Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata kantonalnih i drugih boračkih udruženja, odnosno udruženja od interesa za boračku populaciju Kantona Sarajevo za 2021. godinu

Datum objave: 03.03.2021. 12:02 / Izvor: Akta.ba, 02.03.2021.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Ministarstvo za boračka pitanja

 

Na osnovu člana 6. stav (3). Uredbe o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koji se fmansiraju/sufmansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/11, 3/12-Ispravka, 37/1,3 16/14, 6/17 i 43/20) i člana 5. Pravilnika o kriterijima za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 17/14), ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo raspisuje

 

JAVNI POZIV

za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata

kantonalnih i drugih boračkih udruženja, odnosno udruženja od interesa za boračku populaciju Kantona Sarajevo za 2021. godinu

 

I Predmet javnog poziva:

Predmet javnog poziva je dodjela sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu - razdjel Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata kantonalnih i drugih boračkih udruženja, odnosno udruženja od interesa za boračku populaciju Kantona Sarajevo.

 

II Pravo učešća

1. Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju kantonalna boračka udruženja i savezi i druga boračka udruženja, nevladine organizacije i neprofitne organizacije, fondacije, zaklade, instituti, sportska udruženja i klubovi, organizatori sportskih i drugih manifestacija sa odredenim društveno korisnim ciljem i udruženja koja njeguju tekovine odbrambeno- oslobodilačkog rata 1992.-1995. godine, te narodnooslobodilačkog rata 1941.-1945. godine (u daljnjem tekstu: udruženja) koji za sredstva iz Budžeta apliciraju u svrhu finansiranja/sufmansiranja projekata koji su od interesa za građane Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Kanton) ili doprinose razvoju i afirmaciji Kantona i provode se na području Kantona.

2. Kantonalna boračka udruženja i savezi članovi Koordinacionog odbora boračkih organizacija Kantona Sarajevo i kantonalna udruženja proistekla iz HVO-a.

 

III Kriteriji za učešće

Aplikanti podnose pismene zahtjeve za finansiranje/sufinansiranje projekata i programa od interesa za boračku populaciju Kantona Sarajevo i očuvanje tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. godine, te narodnooslobodilačkog rata 1941.-1945. godine sa dokazima o ispunjavanju općih i posebnih kriterija navedenih u Uredbi o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koji se fmansiraju/sufmansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/11, 3/12-Ispravka, 37/13, 16/14, 6/17 i 43/20).

 

Opći kriteriji su:

a) Registracija udruženja na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

b) mRealizacija projekata udruženja koji su od interesa za građane Kantona ili doprinose razvoju i afirmaciji Kantona i provode se na području Kantona;

c) Ekonomska ili društvena opravdanost projekta koje udruženje predlaže i sprovodi;

d) Program rada za tekuću godinu sa obrazloženjem;

e) Finansijski plan za tekuću godinu;

f) Izvještaj o urednom finansijskom poslovanju (bilans stanja, bilans uspjeha i narativni-opisni izvještaj za prethodnu godinu);

g) Finansijski izvještaj o utrošku sredstava za projekte odobrene u prethodnoj godini;

h) Organiziranost i broj članova udruženja;

i) Broj lica koja učestvuju u realizaciji projekata;

j) Specifičnost potreba članova udruženja, odnosno populacije koju zastupaju;

k) Rezultati i uspjesi na kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom nivou, kao i broj korisnika obuhvaćenih projektom.

 

Posebni kriteriji su:

a) Projekti očuvanja i njegovanja tradicije oslobodilačkog rata, tradicionalnost, ugled i interes javnosti a koji se odnose na: obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti shodno Odluci o utvrđivanju "Kalendara za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. godine na području Kantona Sarajevo" i obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti shodno Odluci o utvrđivanju "Kalendara za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda narodnooslobodilačkog rata 1941.-1945. godine na području Kantona Sarajevo",

b) Programi i projekti koji se odnose na: okupljanje i druženje članova udruženja u cilju njegovanja tradicije, organizovanje i pripreme otpora, njegovanja tradicije odbrambeno oslobodilačkog rata 1992.-1995. godine, te provođenja aktivnosti obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti iz ratnog perioda,

c) Programi resocijalizacije i integracije boračke populacije u društvenu sredinu (dodatna edukacija, zadovoljenje potreba koje osobe sa invaliditetom ostvaruju na specifičan način uz korištenje specijalnih pomagala),

d) Programi koji se odnose na sportske manifestacije i memorijalne turnire i one koji podstiču afirmaciju invalidskog sporta, a naročito manifestacije i memorijalne turnire posvećene licima i događajima vezanim za odbrambeno-oslobodilački rat 1992.-1995. godine u organizaciji boračkih i drugih udruženja te sportskih društava,

e) Programi pružanja besplatne pravne pomoći boračkoj populaciji,

f) Aktivnosti i uključivanje što većeg broja pripadnika nacionalnih manjina u rad udruženja

g) Aktivnosti i programi koji doprinose afirmaciji i njegovanju tradicije odbrambeno- oslobodilačkog rata.

 

Napomena: Prilikom pripreme programa potrebno je voditi računa o njiliovoj usklađenosti sa aktuelnom epidemiološkom situacijom i mjerama nadležnih organa.

 

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti:

a) Prijava na Javni poziv,

b) Popunjen obrazac za aplikaciju za finansiranje/sufinansiranje koji sadrži: naziv projekta, opis problema/potreba, kratak opis projekta, ciljevi, ciljne grupe, plan realizacije projekta, trajanje projekta, osoblje i budžet;

c) Rješenje o registraciji;

d) Uvjerenje iz registra udruženja izdato u vrijeme podnošenja zahtjeva, izuzev iz registra udruženja koje vodi Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo, koje nosilac budžetskih sredstava pribavlja po službenoj dužnosti;

e) Ovjerena i potpisana izjava odgovornog lica o ekonomskoj i društvenoj opravdanosti projekata koje udruženje predlaže;

f) Uvjerenje o poreskoj registraciji - identifikacioni broj;

g) Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama;

h) Uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima za zaposlenike (ukoliko ima zaposlenika);

i) Bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu, godinu ovjereni od strane nadležne ustanove (AFIP) i narativni izvještaj za prethodnu godinu (opisni izvještaj o aktivnostima podnosioca provedenim u prethodnoj godini);

j) Finansijski izvještaj o utrošku sredstava za projekte odobrene u prethodnoj godini na propisanom obrascu od strane Ministarstva fmansija Kantona Sarajevo -dostavlja se dokaz ili referenca na ranije dostavljeni izvještaj-kopija pratećeg akta i slično, a ukoliko izvještaj ranije nije dostavljen isti se predaje uz zaseban prateći akt);

k) Finansijski plan za tekuću godinu;

l) Program rada za tekuću godinu sa obrazloženjem;

m) Ovjerene i potpisane izjave odgovornog lica koje će posvjedočiti o: organiziranosti i broju članova udruženja, o broju lica koja učestvuju u realizaciji projekata, specifičnosti potreba članova udružanja odnosno populacije koju zastupaju, o rezultatima i uspjesima na kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom nivou, odnosno o broju korisnika koji su obuhvaćeni projektom.

n) Izjavu odgovornog lica Udruženja da je Udruženje u skladu sa Statutom Udruženja i Zakonom o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 45/02) redovno održavalo skupštine Udruženja, da je skupština Udruženja redovno odlučivala o razrješenju i imenovanju članova organa upravljanja i ovlaštenih lica za zastupanje i predstavljanje udruženja, da je mandat članova organa upravljanja i lica ovlaštenih za zastupanje aktivno legitiman da poduzimaju radnje u ime i za račun udruženja.

 

Udruženje koje nema uposlenih će, pored Uvjerenja o izmirenim poreskim obavezama, dostaviti izjavu ovjerenu kod nadležnog organa kojom potvrđuje da nema uposlenih i neizmirenih obaveza po tom osnovu.

Udruženje koje je registrovano u prethodnoj godini i nije dobilo sredstva za projekte, nije dužno dostaviti izvještaj o urednom fmansijskom poslovanju (bilans stanja, bilans uspjeha i narativni izvještaj za prethodnu godinu) i finansijski izvještaj o utrošku sredstava za projekte odobrene u prethodnoj godini. Ovakvo udruženje će dostaviti odgovarajuću izjavu ovjerenu kod nadležnog organa kojom potvrđuje navedeno.

Udruženje koje je na propisani način dostavilo izvještaj o utrošku sredstava za projekte odobrene u prethodnoj godini će se u svojoj prijavi referisati na isti (broj akta i datum podnošenja- kopija pratećeg akta i slično).

Ukoliko izvještaj ranije nije dostavljen isti se predaje uz zaseban prateći akt (obzirom da se odnosi na raniji Javni poziv);

Svi dokumenti koji se podnose kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih kriterija iz ovog poziva trebaju biti originali ili ovjerene kopije, te kompletna dokumentacija treba biti poredana po naprijed navedenom redoslijedu.

 

IV Zajedničke odredbe

1. Primaoci fmansijske podrške za realizaciju programa ili projekta koji nisu dostavili narativni i finansijski izvještaj o utrošku sredstava za odobreni program ili projekte za koji su imali u prethodnom periodu odobrena budžetska sredstva ili su dostavili narativni i finansijski izvještaj u kome nisu opravdali utrošak odobrenih budžetskih sredstava u cjelokupno odobrenom iznosu za program ili projekat, ne mogu biti prihvaćeni za finansiranje programa ili projekata. 

2. Obrazac Prijave na javni poziv, Obrazac za prijavu projekata za finansiranje/sufinansiranje iz Budžeta Kantona Sarajevo (OBR.7.3-02-01/01), Obrazac narativnog i finansijskog izvještaja koji treba primjenjivati prilikom izrade izještaja u skladu sa Uredbom o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koji se finansiraju/sufmansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo, kao i obrazac izjave pod tačkom m), mogu se naći na web stranici Kantona Sarajevo (mbp.ks.gov.ba)

3. Visinu sredstava za raspodjelu po ovom Javnom pozivu utvrđuje resorno ministarstvo na osnovu usvojenog Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu.

4. Proceduru odobravanja sredstava po ovom Javnom pozivu provodi komisija koju imenuje ministar.

5. Sredstva nominalno odobrena Budžetom će se doznačavati udruženjima u cijelosti, odgovarajućim mjesečnim tranšama ili na drugi pogodan način.

6. Sredstva odobrena po osnovu ovog Javnog poziva se moraju iskoristiti namjenski.

7. Udruženja kojima sredstva budu odobrena po ovom Javnom pozivu su dužna ista iskoristiti u omjeru utvrđenom od strane Ministarstva finansija Kantona Sarajevo u Obrascu narativnog i finansijskog izvještaja i to:

a) maksimalno do 30% odobrenih sredstava za administrativne troškove,

b) minimalno 70% odobrenih sredstava za projektne aktivnosti.

Udruženja su obavezna nakon realizacije odobrenih projekata ili aktivnosti dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku odobrenih sredstava. Izvještaj se podnosi prema obrascu narativnog i finansijskog izvještaja. Svi troškovi prikazani u obrascu moraju biti obrazloženi, te propračeni odgovarajućom dokumentacijom. Rok za dostavu izvještaja je 15 dana od dana okončanja projekta ili aktivnosti.

8. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na protokol Kantona Sarajevo ili poštom na adresu: Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo, ulica Reisa Dž. Čauševića br. 1, 71000 Sarajevo.

9. Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu je 17 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama, odnosno zaključno sa 19.03.2021. godine.

10. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

11. Uz saglasnost ministra se u razmatranje u toku godine mogu uzeti i pojedini opravdani zahtjevi predati van roka Javnog poziva.

 

Broj: 06-11-4622-1/21

Sarajevo, 26.02.2021. godine

 

MINISTAR

Dr.sc. Omer Osmanović

 

javni_poziv_za_finansiranje_udruzenja_za_2021_godinu_1.pdf

obr.7.3-02-01.pdf

obrazac_narativnog_i_finansijskog_izvjestaja.pdf

prijava_na_jp-2021.pdf

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: