Javni poziv za finasiranje i sufinansiranje projekata (programa) kulturnih i sportskih manifestacija iz Budžeta opštine Srbac u 2021. godini

Datum objave: 10.02.2021. 14:28 / Izvor: Akta.ba, 25.01.2021.

R E P U B L I K A S R P S K A

OPŠTINA SRBAC

NAČELNIK OPŠTINE

 

Broj: 02- 435-6/21

Datum: 25.01.2021. godine

 

Na osnovu člana 63. Statuta opštine Srbac („Službeni glasnik opštine Srbac“, broj 5/17 i 8/17 ),  dana 25.01. 2021. godine, načelnik opštine raspisuje

 

JAVNI POZIV

Za finasiranje i sufinansiranje projekata (programa) kulturnih i sportskih manifestacija iz Budžeta opštine Srbac u 2021. godini.

 

I.PREDMET PROJEKTA

Partnersko djelovanje opštinske uprave i javnih ustanova i organizacija na rješavanju problema i potreba građana opštine Srbac za finansiranje kulturnih i sportskih manifestacija.

Raspodjela sredstava za odobrene manifestacije će se vršiti u skladu sa dinamikom ostvarenja budžetskih sredstava i finansijskim mogućnostima opštine Srbac sa budžetske pozicije 415200.

 

II.PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća imaju fizička i pravna  lica registrovana kod nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet projekta, a imaju sjedište na području opštine Srbac ili realizuju projekat (manifestaciju) na području opštine Srbac i to:

•Javne ustanove kulture čiji je osnivač opština,

•Javna preduzeća koja u svom djelovanju doprinose razvoju kulture  i sporta na opštini,

•Strukovna kulturna i umjetnička udruženja,

•Udruženja koja imaju utvrđen status da su od interesa u oblasti kulture ili sporta za  opštinu Srbac,

•Sportske organizacije koje djeluju na području opštine Srbac,

•Udruženja građana čija je programska orijentacija i osnovni cilj isključivo kulturna ili sportska djelatnost, djelatnost turizma i očuvanja kulturno istorijskog naslijeđa,

•Kulturno umjetnička društva,

•Predškolske ustanove, osnovne i srednje škole koje djeluju na području opštine Srbac, a koje doprinose kulturnom ili sportskom uzdizanju i obrazovanju mladih,

•Udruženja registrovana van teritorije opštine Srbac a čiji će se programi i projekti dijelom ili u cjelini  realizovati na teritoriji opštine Srbac,

•Vjerske organizacije,

•Fizička lica koja se bave kulturnim stvaralaštvom i sportom,

Na osnovu člana 3. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata iz oblasti kulture na području opštine Srbac („Sl. Glasnik opštine Srbac“ broj 1/09), usvojene na sjednici Skupštine opštine Srbac dana 12.02.2009. godine.

 

III.SADRŽAJ PROJEKTA

Sadržaj projekta je potrebno iskazati u aplikacionoj formi koja se posebno podnosi zavisno od vrste projekta iz tačke I ovog javnog poziva.

 

IV.PRILOZI PROJEKTU

Pravna lica koja se prvi put javljaju na javni poziv:

•Pravilno popunjen aplikacioni formular

•Potvrdu o registraciji  pravnog lica kod suda

•Statut subjekta

•JIB – poreski broj

•Kopiju kartice žiro-računa

•Spisak lica ovlaštenih za zastupanje

•Dokaz da je organizacija obezbijedila dio sredstava iz drugih izvora za program ili projekat koji se sufinansira;

•Izjava ovlaštenog lica da podnosilac prijave nije dobio sredstva od drugog donatora za dio projekta ili programa koji se kandiduje za finansiranje;

Fizička  lica:

•Pravilno popunjen aplikacioni formular

•Kopija lične karte

•Kopija kartice tekućeg računa.

Pravna i fizička lica koja su u prethodnom periodu koristila sredstva iz Budžeta opštine Srbac za ove namjene dužna su dostaviti:

•Pravilno popunjen aplikacioni formular;

•Dokaz da je organizacija obezbijedila dio sredstava iz drugih izvora za program ili projekat koji se sufinansira;

•Izjava ovlaštenog lica da podnosilac prijave nije dobio sredstva od drugog donatora za dio projekta ili programa koji se kandiduje za finansiranje.

•Ovjerenu Izjavu odgovornog lica za podnosioca zahtjeva da nisu nastupile nikakve promjene u podacima podnosioca zahtjeva u odnosu na ranije priložene dokaze davaocu sredstava ( za podnosioce koji su prethodnih godina tražili sredstva za organizovanje manifestacija).

(zahtjevi bez ovih priloga ili Aplikaciona forma nepopunjena traženim elementima smatrat će se nepotpunim i neće se uzimati u razmatranje).

Podnosioci zahtjeva kojima budu odobrena sredstva po ovom javnom pozivu, dužni su sa davaocem sredstava zaključiti poseban Ugovor kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze a po okončanju postupka javne nabavke i aktivnosti na realizaciji projekta dostavi izvještaj sa dokumentacijom o utrošku sredstava.

 

V.PODNOŠENjE PROJEKATA

Rok za podnošenje prijava je  30 dana od dana objave,  a isti će se istaći na sajtu opštine www.srbac-rs.com.,  i na Oglasnoj ploči administrativne službe, te objaviti putem  Radio Srpca.

Aplikacione forme za podnošenje projekata iz člana I ovog Javnog poziva mogu se podići u Centru za pružanje usluga građanima (zgrada opštine) na šalteru broj 1, ili na zvaničnoj internet stranici administrativne službe opštine Srbac  www.srbac-rs.com., a poželjno je da se dostave i u elektronskoj formi Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti. U obzir će se uzeti samo potpune i blagovremeno podnesene prijave a predaju se  na šalteru broj 1. u administrativnoj službi opštine Srbac ili putem pošte na adresu :Opštinska uprava Srbac, sa naznakom  „KULTURNE I SPORTSKE MANIFESTACIJE  2021“, Trg boraca broj 1, 78420 Srbac.  Prispjele projekte vrijednovaće posebno imenovana komisija od strane načelnika.

Sve dodatne informacije možete dobiti u Odjeljenju za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti opštine Srbac ili na kontakt telefon: 051/740-001, lokal 217.

 

NAPOMENA:

Komisija neće razmatrati nepotpuno popunjene aplikacije, aplikacije bez traženih priloga, kao i aplikacije organizacija ili udruženja koje su dobile sredstva u 2020. godini, a nisu dostavile izvještaj o utrošku sredstava.

 

 

VI   .OSTALE ODREDBE

O rezultatima izbora projekata iz člana I ovog javnog poziva  koji će se finansirati iz budžeta opštine Srbac za 2021. godinu, svi učesnici će biti  obavješteni putem web sajta opštine Srbac i oglasne ploče opštinske uprave opštine Srbac.

 

NAČELNIK OPŠTINE       

Mlađan Dragosavljević                                                         

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: