Javni poziv za finansiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

Datum objave: 09.02.2021. 09:14 / Izvor: Akta.ba, 09.02.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA          

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  

FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE           

 

Na osnovu člana 7. stav 5. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“ br. 48/15 i 60/15) i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, federalna ministrica obrazovanja i nauke, objavljuje

 

Javni poziv

za finansiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

 

Iz dijela prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava u svrhu finansiranja/sufinansiranja projekata i programa koji se odnose na:

1. zaštitu prava djeteta koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja,

2. učestvovanje u liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki.

 

I. Opći kriteriji

Sredstva se usmjeravaju za finansiranje projekata i programa koje predlažu udruženja građana i humanitarne organizacije sa sjedištem na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, koje su osnovane u skladu sa važećim propisima o udruženjima i fondacijama, i to na osnovu sljedećih općih kriterija:

1) doprinos projekata i programa za ostvarivanje javnog interesa u određenoj oblasti (broj korisnika, realizovani programi, ostvareni i predviđeni socijalni učinci i si.);

2) povezanost predloženog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima udruženja ili humanitarne organizacije;

3) precizno definisane ciljne grupe i broj korisnika;

4) detaljno obrazloženje problema odnosno potrebe za realizacijom projekta odnosno programa;

5) transparentnosti i mogućnosti vršenja kontrole ostvarenih rezultata i ocjene uspješnosti projekta odnosno programa;

6) preporuka stručnjaka ili nadležne institucije iz oblasti u kojoj je projekat ili program pripremljen, i

7) iznos sredstava potrebnih za finasiranje realizacije projekta, odnosno učešća u finasiranju projekta (sopstvena sredstva, donacija, sredstva iz budžeta Federacije, sredstva iz budžeta jedinica lokalne samouprave i drugih sredstava).

 

II. Posebni kriteriji

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je, u skladu sa članom 3. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, utvrdilo posebne kriterije, koji će biti osnova za ocjenu i izradu prijedloga raspodjele kandidiranih projekata i programa iz oblasti „zaštita prava djeteta koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja” i „učestvovanje u liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki”:

1) Kvalitet ponuđenog projekta s aspekta metodologije izrade, odnosno jasno definisanih ciljeva i metoda provođenja projektnih aktivnosti;

2) Precizno definisane ciljne grupe i broj korisnika;

3) Detaljno obrazloženje potrebe za realizacijom projekta sa aspekta predviđenih socijalnih učinaka;

4) Povezanost predloženog projekta sa prethodnim aktivnostima udruženja ili humanitarne organizacije, odnosno postignuti rezultati u prethodnom periodu;

5) Preporuka stručnjaka ili nadležne institucije iz oblasti u kojoj je projekt pripremljen;

6) Referentnost udruženja ili humanitarne organizacije;

7) Projekt je inovativan i ima potencijal da će popuniti prazninu u postojećim praksama pružanja usluga u oblasti za kojoj je projekt ili program pripremljen;

8) Projekat odražava finansijsku i institucionalnu održivost predloženih aktivnosti;

9) Projekat prepoznaje i odražava relevantno iskustvo, analize i istraživanje oblasti u kojoj je projekt ili program pripremljen;

10) Projekat omogućava provođenje kontrole ostvarenih rezultata i ocjenu uspješnosti postavljenih ciljeva.

Prilikom bodovanja i izrade rang liste korisnika za dodjelu sredstava, prednost će imati projekti predloženi od strane korisnika sredstava koji su registrovani za obavljanje djelatnosti iz oblasti čije se finansiranje predlaže ovim Javnim pozivom.

Projekti, koji budu predloženi od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke podržat će se u skladu sa finansijskim mogućnostima, odnosno u maksimalnom iznosu do 7.000,00 KM po korisniku.

 

III. Potrebna dokumentacija za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava

Zahtjev za dodjelu sredstava treba da sadrži sljedeće podatke:

1) naziv udruženja ili organizacije, sa osnovnim podacima;

2) imena lica odgovornih za realizaciju programa-projekata;

3) broj transakcijskog računa;

4) realizovani programi - projekti;

5) naziv programa-projekta;

6) oblast na koju se program-projekat odnosi;

7) opis programa-projekta sa ciljevima;

8) indikatori učinka;

9) iznos sredstava koji se traži;

10) struktura sredstava finansiranja programa-projekta (sopstvena sredstva, donacije, sredstva iz budžeta Federacije BiH, sredstva iz budžeta općina i dr);

11) ovlašćeno - odgovorno lice za realizaciju programa, i

12) rok realizacije projekta.

Uz zahtjev, podnosilac je dužan priložiti i:

1) dokaz o registraciji,

2) uvjerenje o poreznoj registraciji - ID broj,

3) potvrdu od banke u kojoj je naveden broj transakcijskog računa,

4) posljednji godišnji obračun o poslovanju, s pečatom Agencije za financijske, informatičke i posredničke usluge, s izuzećem udruženja i humanitarnih organizacija koje su registrovane manje od godinu dana,

5) dokaz o realizovanim projektima iz prethodnog perioda, bez obzira na izvor finansiranja (naziv i kratak opis realizovanih projekata; fotografije, medijiski istupi ili izvještaji, štampani materijali i si., kao dokaz),

6) detaljan opis projekta sa detaljnim finansijskim planom,

7) druge dokaze predviđene kriterijima konkursa.

 

Svaki podnosilac zahtjeva, može aplicirati sa jednim istim projektom iz pojedine oblasti, samo kod jednog od pet resornih ministarstava koja raspisuju javni poziv za finansiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Zahtjev za finansiranje/sufinansiranje projekata popunjava se na odgovarajućem obrascu, koji je moguće preuzeti sa web stranice Ministarstva www.fmon.gov.ba. Uz popunjeni zahtjev podnosilac zahtjeva/projekta dužan je priložiti i svu neophodnu dokumentaciju navedenu u tekstu Javnog poziva.

Zahtjevi korisnika sredstava, koji za dodijeljena sredstva u prethodnom periodu nisu do 31.12.2020. godine dostavili Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava, zahtjevi korisnika sredstava koji su sredstva utrošili nenamjenski ili u dostavljenom Izvještaju nisu pravdali cjelokupna dodjeljena sredstva, neće biti razmatrani.

Zahtjev sa svim prilozima treba poslati na adresu:

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke dr. Ante Starčevića bb,

88000 Mostar s obaveznom napomenom: „za Javni poziv"

Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 3.3. 2021. godine. 

Zahtjevi uz koje nije dostavljena sva tražena dokumentacija, kao i zahtjevi koji nisu dostavljeni u propisanom roku, odbacit će se kao nepotpuni i neće biti razmatrani.

 

Mostar, 9.2.2021. godine

Broj:02-45-391/21

 

Po ovlaštenju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

SEKRETAR MINISTARSTVA

mr.sc. Alden Kajtaz

 

Aplikacijski obrazac

Evidencija korisnika koji neće moći ostvariti pravo na dodjelu sredstava

Obrazac izvještaja o realizaciji projekata i namjenskog utroška sredstava

Primjerak obrasca komisije za ocjenjivanje

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: