Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu Komisija za tehnički pregled građevina, izgrađenih na području općine Kalesija

Datum objave: 09.01.2020. 08:38 / Izvor: Oslobođenje, 09.01.2020.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAĆELNIK

Broj: 02-04-2-22/20.

Datum: 06.01.2020. godine

 

Na osnovu člana 131. Zakona o prostornom uređenju i građenju ("Službene novine TK", broj: 6/11,4/13, 15/13, 3/15, 2/16 i 4/17) i člana 56. Statuta općine Kalesija - prečišćeni tekst ("Službeni glasnik općine Kalesija", broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), Općinski načelnik, objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za učešće u radu Komisija za tehnički pregled građevina, izgrađenih na području općine Kalesija

 

I

Pozivaju se zainteresovana stručna lica da podnesu prijave za učešće u radu Komisija za tehnički pregled građevina, izgrađenih na području općine Kalesija, i to sljedećih struka:

- arhitekture

- građevine

- elektrotehnike (jaka ili slaba struja)

- mašinstva

- geologije

- geodezije

- zaštite od požara i eksplozija

- zaštite na radu

- zaštite okoline

- tehnologije

- saobraćajne

- sanitarne zaštite

 

II

Na javni poziv mogu se prijaviti lica koja imaju najmanje VSS, diplomirani inženjeri, iz struka navedenih u tačci I javnog poziva sa najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva, položenim stručnim ispitom i iskustvom u projektovanju ili izvođenju građevina sličnih izgrađenoj građevini.

 

III

U radu komisije ne mogu sudjelovati službene osobe koje su učestvovale u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje, niti osobe koje su sudjelovale u izradi tehničke dokumentacije, reviziji glavnog ili izvedbenog projekta, gradnji i nadzora nad gradnjom.

 

IV

Uz potpisanu prijavu sa tačnom adresom, brojem telefona/mobitela i e-mail adresom, potrebno je priložiti, original ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

- biografija

- diploma o završenom fakultetu

- dokaz o radnom iskustvu nakon sricanja diplome iz tačke I javnog poziva

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu

- ovjerenu Izjavu kojom podnosilac prijave izjavljuje da će blagovremeno pisanim putem obavijestiti Službu za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Kalesija, radi izuzeća u radu Komisije, u slučaju daje u srodstvu sa investitorom građevine koja je predmet tehničkog pregleda ili zbog razloga navedenih u tačci III javnog poziva.

- dokaz o radnom iskustvu u projektovanju ili izvođenju građevina sličnih izgrađenoj građevini.

Nakon komisijskog pregleda i obrade pristiglih prijava a najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja javnog poziva, utvrđena lista lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje poslova tehničkog pregleda građevina, biti će istaknuta na oglasnoj ploči Općine Kalesija i ista će se objaviti u "Službenom glasniku općine Kalesija" i ista će važiti dvije godine od dana utvrđivanja.

Lica sa utvrđene liste kvalifiovanih stručnjaka, bit će povremeno, bez zasnivanja radnog odnosa angažovani u Komisiji za tehnički pregled po određenim specijalnostima.

Članovi Komisije za tehnički pregled, imaju pravo na naknadu koja je regulisana posebnom Odlukom.

 

VI

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu.

Prijave se mogu podnijeti putem pisarnice Općine Kalesija ili poštom na adresu:

Općina Kalesija Patriotske lige broj 15 75260 Kalesija,

u zatvorenoj koverti, sa naznakom: "Prijava na javni poziv za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina - NE OTVARAJ" Na koverti obavezno naznačiti: ime, prezime i adresu podnosioca prijave.

 

VII

Javni poziv bit će objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" i web stranici Općine Kalesija.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Dokumentacija predata uz prijavu se ne vraća podnosiocu.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić, dipLecc.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: