Javni poziv za odabir projekata koji će se finansirati iz sredstava Transfera za jačanje turističkih kapaciteta planiranih Budžetom HNK za 2017. godinu

Datum objave: 11.07.2017. 09:11 / Izvor: Akta.ba, 11.07.2017.

Broj: 10-01-16-322/17

Mostar, 10. jula 2017.

 

Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim organima kantonalne uprave („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona", broj: 4/98, 1/02 i 4/07) i Odluke Vlade HNK o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta" utvrđenih Budžetom HNK za 2017. godinu Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša, broj: 01-1-02-1401/17 od 21. juna 2017. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša, objavljuje

 

JAVNI POZIV

za odabir projekata koji će se finansirati iz sredstava Transfera za jačanje turističkih kapaciteta planiranih Budžetom HNK za 2017. godinu

 

I

(Predmet javnog poziva)

Predmet Javnog poziva je prikupljanje projekata za raspodjelu sredstava Transfer za jačanje turističkih kapaciteta utvrđenih u razdjelu 35, ekonomski kod 614400 Budžeta HNK za 2017. godinu Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša („Službene novine HNK", broj 13/16).

 

II

(Programske aktivnosti)

Sredstva iz tačke I javnog poziva raspodijeljena su po sljedećim programskim aktivnostima: PROGRAMSKA AKTIVNOST 1 Sufinansiranje projekata izgradnje novih, proširenja, obnove i unaprjeđenja postojećih turističko-ugostiteljskih kapaciteta i infrastrukture u ukupnom iznosu od 200.000,00 KM.

PROGRAMSKA AKTIVNOST 2 Sufinansiranje programa razvoja planinskog, ruralnog i eko- turizma u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM

PROGRAMSKA AKTIVNOST 3 Sufinansiranje programa razvoja sportsko-avanturističkog turizma (planinarenje, slobodno penjanje, špiljarenje, biciklizam, rafting, adrenalinski sportovi, lov, ribolov i sl.), u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM.

 

III

(Pravo učestvovanja)

Pravo učestvovanja na javnom pozivu imaju:

PROGRAMSKA AKTIVNOST 1 Zainteresovana pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva (projekti izgradnje novih, proširenja, obnove i unaprjeđenja postojećih turističko-ugostiteljskih kapaciteta); jedinice lokalne uprave (projekti izgradnje osnovne turističke infrastrukture) s područja HNK.

PROGRAMSKA AKTIVNOST 2 Zainteresovana pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva kao i nevladine organizacije, udruženja i pojedinci (iznajmljivači) s područja HNK.

PROGRAMSKA AKTIVNOST 3 Zainteresovana pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva kao i nevladine organizacije, udruženja i pojedinci (iznajmljivači) sa projektima iz oblasti sportsko-avanturističkog turizma usmjerenih prema ostvarivanju ciljeva ovog programa, a koji se nalaze na području HNK.

 

IV          

(Kriteriji za dodjelu sredstava)

Prilikom vrednovanja pristiglih prijedloga projekata primjenjivat će se sljedeći kriteriji:

- usklađenost projekta s prioritetnim programskim aktivnostima iz Javnog poziva;

- kvalitet projekata, sadržajna inovativnost i održivost odnosno vjerovatnost da se projekt nastavi i nakon isteka finansijske potpore;

- organizacioni i ljudski kapaciteti aplikanta za provođenje projekta; stepen samofinansiranja projekta (vlastito učešće, %);

- stepen sufinansiranja (učešće drugih subjekata, %); broj očekivanih korisnika projekta;

- dosadašnje iskustvo prijavitelja u provođenju istog ili sličnih projekata;

- relevantnost projekta za ostvarivanje ciljeva iz Strategije razvoja turizma na području HNK do 2021.

 

V            

(Dokumentacija za učešće na Javnom pozivu)

Obavezna dokumentacija za sve aplikante mora sadržavati:

1. Popunjenu i ovjerenu prijavu

2. Popunjen i ovjeren Obrazac 1

3. Popunjen i ovjeren Obrazac 2

4. Ugovor o otvorenom bankovnom računu

5. Dokaz o raspoloživim sredstvima, vlastito učešće (Izvod ili Potvrda)

6. Potvrda ili ugovor o sufinansiranju projekta iz drugih izvora (ukoliko se planira)

Obaveznu dokumentaciju pravnih, fizičkih lica, udruženja i pojedinaca u zavisnosti od registracije podnosioca zahtjeva čine i sljedeći dokumenti:

a) Pravne i fizičke osobe registrovane za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva:

1. Dokaz o registraciji (rješenje o upisu u sudski registar za pravna lica, rješenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa za fizička lica);

2. Rješenje o razvrstavanju- Klasifikacija djelatnosti;

3. Uvjerenja o poreznoj registraciji (ID - identifikacijski broj i PDV broj ukoliko su PDV obaveznici);

4. Uvjerenje nadležnih organa o izmirenim poreznim obavezama;

5. Uvjerenje o izmirenim obavezama prema PIO/MIO;

6. Uvjerenje o izmirenim obavezama prema zdravstvenom osiguranju.

b) Udruge registrovane na području HNK

1. Dokaz o registraciji (rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave);

2. Rješenja o poreznoj registraciji (ID broj - identifikacijski broj);

3. Uvjerenje o izmirenim poreznim obavezama;

4. Uvjerenje o izmirenim obavezama prema PIO/MIO;

5. Uvjerenje o izmirenim obavezama prema zdravstvenom osiguranju;

Napomena: Udruge koje nemaju zaposlenih, trebaju dostaviti izjavu da nemaju zaposlenih, i da nemaju poreznih obaveza, obaveza prema PIO/MIO i zdravstvenom osiguranju ovjerenu kod nadležnog organa.

c) Pojedinci

1. Fotokopija lične karte;

2. CIPS-ova prijava prebivališta;

3. Dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu raspoloživog objekta (Programska aktivnost 2) ili opreme (Programska aktivnost 3).

 

VI          

(Važne napomene)

Aplikant-podnosilac zahtjeva za dodjelu sredstava Transfera za jačanje turističkih kapaciteta može konkurisati na Javni poziv samo s jednim projektom.

Maksimalan iznos dodjele sredstava po projektu je 10% od ukupnog iznosa programske aktivnosti za koju se podnosi zahtjev.

U koverti može biti samo jedan projektni prijedlog, ako u jednoj koverti ima više projekata prijava se odbacuje.

Da bi podnosilac zahtjeva ušao u konkurenciju za odabir na Javnom pozivu mora ispuniti pravno-formalne uslove (tačka V. Javnog poziva), a prijavu dostaviti u propisanom roku (tačka VII.(c) Javnog poziva).

Svi dokumenti, koji se kao dokaz predaju uz obrazac prijave projekta, moraju biti originali ili ovjerene kopije, ne starije od šest (6) mjeseci.

Dokumenti koji se šalju na Javni poziv ne vraćaju se podnosiocima zahtjeva.

Podnosilac zahtjeva dužan je sve promjene vezane za adresu sjedišta, telefonski broj, bankovni račun, prijaviti u roku od sedam dana.

Pravo učestvovanja na Javnom pozivu ostvaruju aplikanti - podnosioci zahtjeva registrovani za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva na područja HNK, odnosno koji imaju prijavljeno prebivalište na području HNK.

 

VII         

(Zajedničke odredbe)

a) Prihvatljivost troškova

Sredstva potpore ne mogu se koristiti za: - Troškove redovnog poslovanja podnosioca zahtjeva (plate i ostala primanja zaposlenih, troškove prevoza i putovanja, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne takse ili bilo koje druge naknade); Izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije; Najam i kupnju vozila;,

Troškove redovnog kancelarijskog poslovanja;

Za sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidovanog projekta i ciljeve programa.

b) Način podnošenja zahtjeva

Zahtjevi za dodjelu novčanih sredstava podnose se Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK na aplikacijskom obrascu koji se može preuzeti na web-stranici Ministarstva: http://www.mtto-hnz-k.ba i Vlade HNK: www.vlada-hnz-k.ba

Popunjeni propisani obrasci zajedno sa prilozima koji se zahtijevaju javnim pozivom dostavljaju se poštom preporučeno ili lično na protokol u zatvorenoj koverti na adresu:

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I ZAŠTITE OKOLIŠA HNŽ-K

Prijava na Javni poziv

„Transfer za jačanje turističkih kapaciteta - PROGRAMSKA AKTIVNOST br."

NE OTVARAJ Braće Fejića bb 88 000 Mostar

c) Rok za podnošenje prijava

Javni poziv je objavljen na web stranici Ministarstva: http://www.mtto-hnz-k.ba  i Vlade HNK: www.vlada-hnz-k.ba . a obavijest o javnom pozivu u Večernjem listu i Dnevnom avazu.

Rok za podnošenje zahtjeva na osnovu objavljenog Javnog poziva ističe u ponedjeljak, 7. augusta 2017. godine.

d) Rok za donošenje odluke

Odluka o odabiru programa i dodjeli bespovratnih sredstava će se donijeti najkasnije u roku od 45 dana od datuma zatvaranja Javnog poziva.

 

VIII

(Završne odredbe)

Sa korisnicima koji ispune uslove i kriterije za dodjelu sredstava iz tačke II Javnog poziva Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša zaključiti će ugovor o međusobnim pravima i obavezama u realizaciji projekta za koji su sredstva odobrena.

Korisnici sredstava kojima budu odobrena sredstva obavezni su Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava s originalnom dokumentacijom i fiskalnim računima na osnovu koje se dokazuje namjenski utrošak sredstava.

Nadzor i provjeru namjenskog utroška sredstava vrši Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša putem svoje stručne komisije koju imenuje ministar.

 

MINISTAR

Ajdin Teletović

 

Priloženi dokumenti :

Javni poziv Transfer za jačanje turističkih kapaciteta

Prijava_Obrasci BOS

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: