Javni poziv za odabir programa koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Usora za 2020. godinu - Transfer za udruge i fondacije koje nisu obuhvaćene odlukama za kulturu i sport

Datum objave: 28.01.2020. 13:33 / Izvor: Akta.ba, 27.01.2020.

OPĆINA USORA

Broj:02-36-07/20 Datum:27.01.2020. godine

 

Na temelju članka 41. Statuta općine Usora ("Službeni glasnik Općine Usora" broj:5/17) i članka 4. Odluke o načinu i postupku raspodjele sredstava udrugama i fondacijama koje nisu obuhvaćene odlukama za kulturu i sport u Općini Usora ("Službeni glasnik Općine Usora" broj:13/18,11/19) , Općinski načelnik raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za odabir programa koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Usora za 2020. godinu - Transfer za udruge i fondacije koje nisu obuhvaćene odlukama za kulturu i sport

 

I UVOD

Sredstva za sufinanciranje programa se dodjeljuju u skladu sa Odlukom o načinu i postupku raspodjele sredstava iz tekućeg granta, odnosno transfera za udruge i fondacije koje nisu obuhvaćene odlukama za kulturu i sport u Općini Usora ("Službeni glasnik Općine Usora" broj:13/18,11/19), a sukladno Odluci o izvršenju Proračuna za 2020. godinu.

Transfer za udruge i fondacije koje nisu obuhvaćene odlukama za kulturu i sport u Proračunu Općine Usora je predviđen u ukupnom iznosu od 18.000,00 KM.

 

II- PRAVO SUDJELOVANJA I PODNOŠENJA PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Pravo sudjelovanja i podnošenja prijava na ovaj Javni poziv za odabir programa koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Usora za 2020. godinu imaju udruge i fondacije koje su registrirane do dana raspisivanja Javnog poziva i imaju sjedište na području Općine Usora.

 

III ODABIR PROGRAMA VRŠIT ĆE SE ZA SLJEDEĆE NAMJENE

Sredstva planirana Proračunom Općine raspodjeljuju se prvenstveno udrugama i fondacijama čiji je program i projekat usmjeren na realizaciju promocije Općine.

 

IV - PRIJAVA NA JAVNI POZIV SA POTREBNOM DOKUMENTACIJOM

Prijavu na objavljeni Javni poziv aplikanti podnose Povjerenstvu na aplikacijskom obrascu pripremljenom za ovu namjenu

 

Prijava treba da sadrži:

Rješenje o upisu u registar udruga i fondacija (orginal/ovjerena fotokopija),

Identifikacijski broj iz registra poslovnih subjekata; (orginal/ovjerena fotokopija),

 

3.            Projektni prijedlog koji sadrži:

-              Naziv organizacije (adresa, telefon/faks i e-mail),

-              Naziv projekta,

-              Oblast na koju se odnosi projekat i opis konkretnog problema koji se rješava realizacijom projekta,

-              Ciljeve projekta (na koji način projekat doprinosi rješavanju problema),

-              Detaljan opis projekta (opisati po segmentima i dinamiku realizacije projekta), sa eventualno potrebnom propratnom dokumentacijom (skice, planovi, crteži, fotografije, kompjuterske simulacije, cd prezentacija i sl.),

-              Proračun projekta (navesti detaljan proračun projekta po stavkama, kao i sumu koja se potražuje,

-              Ovlaštena (odgovorna) osoba za realizaciju projekta (ime i prezime,telefon, e-mail).

4.            Broj računa (potvrda iz banke orginal/ovjerena fotokopija),

5.            Potvrdu iz službe o predatom bilansu stanja i uspjeha za 2018. godinu,

6.            Potvrdu iz službe o predato izvješću o pravdanju sredstava iz prošle godine.

Za udruge i fondacije koje nisu obuhvaćene odlukama za kulturu i sport sa područja Općine Usora koje organiziraju i provode svoje programe i koji imaju pravo apliciranja na raspisani javni poziv programi moraju biti potpisani od strane odgovorne osobe i ovjereni pečatom organizacije.

 

VI - DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete postavljene u ovom Javnom pozivu, svoje projekte sa prijavom koju mogu dobiti na protokolu Općine Usora ili na web stranici Općine www.usora.com, trebaju dostaviti na adresu:

Općina Usora

Sivša bb 74230 Usora.

Na kuverti je potrebno naznačiti :

"Za Javni poziv za odabir projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Usora za 2020. godinu - Transfer za udruge i fondacije koje nisu obuhvaćene odlukama za kulturu i sport" sa naznakom ne otvaraj.

 

Javni poziv ostaje otvoren od 27.01.2020. godine do 10.02.2020. godine i bit će objavljen na oglasnoj ploči Općine Usora, web stranici Općine Usora i putem radio Usore. Prijave se mogu predati na protokol Općine Usora ili putem pošte zaključno sa 10.02. 2020. godine.

 

VII - INFORMACIJE APLIKANTIMA

Aplikant može tražiti ukupan iznos vrijednosti programa ili dio nedostajućih sredstava, što je dužan naznačiti u zahtjevu.

Aplikanti čije prijave ne sadrže pored ostale propisane dokumentacije opravdan namjenski utrošak sredstava koja su primili iz Proračuna Općine Usora za prethodnu godinu neće biti uzeti u razmatranje.

Prijave koje nisu dostavljene na propisanom obrascu, prijave koje su netočne i nepotpune i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku neće biti razmatrane.

Aplikant je odgovoran za točnost podataka u prijavi na propisanom obrascu. Ukoliko aplikant pogrešno popuni prijavu, smatrat će se formalno - pravno neispravnim.

O rezultatima Javnog poziva aplikanti će biti obaviješteni putem web stranice Općine Usora www.usora.com.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Zvonimir Anđelić,dipl.ing.građ.

 

POZIV I OBRASCI

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: