Javni poziv za najam, montažu i demontažu sajamske opreme za potrebe organizacije 15. Međunarodnog sajma ekologije - EKOBIS 2017

Datum objave: 20.07.2017. 09:41 / Izvor: Akta.ba, 14.07.2017.

Privredna komora USK

 

Bihać, 14.07.2017. godine

Broj: 02-47-157/17

 

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Privredne komore Unsko-sanskog kantona o organizaciji 15. Međunarodnog sajma ekologije - EKOBIS 2017, broj: 02-47-71-3/17 od 03.04.2017. godine, Privredna komora Unsko-sanskog kantona raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za najam, montažu i demontažu sajamske opreme za potrebe organizacije 15. Međunarodnog sajma ekologije - EKOBIS 2017

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje ponuda za za najam, montažu i demontažu sajamske opreme za potrebe organizacije 15. Međunarodnog sajma ekologije - EKOBIS 2017, koji se održava u terminu 14-16.09.2017. godine u Bihaću.

 

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na javnom pozivu imaju sve pravne osobe registrovane kod ovlaštenog Suda koje se unutar svoje registrirane djelatnosti bave djelatnošću prema javnom pozivu. U svrhu dokazivanja prava na obavljanje profesionalne djelatnosti, u skladu sa članom 46. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, ponuđač je dužan dostaviti Izvod iz sudskog registra ili nekog drugog registra zemlje u kojoj je registrovan ili je dužan da obezbjedi posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog ograna kojom dokazuje da obavlja profesionalnu djelatnost koja je u vezi sa predmetnim javnim pozivom.

 

III SADRŽAJ PONUDE

Okvirna količina je cca 1.200 m2 neto izlagačkog prostora (poluopremljenog i opremljenog), dok će stvarna količina biti utvrđena konačnom narudžbom i primopredajnim zapisnikom.

Sajamska oprema treba biti OCTA sistem, a ako ponuda uključuje neki drugi sistem to mora biti posebno naglašeno.

Elementi ponude prema Javnom pozivu treba da sadržavaju slijedeće:

- opremljen prostor 9-12 m2 koji sadrži: pregradne stijene sa 2-3 strane, natpisna ploča sa natpisom (blok slova), friz, ostava sa paravanom, stol, 4 stolice, info pult, 2 reflektora, utičnica 220 V, korpa za otpatke i po izboru naručioca visoka ostakljena vitrina ili set polica ili info pult,

- opremljen prostor - maloprodaja 5-7,5 m2 koji sadrži: pregradne stijene sa 2-3 strane, natpisna ploča sa natpisom (blok slova), pult 100x100, stolica, reflektor, utičnica 220 V i korpa za otpatke.

- poluopremljen prostor 9-12 m2 koji sadrži: pregradne stijene sa 2-3 strane, natpisna ploča sa natpisom (blok slova), reflektor i utičnica 220 V,

- poluopremljen prostor - maloprodaja 5-7,5 m2 koji sadrži: pregradne stijene sa 2-3 strane, natpisna ploča sa natpisom (blok slova), reflektor i utičnicu 220 V.

-  dodatna oprema i to: visoka vitrina-ostakljena 100x50x250, niska vitrina-ostakljena 100x50x80, visoka polica-tri nivoa 100x50x250, info pult 100x50x100, podesti raznih visina 100x50x40-80, harmo vrata 100x250, stol 0 80, stolica, stropna struktura 100x100, zaštitni znak i logotip u boji 200x30, reflektor 150 W, svjetleći stup (bez ispisa) 95x240, frižider, pregradna stijena 100x250, rešetkasta stijena 100x250, priključak struje 220/380 V do 1 KW i priključak struje 220/380 V do 5 KW,

- dežurna osoba za vrijeme trajanja sajma (trošak angažmana dežurne osobe treba da je uključen u jediničnu cijenu najma prostora), način plaćanja,

 

- Napomena: Izabrani ponuđač obavezan je izvršiti postavljanje tepiha koji je u vlasništvu organizatora sajma, odnosno u ponudjenoj jediničnoj cijeni ukalkulisati trošak postavljanja sajmaskog tepiha.

Da bi Ponuda bila validna ponuđač mora dostaviti istu za sve tražene stavke, a kao sastavni dio Ponude popuniti i ovjeriti obrazac (u prilogu Poziva) koji će se tretirati kao relevantan dokument prilikom evaluacija ponuda.

 

IV ROKOVI

Rok izvođenja radova je od 07.09.2017. god. od 08,00 sati do 12.09.2017. g. do 08,00 sati u montažnoj hali, a od 12.09.2017. g. od 8,00 sati do 13.09.2017 g. do 8,00 sati u sportskoj dvorani. Demontaža postavljene opreme je od 17.09.2017. god. od 8,00 sati.

 

V KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena. Ugovor se dodijeljuje ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu tehnički zadovaljavajuće ponude. Najniža cijena usluge koja je predmet javnog poziva uključuje sve zavisne troškove (npr. isporuka na adresi ugovornog organa, špediterske usluge ukoliko ih ponuđač ima, troškove transporta, utovara, istovara, takse si.). Posebno se iskazuje PDV.

 

VI ROK DOSTAVE I OTVARANJE PONUDA

Kovertiranu ponudu potrebno je dostaviti najkasnije do 21.07.2017. godine do 11,00 sati na adresu Privredna komora Unsko-sanskog kantona, Trg maršala Tita bb, 77 000 Bihać, sa naznakom ZA KOMISIJU - NE OTVARAJ!

Javno otvaranje pristiglih ponuda obavit će Komisija za izbor najpovoljnijeg ponuđača, dana 21.07.2017. godine u 12,00 u prostorijama PK USK, Trg maršala Tita bb, Bihać.

 

VII PRAVA I OBAVEZE

Ponuđači snose sve troškove u vezi s pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi nastale troškove.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača,uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje. PK USK zadržava pravo prihvatiti ili odbiti ponudu, poništiti nadmetanje ili odbaciti sve navode prije sklapanja Ugovora.

 

VIII DONOŠENJE ODLUKE O ISHODU POSTUPKA JAVNOG POZIVA

Ugovorni organ će Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili Odluku o poništenju postupka nabavke donijeti, u roku od (7) sedam dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, i to elektronskim sredstvom, faksom, poštom ili neposredno, odnosno u produženom periodu roka važenja ponuda.

Uz obavještenje o rezultatima postupka ugovorni organ će dostaviti ponuđačima Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju postupka, kao i zapisnik o ocjeni ponuda.

 

 OBRAZAC ZA CIJENU PONUDA

 

REDNI BROJ

VRSTA USLUGE

KOLIČINA

JEDINICA MJERE

JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a (m2)

UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a

1.

Uređenje štanda - opremljen prostor

cca 600

m2

 

 

2.

Uređenje štanda- opremljen prostor- maloprodaja

cca 200

m2

 

 

3.

Uređenje štanda- poluopremljen prostor

cca 300

1712

 

 

4.

Uređenje štanda-

poluopremljen

prostor-maloprodaja

cca 100

m2

 

 

5.

Dodatna oprema (zbirno)

1

kom.

 

 

UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a

 

POPUST

(%)

 

 

 

 

UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a

 

UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM SA PDV-om

 

 

Potpis i pečat ponuđača:

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: