Javni poziv za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

Datum objave: 09.02.2021. 09:12 / Izvor: Akta.ba, 08.02.2021.

Općinski načelnik objavljuje Javni poziv za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. Tekst Javnog poziva možete pogledati na sljedećem linku:

Javni poziv

 

Bosna i Hercegovina    

Federacija Bosne i Hercegovine             

Općina Lukavac - Općinski Načelnik,

Trg slobode 1, 75300 Lukavac

 

Broj: 02-30-35/21

Lukavac, 03.02.2021. godine

 

Na osnovu člana 6. Odluke o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (,,SI. glasnik općine Lukavac", broj 10/16), Općinski načelnik, o b j a v Ij u j e:

 

J A V N I POZIV

za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

 

Pozivaju se lica sa završenim VII stepenom visoke stručne spreme, četverogodišnjeg studija ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, koja se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje Lukavac, da apliciraju na Javni poziv za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u 2021. godini.

Raspored lica će se vršiti u Javne ustanove, Općinski sud Lukavac, privatna i javna preduzeća i druga pravna i fizička lica sa područja Tuzlanskog kantona, a prema iskazanim potrebama istih za angažovanjem lica određene vrste zanimanja.

Ukoliko ne postoji iskazana potreba za određenim zanimanjima, zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove ovog Poziva, mogu sama iznaći načina za vlastito angažovanje u pravnom ili drugom subjektu na području TK-a, koji su spremni pod uslovima propisanim Odlukom o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (,,SI. glasnik općine Lukavac", broj 10/16), tom licu omogućiti obavljanje stručnog osposobljavanja.

 

Uz prijavu na Javni poziv kandidati trebaju dostaviti:

- dokaz o završenom VII stepenu visoke stručne spreme ili visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova - diploma ili uvjerenje o diplomiranju,

- uvjerenje o dužini čekanja na evidenciji nezaposlenih osoba nakon sticanja VII stepena visoke stručne spreme ili visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova

- kopiju lične karte

- CIPS-ovu prijavu prebivališta,

- potpisanu izjavu o uslovima stručnog osposobljavanja,

- potpisanu izjavu da ranije nisu obavili pripravnički ili volonterski rad.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom podnose se Općinskom Načelniku, putem Službe za zajedničke poslove, na posebnom obrascu. Podnošenje prijava vršit će se tokom 2021. godine.

Obrazac prijave na Javni poziv i obrasci izjava, mogu se preuzeti u Šalter sali općine Lukavac. Postupak po raspisanom Javnom pozivu provodit će Služba za zajedničke poslove. Nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Osnovni kriterij za odabir kandidata za stručno osposobljavanje je dužina čekanja na evidenciji nezaposlenih osoba, osim za lica koja su sama iznašla načina za vlastito angažovanje u pravnom ili drugom subjektu na području TK-a.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

dr.sci. EDIN DELIĆ

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: