rok za prijavu je 06. septembar, 2017. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave, Komisija neće uzeti u razmatranje.

Rezultati javnog poziva biće objavljeni na web stranici Općine Stari Grad Sarajevo, nakon čega će Komisija obaviti intervju sa najboljim kandidatima i donijeti konačnu odluku o izboru.

 

U postupku ovog javnog poziva Općina Stari Grad Sarajevo ne snosi nikakve troškove sudionicima.

 

Prispjela dokumentacija se neće vraćati.

 

Broj: 09-05-4645 / 17     

Sarajevo, 06.07.2017.godine     

 

NAČELNIK OPĆINE

mr. Ibrahim Hadžibajrić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: