Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata nevladinih organizacija kantonalnog karaktera sa područja Zeničko-dobojskog kantona

Datum objave: 05.07.2017. 09:28 / Izvor: Akta.ba, 05.07.2017.

Na osnovu člana 32. Zakona o izvršavanju Budžeta za 2017. godinu („Službene novine Zeničkodobojskog kantona“, broj: 15/16) i člana 151. stav (4) Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kanton („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/07, 13/11, 3/15 i 2/16), Zeničko-dobojski kanton – Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, raspisuje

 

JAVNI POZIV

za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata nevladinih organizacija

kantonalnog karaktera sa područja Zeničko-dobojskog kantona

 

I. Predmet javnog poziva

Javnim pozivom prikupljaju se programi/projekti za dodjelu budžetskih sredstava namijenjenih za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata iz oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata, zaštite porodica sa djecom i zaštite raseljenih lica i povratnika.

 

II. Pravo učešća

Pravo na dodjelu sredstava imaju nevladine, neprofitne organizacije koje djeluju u oblastima socijalne zaštita, zaštite civilnih žrtava rata, zaštite porodice sa djecom i zaštite raseljenih lica i povratnika.

Pod nevladinim, neprofitnim organizacijama, podrazumijevaju se: savezi, unije udruženja ili dr. krovne organizacije registrovane u skladu sa zakonom na kantonalnom nivou, te kantonalna udruženja ukoliko su članice saveza ili unija na federalnom nivou, odnosno kantonalna udruženja koja su zadužena za provođenje Programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici za područje Zeničko – dobojskog kantona (2016-2017), a koja imaju sjedište, djeluju, rade i realizuju programe/projekte na prostoru Zeničko-dobojskog kantona.

 

III. Namjena

Sredstva mogu koristiti udruženja ukoliko se njihovi programi/projekti zasnivaju na provođenju i realizaciji aktivnosti iz oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom, promociji ljudskih prava, prava djece i osoba s invaliditetom, te raseljenih lica i povratnika sa naglaskom na socijalno uključivanje i zaštitu:

• lica sa invaliditetom i lica čiji je razvoj ometen u fizičkom ili psihičkom razvoju,

• djece bez roditeljskog staranja,

• odgojno zanemarene i zapuštene djece,

• lica koja su žrtve porodičnog nasilja i nasilja u zajednici,

• starih lica,

• unapređenje položaja i statusa raseljenih lica i povratnika.

 

Nevladinim organizacijama koje ispune kriterije ovog Javnog poziva, odobrit će se sredstva za:

1. Finansiranje i sufinansiranje programskih aktivnosti u 2017. Godini u svrhu troškove rada saveza, unije udruženja, krovne organizacije ili kantonalnog udruženja.

2. Finansiranje i sufinansiranje projekta nevladinih organizacija koji se realizuju od jula do decembra 2017. godine i u implementaciji obuhvataju područja od najmanje tri ili više općina/grada Zeničko-dobojskog kantona.

 

IV. Potrebna dokumentacija

Uz prijavni obrazac, popunjen u skladu sa ovim Javnim pozivom i smjernicama, podnosioc programa/projekta je u obavezi dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

• Rješenje o upisu u registar pravnih lica kod nadležnog organa iz kojeg je vidljivo da je u pitanju udruženje koje je registrovano da djeluje na području Zeničko-dobojskog kantona ili eventualno izmjene Statuta - ovjerena kopija;

• Potvrda da je kantonalna udruženja članica saveza ili unija na federalnom nivou

• Identifikacioni broj - ovjerena kopija;

• Bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu godinu – ovjerena kopija;

• Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama izdato od strane nadležne poreske uprave;

• Ovjereni bankovni račun uz potvrdu o solventnosti računa;

• Izjava da podneseni program/projekat nije dobio sredstva po osnovu konkursa drugih ministarstava Zeničko-dobojskog kantona - ovjerena od nadležnog općinskog/gradskog organa;

• Dokaz o visini finansijskog učešća u realizaciji programa/projekta, iz vlastitih sredstava ili drugih izvora finansiranja;

• Sporazum o partnerstvu, ovjeren i potpisan od strane svih partnerskih organizacija ili institucija/ustanova, u slučaju da će se program/projekat realizovati u saradnji sa više učesnika.

 

Vremenski rok trajanja programa/projekta je potrebno planirati i implementirati do kraja 2017. godine.

 

V. Kriteriji za ocjenu programa/projekata

Sem navedenih osnovnih kriterija, opravdanost i prihvatljivost za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata podnosioca cijenit će se u skladu sa Pravilnikom za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata nevladinih organizacija, tj. na osnovu slijedećih kriterija:

• Značaj programa/projekata u doprinosu razvoja usluga socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom, unapređenje položaja i statusa raseljenih lica i povratnika, prava starih lica i promociji ljudskih prava na području Zeničko-dobojskog kantona (inovatni programi/projekti);

• Potvrda udruženja o sufinansiranju programa/projekta iz sopstvenih ili drugih izvora;

• Sporazum o partnerstvu sa jasno određenim odgovornostima partnerskih organizacija ili ustanova u toku realizacije projekta;

• Saradnja sa drugim institucijama/ustanovama na realizaciji programa/projekata;

• Obezbijeđenost ekonomičnosti projekta;

• Kvalitet izvještavanja nevladinih organizacija za njihove programe/projekte podržane od strane Zeničko-dobojskog kantona – Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice sa 2016. godinom.

 

VI. Zajedničke odredbe

Prijava na Javni poziv, tj. popunjen prijavni obrazac i prateća dokumentacija, dostavljaju se u zatvorenoj koverti Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, na adresu:

 

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Ul. Kučukovići br.2, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina

 

sa obaveznom naznakom „NE OTVARATI – po Javnom pozivu za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata nevladinih organizacija, kantonalnog karaktera, sa područja Zeničkodobojskog kantona“, kao i sa naznakom naziva udruženja, podnosioca prijave.

 

Javni poziv ostaje otvoren 10 dana, od dana objavljivanja ovog Javnog poziva na službenoj web stranici Zeničko-dobojskog kantona (www.zdk.ba) i dnevnim novinama „Dnevni avaz“.

 

Prijavni obrazac se može preuzeti na www.zdk.ba.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, kao ni prijave udruženja koja su imali finansijsku podršku iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u 2015. i 2016. godini, a koji nisu dostavili narativni i finansijski izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu, mogu se dobiti u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona ili putem telefona: 032/460 688.

 

Prijavniobrazac.doc

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: