Javni poziv za odabir projekata iz oblasti sporta koji će se finansirati/sufinansirati iz Budžeta Grada Gradačac za 2020. godinu

Datum objave: 23.01.2020. 08:53 / Izvor: Akta.ba, 21.01.2020.

Na osnovu člana 7.  Statutarne Odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu za Zakonom o Gradu Gradačac, (“Službeni glasnik Grada Gradačca”, broj: 1/19)  i    člana 3. Odluke  o  načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija  po  LOD  metodologiji  („Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 6/18.), Gradonačelnik  dana 20.1. 2020. godine,  objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

za odabir  projekata iz oblasti sporta  koji će se finansirati/sufinansirati iz Budžeta Grada Gradačac za 2020. godinu

 

Grad Gradačac poziva organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) - sportske klubove da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa  javnim interesom i  razvojnim ciljevima Grada Gradačac

 

( Strategija Općine Gradačac  2014-2023) iz oblasti sporta, i to:

1.1.    stvaranje preduslova za  takmičenje  sportskih klubova  u  2020. godini;

1.2.    afirmacija i razvoj masovnog sporta (trenažni proces, škole sporta);

1.3.    vanškolske sportske aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola sa fokusom na organizaciju gradskih školskih  takmičenja;

1.4.  organizacija tradicionalnih  sportskih mainfestacija;

1.5.  sportske aktivnosti i takmičenja  osoba  sa inavaliditetom.

 

 

Sredstava za raspodjelu po javnom pozivu planirana su na ekonomskoj poziciji: 614122 -  transfer za sport  u iznosu ............. 470.000,00 KM.

Minimalni iznos sredstava za   dodjelu  po odobrenom  projektu iznosi.................................................................................2.000,00 KM,

Maksimalni iznos sredstava za dodjelu po odobrenom projektu  iznosi..............................................................................180.000,00 KM.

Grad Gradačac zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Rok za realizaciju odobrenih  projekta je 31.12. 2020. godine.

 

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve  registrovane OCD/NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu s važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

 

Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru dokumentacija na donjem linku sekcije DOWNLOAD

 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Potrebna dokumentacija za prijavu na Javni poziv može se preuzeti od 21.1. 2020. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: sadija.huseljic@gmail.com , preuzimanje sa donjeg linka sekcije DOWNLOAD ili  u Gradskoj upravi, kancelarija broj 19.

Pitanja u vezi s Javnim pozivom se mogu postaviti putem putem adrese: sadija.huseljic@gmail.com pitanja se mogu postavljati do  15.2 2020. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi u toku tri radna dana od prijema upita.

 

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (s kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se treba dostaviti u jednoj (1) štampanoj i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 7,30 do 16 sati, na sljedeću adresu, sa naznakom za Javni poziv za projekte OCD-a:

Grad Gradačac

ul. H.K. Gradaščevića br. 54

76250 Gradačac.

Prijava na  javni poziv

Rok za predaju aplikacija je  19.2.2020. godine. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog  roka   bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

 

Vanjska strana koverte treba sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Gradskoj upravi će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu. Komisija za ocjenjivanje i odabir projekata će nakon provjere da li projekti zadovoljavaju administrativno-tehničke uslove Odluke iz članova 5. i 6. ocijeniti projekte na način propisan članovima 9. i 10. Odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji. Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biti će obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi s njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva.

 

 

Rezultati će biti objavljeni na web stranici Grada Gradačac www.gradacac.ba

DOWNLOAD

Set potrebne dokumentacije sa uslovima, kriterijumima i pojašnjenjima

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: