Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu pčelinjih društava sa pčelarskom opremom

Datum objave: 11.03.2021. 08:40 / Izvor: Akta.ba, 08.03.2021.

 

Broj: 02-21-1738/ 21

Datum: 08.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 39. Statuta Općine Jajce („Službene novine Općine Jajce" br. 3/08) i U sklopu projekta „Održivo pčelarstvo za marginalizirane porodice i ruralno stanovništvo "Općine Jajce u 2021. godim, na osnovu Sporazuma zaključenog između Općine Jajce i Humanitarne organizacije „Muslim Aid" Sarajevo, broj: 02-11-929/21 od 26.01.2021.godine i na osnovu člana 5. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu pčelinjih društava i opreme u projektu „Održivo pčelarstvo za marginalizirane porodice i ruralno stanovništvo" kojim su osigurana donatorska sredstva od strane Humanitarne organizacije "MAID", Općine Jajce u osigurana u Budžetu Općine Jajce za 2021.godinu Općinski načelnik općine Jajce objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu pčelinjih društava sa pčelarskom opremom

 

Općina Jajce u saradnji sa Humanitarnom organizacijom „Muslim Aid" sa sjedištem u Sarajevu raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu 100 pčelinjih društava sa pčelarskom opremom. Projekat sufinansiraju Općina Jajce, Humanitarna organizacija „Muslim Aid" Sarajevo i krajnji korisnik. Svakom korisniku dodjeljuje se deset pčelinjih društava (pet u 2021. godini a 5 u 2022. godini) sa cjelokupnom dodatnom opremom za bavljenje pčelarstvom (košnice sa 3 nastavka, satne osnove, matične rešetke, inox vrcaljka i ostali repromaterijal).

I           PRAVO UČEŠĆA

Pravo na učešće u Projektu imaju prioritetne kategorije stanovništva - nezaposlene osobe ili osobe sa minimalnim primanjima sa područja općine Jajce koje posjeduju zemljište i parcele za smještaj pčelinjaka

Pravo učešća nemaju lica koja u svome vlasništvu ili u vlasništvu članova uže porodice imaju više od 10 košnica pčela. Pravo učešća nemaju zaposlenici i članovi uže porodice zaposlenika Muslim Aid Sarajevo, Općine Jajce, predsjedništva i skupštine Udruženja „Roj" i „Propolis".

II         USLOVI

Podnosioc zahtjeva treba da ispunjava slijedeće opće i posebne uslove:

1.         OPĆI USLOVI: 

-           Da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima,

Da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata u nadležnoj Službi Općine Jajce,

-           Da posjeduje vlastito poljoprivredno zemljište na kojem se može stacionirati pčelinjak (utvrđuje komisija na terenu)

-           Da ne posjeduje više od 10 društava u svome vlasništvu ili vlasništvu užih članova porodice,

-           Da sufinansira 20% (oko 600 KM) od nabavne cijene pčelinjih društava i pčelarske opreme.

2.         POSEBNI USLOVI:

-           broj članova zajedničkog domaćinstva,

-           broj nezaposlenih punoljetnih članova zajedničkog domaćinstva,

-           broj izdržavanih članova zajedničkog domaćinstva,

-           period proveden na Birou za zapošljavanje - podnosioca zahtjeva,

-           samohrani roditelji, mladi bračni parovi do 35 godina,

-           prirodni uslovi (smještaj pčelinjaka),

-           socijalni aspekt (stanje na terenu, imovno stanje, opći dojam i si.)

Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidati koji imaju status mlade osobe, samohrani roditelji i osobe koje u svome domaćinstvu imaju dijete sa invaliditetom.

III        POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnosioci zahtjeva trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

1.         Aplikacijski formular za prijavu na Javni poziv,

2.         Potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata od nadležne Službe Općine Jajce,

3.         Ovjerena kućna lista,

4.         Dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova zajedničkog domaćinstva izdat od Biioa za zapošljavanje, a za lica koja se ne vode na evidenciji ovjerene kopija zdravstvene

knjižice,

5.         Potvrde iz škole/fakulteta za djecu/izdržavane članove domaćinstva (za djecu predškolskog uzrasta priložiti rodni list)

6.         Uvjerenje ili drugi dokaz o visini prihoda za svakog zaposlenog člana domaćinstva sa kućne liste (za penzionere posljednji ček od penzije ili potvrda izdata od banke),

7.         Vlasništvo ili posjed nad parcelom (kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista, kao i Ugovor o zakupu),

8.         Ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva ili članovi njegove uže porodice posjeduju maksimalno 10 pčelinjih društava,

9.         Ovjerena izjava da će korisnik podsticaja dobijena pčelinja društva i opremu zadržati najmanje 3 godine od dana potpisivanja Ugovora,

10.        Ovjerena izjava da će sufinansirati sa 20% od nabavne cijene pčelinjih društava i opreme,

11.        Dokaz da je mladi bračni par životne starosti do 35 godina (ovjerena kućna lista). 

12.        Dokaz da je samohrani roditelj (ovjerena kućna lista),

13.        Dokaz da u svome domaćinstvu ima djete sa invaliditetom (potrebna dokumentacija).

IV         PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu pčelinjih društava i opreme putem sufinansiranja u sarađnji sa humanitarnom organizacijom čine: predstavnik organizacije „Muslim Aid" Sarajevo i predstavnici Općine Jajce.

Zadatak Komisije za dodjelu pčelinjih društava i opreme je:

•          pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva,

•          obavljanje uviđaja na licu mjesta, sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje, te istu dostavlja Općinskom načelniku.

Suglasnost na predloženu rang listu kandidata daje Općinski načelnik.

Rang lista odabranih kandidata se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Jajce, službenoj web stranici Općine Jajce.

NAPOMENA:

• Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu pčelinjih društava i opreme obavezni su prisustvovati edukaciji u trajanju od tri dana.

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti u Šalter Sali Općine Jajce. Popunjenu prijavu na Javni poziv zajedno sa potrebnom dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol u Šalter Sali Općine Jajce sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu pčelinjih društava i opreme".

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, lokalni razvoj i inspekcijske poslove Općine Jajce, kancelarija broj 64, svakim radnim danom od 08:00-15:30 sati.

Nepotpuna, neuredna, netačna i neblagovremena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Javni poziv ostaje otvoren do 18.03.2021. godine do 15:30 sati.

 

NAČELNIK

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: