Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu pčelinjih društava sa pčelarskom opremom

Datum objave: 11.03.2021. 08:04 / Izvor: Akta.ba, 08.03.2021.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

Općina Hadžići

OPĆINSKI NAČELNIK

Služba za privredu, finansije i inspekcijski nadzor

 

Broj: 04-20-2-1145-2/21

Hadžići, 08.03.2021. godine

 

U sklopu projekta „Održivo pčelarstvo za marginalizirane porodice i ruralno stanovništvo“ Općine Hadžići u 2021. godini, na osnovu Sporazuma zaključenog između Općine Hadžići i Humanitarne organizacije „MuslimAid“ Sarajevo, broj: 04-20-2-1145-1/21 od 02.03.2021. godine i na osnovu člana 5. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu pčelinjih društava i opreme u projektu „Održivo pčelarstvo za marginalizirane porodice i ruralno stanovništvo“ kojim su osigurana donatorska sredstva od strane Humanitarne organizacije „MAID“ i Općine Hadžići, Općinski načelnik raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu pčelinjih društava sa pčelarskom opremom

 

Općina Hadžići u saradnji sa Humanitarnom organizacijom „MuslimAid“ sa sjedištem u Sarajevu raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu 100 pčelinjih društava sa pčelarskom opremom. Projekat sufinansiraju Općina Hadžići, Humanitarna organizacija „MuslimAid“ Sarajevo i krajnji korisnik. Svakom korisniku dodjeljuje se deset pčelinjih društava (pet u 2021. godini a pet u 2022. godini) sa dodatnom opremom za bavljenje pčelarstvom (košnice sa 3 nastavka, satne osnove, matične rešetke, inox vrcaljka i ostali repromaterijal).

 

I PRAVO UČEŠĆA

Pravo na učešće u Projektu imaju prioritetne kategorije stanovništva - nezaposlene osobe ili osobe sa minimalnim primanjima sa područja općine Hadžići koje posjeduju zemljište i parcele za smještaj pčelinjaka.

Pravo na dodjelu pčelinjih društava i opreme nemaju lica koja su dobila ovakvu ili sličnu donaciju iz oblasti poljoprivrede od Općine, nadležnih ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija u posljednjih 5 godina. Pravo učešća nemaju lica koja u svome vlasništvu ili u vlasništvu članova domaćinstva imaju više od 10 košnica pčela. Pravo učešća nemaju članovi uže porodice zaposlenika MuslimAid Sarajevo i Općine Hadžići.

 

II USLOVI

Podnosioc zahtjeva treba da ispunjava slijedeće opće i posebne uslove:

 

1. OPĆI USLOVI:

- Daje nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima;

- Daje upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata u nadležnoj Službi Općine Hadžići ili da će se upisati ako mu se izvrši dodjela pčelinjih društava i opreme;

- Da posjeduje vlastito ili u zakupu, poljoprivredno zemljište na kojem se može stacionirati pčelinjak (utvrđuje komisija na terenu);

- Da ne posjeduje više od 10 društava u svome vlasništvu;

- Da sufinansira 20% (oko 650 KM) od nabavne cijene pčelinjih društava i pčelarske opreme.

 

2. POSEBNI USLOVI:

- broj članova zajedničkog domaćinstva;

- broj nezaposlenih punoljetnih članova zajedničkog domaćinstva;

- broj izdržavanih članova zajedničkog domaćinstva;

- period proveden na Birou za zapošljavanje - podnosioca zahtjeva;

- samohrani roditelji, mladi bračni parovi do 35 godina;

- prirodni uslovi (smještaj pčelinjaka);

- socijalni aspekt (stanje na terenu, imovno stanje, opći dojam i si).

Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidati koji imaju status mlade osobe, samohrani roditelji i osobe koje u svome domaćinstvu imaju osobu sa invaliditetom.

 

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnosioci zahtjeva trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. Ovjerena kopija lične karte za podnosioca zahtjeva,

2. Dokaz o mjestu prebivališta (CIPS-ova prijava ne starija od tri mjeseca, ovjerena kopija ili original),

3. Obrazac za prijavu na Javni poziv (info pult ili web stranica Općine Hadžići),

4. Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata od nadležne Službe Općine Hadžići ili Izjavu da će se upisati ako mu se izvrši dodjela pčelinjih društava i opreme,

5. Ovjerena kućna lista (info pult Općine Hadžići),

6. Dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova zajedničkog domaćinstva izdat od Biroa za zapošljavanje (Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo), a za lica koja se ne vode na evidenciji kopija zdravstvene knjižice,

7. Potvrde iz škole/fakulteta za djecu/izdržavane članove domaćinstva (za djecu predškolskog uzrasta priložiti rodni list),

8. Uvjerenje ili drugi dokaz o visini prihoda za svakog zaposlenog člana domaćinstva sa kućne liste (ček od penzije za penzionere, Obrazac GIP-1022 od poslodavca za zaposlene),

9. Vlasništvo ili posjed nad parcelom (kopija Katastarskog plana ili kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista ili ovjerena kopija Ugovora o zakupu),

10. Ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva ne posjeduje maksimalno 10 pčelinjih društava,

11. Ovjerena izjava da će korisnik podsticaja dobijena pčelinja društva i opremu zadržati najmanje tri (3) godine od dana potpisivanja Ugovora,

12. Ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva ili član zajedničkog domaćinstva u posljednjih pet (5) godina nije dobio ovakvu ili sličnu donaciju iz oblasti poljoprivrede od Općine, nadležnih ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija,

13. Ovjerena izjava da će sufinansirati sa 20% od nabavne cijene pčelinjih društava i opreme (oko 650,00 KM),

14. Ovjerena izjava da će ako mu se izvrši dodjela pčelinjih društava i opreme u roku od šest mjeseci postati član Udruženja pčelara Košćan,

15. Dokaz daje mladi bračni par životne starosti do 35 godina (ovjerena kućna lista),

16. Dokaz daje samohrani roditelj (potrebna dokumentacija - Uvjerenja Centra za socijalni rad ili sudska presuda ili izvod iz MKU),

17. Dokaz da u svome domaćinstvu ima djete sa invaliditetom ili daje podnosilac zahtjeva ili punoljetni član uže porodice osoba sa invaliditetom (potrebna dokumentacija).

IV PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu pčelinjih društava i opreme putem

sufinansiranja u saradnji sa humanitarnom organizacijom čine potpisnici Sporazuma.

Zadatak Komisije za dodjelu pčelinjih društava i opreme je da izvrši pregled prispjelih

prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavljanje uviđaja na licu mjesta, sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za

bodovanje, te istu dostavi Općinskom načelniku.

Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje Općinski načelnik.

Rang lista odabranih kandidata se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Hadžići i službenoj

web stranici Općine Hadžići.

 

NAPOMENA:

Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu pčelinjih društava i opreme obavezni su prisustvovati edukaciji u trajanju od tri dana.

 

Obrasci zahtjeva za prijavu sa pripadajućim Izjavama i kućnom listom mogu se preuzeti na info pultu Općine Hadžići ili na web stranici Općine Hadžići. Popunjenu prijavu na Javni poziv zajedno sa potrebnom dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol u Šalter Sali Općine Hadžići sa naznakom ,.Za javni poziv za dodjelu pčelinjih društava i opreme", a rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana, od dana objavljivanja javnog poziva na oglasnoj ploči Općine Hadžići i službenoj web stranici Općine Hadžići.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, finansije i inspekcijski nadzor Općine Hadžići, kancelarija broj 204, svakim radnim danom od 08:00-16:00 sati.

 

Nepotpuna, neuredna, netačna i neblagovremena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

 

Javni poziv ostaje otvoren do 23.03.2021. godine do 16:00 sati.

 

Obrazac za prijavu na javni poziv preuzmite ovdje.

 

Izjavu preuzmite ovdje.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: