Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude Tuzlanskog kantona za 2020. godinu

Datum objave:20.02.2020. 12:29 / Izvor: Akta.ba, 18.02.2020.

TURISTIČKA ZAJEDNICA

TUZLANSKOG KANTONA

 

Broj; 02-72-18 /20

Tuzla, 10.02.2020 godine.

 

Na osnovu člana 18. i 33. Statuta Turističke zajednice Tuzlanskog kantona ( Službene novine Tuzlanskog kantona" broj 5/17) , Turističko vijeće Turističke zajednice Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 10.02.2020. godine donosi:

 

ODLUKU O RASPISIVANJU

Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava u skladu sa programom podizanja kvalitete turističke ponude Tuzlanskog kantona za 2020. godinu

 

Član 1.

 

Prihvata se inicijativa Turističkog ureda Turističke zajednice Tuzlanskog kantona o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava u skladu sa programom podizanja kvalitete turističke ponude Tuzlanskog kantona za 2020. godinu.

 

Član 2.

 

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Tuzlanskog kantona za projekte koji imaju uticaj na podizanje kvalitete turističke ponude na području Tuzlanskog kantona, sadržano u Planu i programu rada i Finansijkom planu Turističke zajednice Tuzlanskog kantona - Odjeljak Rashodi ; Stav A Podrška projektima/Javni pozivi-dodjela bespovratnih novčanih sredstava ; u ukupnom iznosu od 120.000 KM

 

Član 3.

 

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Voditelj Turističkog ureda Turističke zajednice Tuzlanskog kantona.

 

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednik turističkog vijeća

Edin Buševac s.r

                                                                

 

Na osnovu Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Tuzlanskog kantona br. 02-72-18 /20 o realizaciji programskih ciljeva podrške podizanju kvalitete turističke ponude, sadržanih u Planu i programu rada Turističke zajednice Tuzlanskog kantona za 2017 godinu, temeljeno članom 3, članom 25 i članom 44 Zakona o turističkim zajednicama ( Službene novine Tuzlanskog kantona broj 11 od 07.10.2015 godine ) članom 3, 7 i 27 Statuta Turističke zajednice Tuzlanskog kantona , Voditelj Turističkog ureda Turističke zajednice Tuzlanskog kantona raspisuje;

 

J A V N I P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude Tuzlanskog kantona za 2020 godinu

 

I.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Tuzlanskog kantona za projekte koji imaju uticaj na podizanje kvalitete turističke ponude na području Tuzlanskog kantona, sadržano u Planu i programu rada i Finansijkom planu Turističke zajednice Tuzlanskog kantona - Odjeljak/razred; Ulaganje za unapređenje turizma ; Tačka III.4. Podrška projektima/Javni pozivi - dodjela bespovratnih novčanih sredstava za unapređenje turizma ; u ukupnom iznosu od 120.000 KM

 

II.

 

NAZIV PROGRAMA:

LOT I.

Uređenje i izrada turističke infrastrukture u privatnom i javnom sektoru na području Tuzlanskog kantona ( npr. izrada i uređenje; ljetne bašte, trim staze, rekreacijski sadržaji, izletišta, vidikovci, promatračnice, pješačke staze, biciklističke, planinarske i druge tematske staze, pećine, stijene za penjanje, igrališta, plaže na jezerima, rijekama i dr. ) u ukupnom iznosu od 80.000,00 KM.

 

U smislu ovog LOT_a pod programom Uređenje i stavljanje u turističku funkciju javnih sadržaja i turističke infrastrukture ( npr. ljetnje bašte, trim staze, rekreacijski sadržaji, izletišta, vidikovci, promatračnice, pješačke staze, biciklističke, planinarske i druge tematske staze, pećine, stijene za penjanje, igrališta, plaže na jezerima, rijekama i dr. ) podrazumijeva se poboljšanje kvaliteta usluga i infrastrukture u oblasti turizma i ugostiteljstva na području Tuzlanskog kantona, sa namjerom obogaćivanja ponude i stvaranja novog i prepoznatljivog turističkog proizvoda na području čitavog područja Tuzlanskog kantona a posebno u ruralnim područjima.

 

Za dodjelu sredstava po ovom LOT_u mogu se kandidirati pravna i fizička lica registrirana za turističku i ugostiteljsku djelatnost, kao i udruženja, nevladine organizacije sa projektima iz oblasti uređenja turističke infrastrukture, uređenja životne sredine, zaštite prirode i podizanja ekološke svijesti, usmjerenih prema ostvarivanju ciljeva ovog programa, a koje se nalaze na području Tuzlanskog kantona.

 

LOT II.

Program podrške u organizaciji značajnih turističkih, kulturno-sportskih i drugih manifestacija koje se održavaju na području Tuzlanskog kantona, podrška medijskom praćenju i kreiranju pozitivne medijske slike turizma i turističkih potencijala Tuzlanskog kantona u ukupnom iznosu od 25.000 KM

 

U smislu ovog LOT_a programom je pod programom podrške u organizaciji značajnih turističkih, kulturno-sportskih i drugih manifestacija podrazumijeva se poticanje razvoja i unapređivanja/obogaćivanja turističke ponude Tuzlanskog kantona u smislu razvoja sadržaja, kroz turističko-kulturne, gastronomske i druge manifestacije kao jednog od motiva turističkih dolazaka, a u cilju povećanja posjetilaca na područje Tuzlanskog kantona i sa namjerom podrške promociji turističkih destinacija, raspoloživih resursa, tradicije, kulture i običaja čitavog područja Tuzlanskog kantona.

 

Korisnici sredstava,

Sredstva su namijenjena organizatorima turističko/kulturnih, gastronomskih i drugih oblika manifestacija i slično, - pravnim, fizičkim licima registrovanim u oblasti turizma i ugostiteljstva, nevladinim organizacijama i udruženjim, medijskim kućama i dr.

 

Sredstva medijske podrške i organizacija značajnih turističkih, kulturno-sportskih i drugih manifestacija mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za programe koji imaju;

-           Stepen samofinansiranja (vlastito učešće u minimalnom iznosu od 50 %) ;

-           Jasno definisani program projekta, sa opisom projekta, aktivnostima koje će se provoditi, očekivanim rezultatima, finansijskom konstrukcijom (finansijski plan);

-           Planirani broj učesnika

-           Broj učesnika/posjetitelja u prethodnim godinama

-           Oglašavanje događanja ( media plan )

-           Potvrda/pismo namjere o važnosti programa/projekta za lokalnu zajednicu

 

LOT III.

Sufinansiranje Programa podrške projekata koji su u funkciji zaštite prirode i podizanja ekološke svijesti u funkciji razvoja turizma na području Tuzlanskog kantona u ukupnom iznosu od 15.000, 00 KM.

 

• SVRHA PROGRAMA:

Poboljšanje kvaliteta usluga i infrastrukture u oblasti turizma i ugostiteljstva na području Tuzlanskog kantona, sa namjerom obogaćivanja ponude i stvaranja novog i prepoznatljivog turističkog proizvoda u ruralnim područjima, stvaranje novih turističkih sadržaja i proizvoda, uvezivanje postojeće turističke ponude, unapređenje kvalitete života u planinsko-ruralnim područjima.

 

• KORISNICI SREDSTAVA:

Pravna i fizička lica registrirana za turističku i ugostiteljsku djelatnost, kao i udruženja, nevladine organizacije sa projektima iz oblasti zaštite prirode i podizanja ekološke svijesti, usmjerenih prema ostvarivanju ciljeva ovog programa, a koje se nalaze na području Tuzlanskog kantona.

 

III.

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA UČEŠĆE U JAVNOM POZIVU.

 

• Obvezna dokumentacija za sve aplikante mora sadržavati:

-           Popunjen obrazac zahtjeva;

-           Popunjen obrazac finansijskog/biznis plana;

-           Izjava o realizaciji projekta; ovjerena kod nadležne službe lokalne zajednice / općine /grada odnosno notarske službe;

-           Potvrda o broju aktivnog računa u banci

-           Dokaz o raspoloživim sredstvima, vlastito učešće (Izvod ili Potvrda)

-           Potvrda ili ugovor o sufinsiranju projekta iz drugih izvora.

 

Ostalu obaveznu dokumentaciju pravnih, fizičkih lica, udruženja i pojedinaca u zavisnosti od registracije podnosioca projekta,: čine sljedeći dokumenti:

 

a) Pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva:

-           Dokaz o registraciji nadležnog organa (rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe, rješenje nadležnog općinskog organa za fizičke osobe) ; - ovjereno kod

-           nadležne službe lokalne zajednice/općine/grada odnosno notarske službe;

-           Uvjerenja o poreznoj registraciji (identifikacijski broj: ID broj i PDV broj ukoliko su PDV obaveznici); - ovjereno kod nadležne službe lokalne zajednice /općine / grada odnosno notarske službe;

-           Uvjerenje o izmirenim poreznim obavezama, PIO/MIO, zdravstveno osiguranje. /-ovjereno kod nadležne službe lokalne zajednice/općine/grada odnosno notarske službe;

 

b) Udruženja registrirana na područja Tuzlanskog kantona:

-           Dokaz o registraciji nadležnog organa (rješenje Ministarstva pravde); - ovjereno kod nadležne službe lokalne zajednice/općine/grada odnosno notarske službe;

-           Rješenja o poreznoj registraciji (identifikacijski broj: ID broj); - ovjereno kod nadležne službe lokalne zajednice/općine/grada odnosno notarske službe;

-           Uvjerenje o izmirenim poreznim obvezama, PIO/MIO, zdravstveno osiguranje;

ovjereno kod nadležne službe lokalne zajednice/općine/grada odnosno notarske službe;

Udruženja koja nemaju zaposlenih, trebaju dostaviti izjavu da nemaju zaposlenih, i nemaju poreznih obveza, obveza prema MIO/PIO i zdravstvenom osiguranju ovjerenu kod nadležne službe lokalne zajednice/općine/grada odnosno notarske službe;

 

Važne napomene:

 

-           Aplikant može konkurirati samo sa jednim projektom po Javnom pozivu

 

-           U koverti može biti samo jedan projekat, ako ima više projekata u jednoj koverti aplikacija se odbacuje;

-           Da bi aplikant ušao u konkurenciju za odabir na Javnom pozivu mora ispuniti pravno-formalne uslove;

-           Dokumenti koji se predaju uz obrazac prijave projekta kao dokaz o ispunjavanju kriterija učešća iz ovog poziva, moraju biti originali ili ovjerene kopije, ne starije od šest mjeseci;

-           Dokumenti koji se šalju na Javni poziv ne vraćaju se aplikantu;

-           Sve promjene vezane za adresu sjedišta, telefonski broj, bankovni račun, aplikant je dužan prijaviti u roku od sedam dana;

-           Pravo učešća na Javnom pozivu ostvaruju aplikanti registrirani na području Tuzlanskog kantona, odnosno koji imaju prijavljeno prebivalište na području Tuzlanskog kantona.

-           Projekat mora sadržavati jasno definisane stavke ; Rok otpočinjenja projekta i rok završetka projekta.

 

PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA

 

Sredstva podrške ne mogu se koristiti za:

-           Troškove redovnog poslovanja podnositelja zahtj eva za podršku (plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne takse ili bilo koje druge naknade)

-           Izradu studije, elaborata, projektne i druge dokumentacije

-           Najam i kupnju vozila,

-           Troškove redovnog uredskog poslovanja

-           Za sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidiranog projekta i ciljeve programa

 

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

 

Turistička zajednica Tuzlanskog kantona objavljuje kandidiranje projekata za dodjelu sredstava podrške na službenoj web stranici Turističke zajednice Tuzlanskog kantona.

 

Nosioci programa kandiduju projekte podnošenjem prijave projekta za dodjelu bespovratnih sredstava na propisanim obrascima i u prilogu dostavljaju traženu dokumentaciju original ili ovjerenu kopiju od strane nadležnog organa, i ne starija od 6 mjeseci od dana objave Javnog poziva na službenoj web stranici Turističke zajednice Tuzlanskog kantona.

Popunjeni propisani obrasci zajedno sa prilozima koji se zahtjevaju Javnim pozivom dostavljaju se poštom preporučeno ili lično u zatvorenoj koverti na adresu:

 

Turistička zajednica Tuzlanskog kantona „Prijava na Javni poziv - PROGRAM / LOT br.— " Ul Muftije ef. Kurta broj 1 75000 TUZLA

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Zahtjevi na osnovu objavljenog Javnog poziva se primaju do 11.03.2020. godine

 

ZAHTJEVI KOJI SE NEĆE RAZMATRATI

•          Za one aplikante koji nisu opravdali dobivena sredstva od strane Turističke zajednice po prethodnim Javnim pozivima odnosno po bilom kom drugom kriteriju ,

•          S nepotpunim podacima i nepotpunom dokumentacijom;

•          Koji se ne dostave u roku;

•          Zahtjevi subjekata koji nisu izvršili ugovorne obaveze prema Turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona / uplata boravišne taxe i članarine.

 

RANGIRANJE PROJEKATA

Sredstva će se odobravati projektima prema bodovnoj listi od najvećeg broja na niže, do krajnje raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava namjenjenih za ovaj program.

 

ODOBRAVANJE PROJEKATA

 

Voditelj Turističkog ureda Turističke zajednice Tuzlanskog kantona imenuje stručnu Komisiju za ocjenu ispunjavanja uslova i kriterija za dodjelu sredstava.

 

Komisija razmatra projekte zaprimljene na osnovu Javnog poziva, cijeni ispunjenost uslova i kriterija za odobravanje sredstava, te zapisnik o odobrenim projektima s obrazloženom ocjenom i mišljenjem dostavlja Voditelju turističkog ureda.

 

Turističko vijeće Turističke zajednice Tuzalnskog kantona ovlašćuje Voditelja da sa ovlaštenim licima po odobrenim projekatima odnosno korisnicima sredstava zaključuje ugovore o međusobnim pravima i obavezama, nadzoru namjenskog korištenja sredstava, i dr obvezama korisnika.

ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE

 

Odluka o odabiru programa i dodjeli bespovratnih sredstava donijeti će se najkasnije u roku od 30 dana od datuma zatvaranja Javnog poziva.

 

OBJAVA POPISA KORISNIKA

Popis korisnika i namjena dodjeljenih sredstava po korisniku biti će objavljen na web stranici Turističke zajednice Tuzlanskog kantona ( www.tourism-tk.ba ) u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru proj ekata i dodjeli bespovratnih sredstava.

 

ROK ZA POTPISIVANJE UGOVORA

Turistička zajednicaTuzlanskog kantona će sa odabranim korisnicima potpisati ugovor najkasnije u roku od 20 dana od dana objave rezultata.

 

NAČIN ISPLATE SREDSTAVA

 

Isplatu sredstava vrši Turistička zajednica Tuzlanskog kantona. Dinamika isplate sredstava ovisit će od raspoloživih sredstava Turističke zajednice Tuzlanskog kantona.

 

NADZOR

 

Nadzor i provjeru programskog utroška sredstava vrši stručna komisija Turističke zajednice Tuzlanskog kantona , putem pisanog izvještaja s pratećom dokumentacijom (dokazima o korištenju sredstava) koje korisnik sredstava u ugovorenom roku dostavlja Turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona, kao i uvidom na licu mjesta kod korisnika sredstava kod kojeg ocijeni da je potrebno izvršiti nadzor. U slučaju objektivno utvrđenih okolnosti koje su uticale na nemogućnost ispunjenja obaveza koje proizlaze iz ovog Programa i koje su utvrđene Ugovorom, korisnik sredstava je dužan odmah o tome obavjestiti Turističku zajednicu Tuzlanskog kantona u pismenoj formi.

 

OBAVEZE KORISNIKA SREDSTAVA

•          Bespovratna sredstva iskoristiti namjenski u zadatom roku navedenom u projektu.

•          Turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona u roku od 15 dana od završetka projekta dostaviti finansijski i narativni zvještaj o korištenju bespovratnih sredstava s pratećom dokumentacijom koja potvrđuje navode u izvještaju.

•          Na zahtjev Turističke zajednice Tuzlanskog kantona pružiti na uvid i dodatnu naknadno traženu dokumentaciju

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Vremenski rok u kome se trebaju implementirati odobreni projekti obuhvata period zaključno sa 31.12.2020. godine, kako bi isti bili u funkciji ostvarenja što boljih rezultata tokom cjelogodišnje turističke sezone na području Tuzlanskog kantona .

 

U toku provođenja programa Turistička zajednica zadržava pravo njegove izmjene i dopune posebno za pojedine projekte, ako to ocijeni potrebnim, zbog njegove prirode, što će definirati u Ugovoru o korištenju bespovratnih sredstava.

 

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv, mogu se dobiti svakim radnim danom, od 13-15 sati, putem telefona.

 

tel; 035 228 800 ; fax; 035 228 799

turzajtk@bih.net.ba

 

Broj: 02-72-18 /20

Tuzla 10.02.2020..godine          

 

Turistička zajednica Tuzlanskog kantona

 

Voditelj turističkog ureda

Miralem Mešković s.r

 

 

 

Javni poziv – Sufinansiranje turističkih projekata, manifestacija i događaja na području Tuzlanskog kantona 2020 (1)

Obrazac prijave – za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje turističkih projekata, manifestacija i događaja na području Tuzlanskog kantona 2020

Izjava o realizaciji – Sufinansiranje turističkih projekata, manifestacija i događaja na području Tuzlanskog kantona 2020

Obrazac budžeta Javnog poziva TzTK za unapređenje turizma u 2020

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: