Javni poziv za finansiranje omladinskih programa i projekata bezbjednosti saobraćaja namijenjene omladinskim savjetima jedinica lokalnih samouprava, omladinskim organizacijama i organizacijama za mlade

Datum objave: 22.02.2021. 09:28 / Izvor: Glas Srpske, 22.02.2021.

REPUBLIКA SRPSКA

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA

AGENCIJA ZA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA

 

 

U skladu sa Odlukom Vlade Republike Srpske o usvajanju Programa utroška sredstava koja uplaćuju društva za osiguranje i filijale društava za osiguranje iz FBiH kao dio preventive za realizaciju projekataunapređenja bezbjednosti saobraćaja za 2018. godinu (broj: 04/1-012-2-2009/18 od 26.7.2018. godine, objavljena u Službenom glasniku Republike Srpske br. 74/18 od dana 9.8.2018. godine i Metodologijom upravljanja grantovima za , programe i projekte koji se finansiraju ili sufinansiraju sredstvima budžeta Republike Srpske broj 06.04/020-2004/14 (koja je objavljena na< internet stranici Ministarstva finansija, u daljem tekstu „Metodologija"), v.d. direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za finansiranje omladinskih programa i projekata bezbjednosti saobraćaja namijenjene omladinskim savjetima jedinica lokalnih samouprava, omladinskim organizacijama i organizacijama za mlade

 

Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske poziva omladinske organizacije, organizacije za mlade i omladinske savjete jedinica lokalne samouprave da dostave prijedloge omladinskih programa i projekata na Javni poziv za finansiranje omladinskih programa i projekata bezbjednosti saobraćaja (u daljem tekstu: javni poziv).

 

I PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU

Na Javni poziv se mogu prijaviti omladinske organizacije, organizacije za mlade i omladinski savjeti jedinica lokalne samouprave koje su ispunile obavezu upisa u Omladinski registar koji vodi Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske, a čija su akta usklađena sa Zakonom o omladinskom organizovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 98/04,119/08 i 1/12) i Pravilnikom o upisu u omladinski registar („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 45/12).

 

II OSNOVNI USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM POZIVU

Osnovni uslovi za učešće na javnom pozivu su:

1. da su nosioci realizacije programa i projekata ispunili sve ranije utvrđene obaveze prema Agenciji za bezbjednost saobraćaja,

2. da su ciljevi programa i projekata u skladu sa Кonačnim i operativnim ciljevima Strategije bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske 2013-2022,

3. da su ciljevi programa i projekata u skladu sa Strateškim ciljom „3. Razviti zdrave stilove života kod mladih" Omladinske politike Republike Srpske 2016-2020,

4. da su programi i projekti od opšteg interesa i da doprinose unapređenju bezbjednosti saobraćaja na području Republike Srpske i/ili jedinice lokalne samouprave,

5. da programi i projekti uključuju veći broj mladih odnosno različitih kategorija učesnika u saobraćaju u realizaciji aktivnosti i/ili kao krajnje korisnike,

6. da se programi i projekti odnose na minimum jednu tematsku oblast definisanu u javnom pozivu i

7. da se programi i projekti realizuju u roku od šest mjeseci od dana potpisivanja Ugovora o finansiranju omladinskih programa i projekata bezbjednosti saobraćaja.

 

III NAMJENA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA

Ukupan iznos sredstava koja će biti dodijeljena po javnom pozivu je 40.000,00 КM. Maksimalan iznos pojedinačnih sredstava koja se, po javnom pozivu, dodjeljuju za finansiranje programa i projekata bezbjednosti saobraćaj omladinskih organizacija, organizacija za mlade i omladinskih savjeta jedinica lokalne samouprave je 3.500,00 КM.

 

IV TEMATSКE OBLASTI

Tematske oblasti na koje prijedlozi programa/ projekta trebaju da se odnose su:

- unapređenje bezbjednosti mladih vozača kroz smanjenje prekoračenja brzine kretanja,

- unapređenje bezbjednosti mladih vozača kroz smanjenje vožnje pod uticajem alkohola,

- unapređenje bezbjednosti mladih vozača kroz smanjenje vožnje pod uticajem psihoaktivnih supstanci,

- unapređenje bezbjednosti mladih vozača kroz smanjenje upotrebe mobilnog telefona u vožnji,

- unapređenje bezbjednosti mladih vozača kroz povećanje korišćenja bezbjednosnog pojasa,

- unapređenje bezbjednosti mladih vozača e-trotineta i drugih sredsgava mikromobilnosti,

- unapređenje bezbjednosti vozača mopeda i motocikala, iniciranje i organizacija saobraćajnih školskih takmičenja,

- promocija korišćenja bicikala,

- promocija bezbjednosti saobraćaja na društvenim mrežama pomoću kratkih video klipova, gifova, i dr. materijala i

- podrška obilježavanja međunarodnih datuma značajnih za bezbjednost saobraćaja (npr. Dan bez automobila, Svjetski dan sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda i dr.J,

 

V NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Obrasci za prijavu mogu se preuzeti na web stranici Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske (www.absrs.org ; -»Javni pozivi -» Javni poziv za finansiranje omladinskih programa i projekata bezbjednosti saobraćaja.

Na javni poziv dostavlja se sljedeća dokumentacija u skladu sa Metodologijom:

1.            Popunjen Prijavni obrazac GPrilog br. 1.J.

2.            Rješenje o registraciji-JIB (foto-kopija),

3.            Ovjeren Izvod iz Statuta u kome je utvrđeno da se ciljevi Udruženja ostvaruju u oblasti pitanja bitnih za unapređenje života mladih na području jedinice lokalne samouprave,

4.            Zadnji bilans stanja i bilans uspjeha koji je podnesen APIF-u (foto-kopija),

5.            Potvrda o otvorenom transakcijskom računu, navedenom i na prijavnom obrascu (foto-kopija ugovora sa bankom ili potvrde iz banke) i

6.            Potvrda o izmirenim porezima i doprinosima za zaposlene (ukoliko ima zaposlene),

7.            Spisak najvažnijih projekata realizovanih u zadnje tri godine prije prijave na javni poziv za dodjelu sredstava granta (ako se ne radi o novoosnovanim organizacijama),

8.            Spisak lica koji rade i koji će raditi na projektu sa njihovim referencama,

9.            Budžet projekta: detaljno obrazložiti sgrukturu budžeta sa posebnim osvrtom oko strukture i visine sredstava za svaku aktivnost (Prilog brL.J,

10.          Projekta potpisan i ovjeren od ovlaštenog lica.

Napomena: Novoosnovane organizacije, koje još uvijek nisu radile bilans stanja i uspjeha, kao i organizacije koje nemaju zaposlenih, umjesto tražene dokumentacije pod rednim brojem 4. i/ili 6„ trebaju dostaviti Izjavu, da još uvijek nisu radile bilans stanja i uspjeha i/ili da nemaju zaposlenih, potpisanu od strane odgovornog lica u organizaciji i ovjerenu pečatom organizacije.

 

VI POSTUPAК I КRITERIJUMI ZA OCJENU PRIJAVA

Ocjenjivanje i vrednovanje prijava po javnom pozivu vrši se na osnovu sljedećih opštih i posebnih kriterijuma:

1) Opšti kriteriji:

a) način na koji je taj projekat uključen ili naslonjen na Strategiju bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske 2013-2022 odnosno, na koji način doprinosi realizaciji određenog operativnog cilja i koje efekte će imati po zajednicu odnosno ciljnu grupu,

b) način na koji je taj projekat uključen ili naslonjen na Omladinsku politiku Republike Srpske (2016 -2020) odnosno, na koji način doprinosi realizaciji određene aktivnosti i koje efekte će imati po zajednicu odnosno ciljnu grupu,

v) koja usluga, odnosno javno dobro će ostati zajednici nakon završetka projekta i da li će dobrobiti/ benefiti za zajednicu koji nastanu iz tog projekta biti trajni, u kojoj mjeri i na koji način,

g) broj ljudi i učesnika koji će imati koristi od datog projekta,

d) usmjerenost projekta na: promociju bezbjednog ponašanja u saobraćaju kod djece predškolskog i školskog uzrasta; promociju štetnog uticaja alkohola na vozače i druge kategorije učesnika u saobraćaju; promociju bezbjednog ponašanja različitih ranjivih kategorija učesnika u saobraćaju (pješaci, biciklisti, motociklisti i sl.); promociju međunarodnih datuma značajnih za bezbjednost saobraćaja; promocija školskih saobraćajnih takmičenja i turnira; promociju kampova bezbjednosti saobraćaja; uključenost osoba sa invaliditetom koja su učestvovala u saobraćajnim nezgodama; inovacije u nekom procesu i slično),

đ) da li je budžet realan i u skladu sa aktivnostima,

e) ostvarivost planiranih rezultata i mjerljivost indikatora i

ž) razvojna, institucionalna i finansijska održivost projekta.

2) Posebni kriterijumi:

a) da se prijedlozi odnose na jednu ili više tematskih oblasti utvrđenih ovim javnim pozivom,

b)  broj partnerskih organizacija koje učestvuju u realizaciji programa/ projekta,

v)prethodno iskustvo i uključenost stručnih lica iz oblasti bezbjednosti saobraćaja u realizaciji sličnih projekata,

g) podržanost programa/ projekta od strane drugih izvora finansiranja,

d) podržanost programa/ projekta od strane jedinice (a) lokalne samouprave,

đ) promovisanje i razvoj volonterizma,

e) inovativnost programa/ projekta.

 

VII КOMISIJA

Кomisija za utvrđivanje prijedloga omladinskih programa i projekta (u daljem tekstu: Кomisija) za finansiranje po javnom pozivu za 2021. godinu razmatraće pristigle prijave u skladu sa Metodologijom. Кomisija će nakon razmatranja pristiglih prijava dostaviti direktoru prijedlog omladinskih programa i projekta za finansiranje od strane Agencije. Direktor donosi konačnu Odluku o omladinskim programima i projektima koji će se, na osnovu ovog javnog poziva, finansirati od strane Agencije.

Sa podnosiocem prijava, čiji će programi i projekti biti finansijski podržani po ovom javnom pozivu, direktor će potpisati Ugovor o finansiranju kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.

Кompletnu dokumentaciju potrebno je dostaviti najkasnije do 31. marta 2021. godine poštom na adresu: Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, Zmaj Jove Jovanovića 18, 78000 Banja Luka, a sa naznakom: „za fitmsiranje omladimskih programa i projekata bezbjednosti saobraćaja". Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Dio dokumentacije (Prilog br. 1. Prijavni formular i Prilog br. 2a- Prijedlog budžeta) potrebno je dostaviti i u elektronskoj formi putem prenosivog diska (CD-a)-

Podnosioci prijave dužni su dostaviti vjerodostojne i tačne podatke, dokaze ili navode koji se traže ovim javnim pozivom. Ukoliko se utvrdi da je podnosilac prijave dostavio netačne ili lažne podatke, njegova prijava se neće uzimati u razmatranje.

Projekat koji podnosilac aplicira ne može biti istovremeno finansiran od strane više organa republičke uprave Republike Srpske.

Za projekte čija realizacija zahtjeva odobrenje drugog ministarstva ili nadležne institucije, Agencija zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži pribavljanje naknadne saglasnosti od istih.

 

Javni poziv se objavljuje u najmanje jednom štampanom mediju dostupnom na teritoriji Republike Srpske, kao i na internet stranici Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske (www.absrs.org ; -> Javni pozivi -> Javni poziv za finansiranje omladinskih programa i projekata). Sve dodatne informacije o ovom javnom pozivu možete dobiti na telefon: 051/220-330 ili putem imejl adrese: absrs@teol.net

 

Broj: 13/1/052-144/21

 Datum: 18.02.2021. godine

 

V.D. Direktora Novica Кrunić

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: