Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji u 2019. godini

Datum objave: 03.05.2019. 09:32 / Izvor: Akta.ba, 03.05.2019.

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

AGENCIJA ZA AGRARNA PLAĆANjA

Trg Republike Srpske 1, Banja Luka,

tel: 051/338-549,

faks: 051/338-422,

E-mail: aaprs.info@mps.vladars.net

 

Na osnovu člana 2. stav 2. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji u 2019. godini ( „Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 31/19 ), raspisuje se

 

JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENjE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANjE NOVČANIH PODSTICAJA ZA KAPITALNE INVESTICIJE

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Član 1.

U skladu sa članom 2. stav 2. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji u 2019. godini ( „Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 31/19), u daljem tekstu: Pravilnik, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Agencija za agrarna plaćanja ( u daljem tekstu: Agencija), raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčanih podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji u 2019. godini (u daljem tekstu: javni poziv).

Javni poziv je otvoren 20 dana od dana objavljivanja i obavezno sadrži: predmet javnog poziva, lica koja mogu biti učesnici javnog poziva, uslove koje je korisnik sredstava obavezan ispuniti, visinu sredstava koja se dodjeljuju, potrebnu dokumentaciju, rok za dostavljanje prijava, postupak za dodjelu sredstava i obaveze korisnika nakon dobijanja sredstava.

 

LICA KOJA IMAJU PRAVO NA NOVČANE PODSTICAJE

 

Član 2.

(1)Pravo na novčane podsticaje za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji u 2019. godini mogu da ostvare fizička i pravna lica (u daljem tekstu: korisnik podsticaja) sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Republici Srpskoj, koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji Republike Srpske i koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: RPG) kao komercijalna ili kao nekomercijalna gazdinstva, kao i drugi subjekti u skladu sa članom 26. Zakona o poljoprivredi, koji su upisani u Registar korisnika podsticajnih sredstava.

 

LICA KOJA NEMAJU PRAVO NA NOVČANE PODSTICAJE

Član 3.

(1)Pravo na podsticajna sredstva u skladu sa ovim javnim pozivom ne mogu ostvariti korisnici podsticaja:

1) koji imaju pasivan status, u skladu sa članom 17. Uredbe o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar korisnika podsticajnih sredstava.

2) porodična poljoprivredna gazdinstava čiji nosilac nije prijavio Poreskoj upravi Republike Srpske obavezu doprinosa za 2018. godinu u skladu sa propisima o doprinosima,

3) koji nisu izmirili obaveze po osnovu naknade za protivgradnu zaštitu za 2018. godinu u skladu sa propisima o protivgradnoj zaštiti,

4) koji u zahtjevu za podsticajna sredstva za bilo koju podsticajnu mjeru propisanu ovim pravilnikom ili Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 18/19), daju neistinite podatke.

(2) Podatke iz stava 1. tačka 2) ovog člana Agencija pribavlja po službenoj dužnosti.

 

KAPITALNE INVESTICIJE ZA KOJE SE MOGU ODOBRITI NOVČANI PODSTICAJI

 

Član 4.

Pravo na novčana sredstva podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji korisnici podsticaja ostvaruju za:

1) investicije u poljoprivrednu mehanizaciju (traktore i traktorske priključke),

2) investicije u stočarsku proizvodnju (izgradnja novih objekata, oprema za govedarske farme, oprema za svinjarske farme, oprema za ovčarske i kozarske farme, oprema za živinarske farme, oprema za pčelarstvo),

3) investicije u biljnoj proizvodnji (izgradnja plastenika, podizanje višegodišnjih zasada, postavljanje protivgradnih mreža),

4) investicije u sortiranje, pakovanje i preradu poljoprivrednih proizvoda,

5) investicije u nabavku opreme za navodnjavanje.

 

VISINA NOVČANIH PODSTICAJA ZA KAPITALNE INVESTICIJE

 

Član 5.

(1) Rezervacija sredstava za podršku iz člana 4. ostvaruje se prije investiranja, a na osnovu:

1) dostavljenog zahtjeva, sačinjenog na Obrascu 1. koji se nalazi u Prilogu Pravilnika i čini njegov sastavni dio,

2) dokumentacije propisane Pravilikom.

(2) Isplata novčanih sredstava podsticaja iz člana 4. ovog javnog poziva ostvaruje se na osnovu zahtjeva za isplatu, sačinjenog na Obrascu 2. koji se nalazi u Prilogu Pravilnika, a nakon investiranja i komisijskog pregleda na terenu.

(3) Novčana sredstva podsticaja iz člana 4. odobravaju se u iznosu od 30% od ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova investicije za komercijalna poljoprivredna gazdinstva, odnosno u iznosu od 15% za nekomercijalna porodična poljoprivredna gazdinstva.

 

NEPRIHVATLjIVI TROŠKOVI

 

Član 6.

Troškovi nastali na osnovu investicionih ulaganja koji nisu prihvatljivi kao osnov za obračun sredstava podrške su:

1) kupovina građevinskog zemljišta i postojećih zgrada i objekata,

2) nabavka korišćene opreme i građevinskog materijala,

3) rekonstrukcija i adaptacija postojeće opreme,

4) troškovi plata i naknada za zaposlene, uključujući troškove održavanja opreme i zakupa zemljišta ili prostora,

5) bankarski troškovi, troškovi garancija i slični troškovi,

6) troškovi konverzije, troškovi kursnih razlika i naknada,

7) troškovi poslovanja (administrativne takse, troškovi iznajmljivanja opreme, mašina i prostora, plate zaposlenih na poslovima upravljanja, praćenja i nadzora),

8) troškovi za isplatu usluga arhitekata, inženjera i savjetnika, izrade studija izvodljivosti i ekonomske opravdanosti, troškovi nabavke patenata i licenci za pripremu,

9) troškovi uređenja parcela nastalih prije pripremnih građevinskih radova na izgradnji objekta (uklanjanje stabala, šiblja, panjeva, ravnanjeterena i drugo),

10) plaćanje u naturi i putem kompenzacije,

11) izdaci koji su nastali zbog komunalnih naknada i doprinosa,

12) nabavke izvršene lizingom,

13) nabavke izvršene na osnovu donacija i poklona.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA UZ PRIJAVU NA JAVNI POZIV

 

Član 7.

(1) Dokumentacija (ovjerena kopija ili originali) koja se smatra dokazom o investiranim sredstvima je:

1) ugovor o izvođenju radova sa privremenom ili okončanom situacijom sa specifikacijom izvršenih radova i dokaz o uplati putem žiro računa (izvod) za poslovne subjekte i za fizička lica, ili

2) potpisana i ovjerena veleprodajna faktura na kojoj je naznačeno ime podnosioca zahtjeva uz naznačen JIB za poslovne subjekte i dokaz o uplati putem žiro računa (izvod) za poslovne subjekte i za fizička lica, ili

3) maloprodajni fiskalni račun, uz potpisanu i ovjerenu fakturu koja glasi na ime podnosioca zahtjeva, tako da se faktura odnosi samo na jedan fiskalni račun, uz naznačen JIB za poslovne subjekte i dokaz o uplati u skladu sa obaveznim poslovanjem putem žiro računa (izvod), a za fizička lica dokaz o uplati na žiro račun dobavljača (izvod) za sve račune od 30.000 KM i veće.

(2) Za nabavke, odnosno usluge izvršene od dobavljača, odnosno izvođača van područja Republike Srpske na kome nije izvršena fiskalizacija (Brčko Distrikt BiH) i za nabavke izvršene u inostranstvu, uz dokaze o investiranim sredstvima iz stava 1. ovog člana, korisnik podsticaja dostavlja i dokaz o uplati na žiro račun dobavljača (izvod), odnosno izvođača.

(3) Kao predmet obračuna novčanih podsticaja ne uzima se u obzir stavka na računima koja nije predmet podsticaja.

(4) Za nabavljena sredstva i opremu u inostranstvu, uz dokumentaciju iz st. 1. i 2. ovog člana prilaže se prateća carinska dokumentacija i SWIFT, kao dokaz o izršenoj uplati.

(5) Pravo na ostvarivanje podsticaja po ovom javnom pozivu imaju korisnici podsticaja koji su ulaganja izvršili od 14. marta 2019. godine, osim za ulaganja koja su investirana u podizanje voćnih zasada koja su izvršena od 1. jula 2018. godine pa do isteka javnog poziva iz člana 2. Pravilnika (obračunski period).

 

PODSTICAJNA SREDSTVA ZA NABAVKU NOVE POLjOPRIVREDNE MEHANIZACIJE

 

Član 8.

(1) Podsticajna sredstva za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije odobravaju se korisnicima podsticaja koji u obračunskom periodu izvrše ulaganja u sljedeće vrste mehanizacije:

1) traktori,

2) traktorski priključci: silomiks prikolica, berač kukuruza, dvoosovinske prikolice, plug obrtni vučni, rolobaler, uvijač za rolobaler, cisterna za osoku i samoutovarna prikolica za sijeno, prikolice za traktor (jednoosovinske, i prikolice za stajnjak), presa za sijeno, plug, tanjirača, drljača, rotaciona drljača, sjetvospremač, pneumatska sijačica za povrće ili sijačica za strna žita, rasipač mineralnog đubriva, traktorske kosačice, traktorska prskalica, malčer, atomizer, podrivač, tarup, traktorska freza, međuredni kultivator, sakupljači i prevrtači sijena, traktorski utovarivači, sadilice i vadilice za povrće, kupilice povrća za luk i krompir.

(2) Korisnik podsticaja može ostvariti pravo na podsticajna sredstva za kupovinu najviše jednog traktora i jednog traktorskog priključka u toku obračunskog perioda ili dva traktorska priključka u toku obračunskog perioda ako je vlasnik ili zakupac poljoprivrednog zemljišta od najmanje dva hektara upisana u RPG.

(3) Korisnici podsticaja koji su ostvarili pravo na podsticajna sredstva za nabavku traktora u 2018. godini, nemaju pravo na podsticajna sredstva za nabavku traktora u 2019. godini.

(4) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za nabavku poljoprivredne mehanizacije ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, uz koju se prilaže:

1) zahtjev za rezervaciju sredstava, sačinjen na Obrascu 1. iz Priloga Pravilnika,

2) predračuni ili računi za nabavku mehanizacije iz stava 1. ovogčlana,

3) izjava dobavljača, sačinjena na Obrascu 4. iz Priloga Pravilnika, kojom garantuje da može izvršiti isporuku predmeta investicije iz predračuna u roku od 120 dana od dana izdavanja predračuna, kao i da nema svojstvo povezanog lica sa podnosiocem zahtjeva.

(5) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava za nabavku poljoprivredne mehanizacije iz stava 1. ovog člana ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu podnesenog zahtjeva za isplatu, sačinjenog na Obrascu 2. iz Priloga Pravilnika, uz koji prilažu:

 

1) račune u skladu sa članom 5. Pravilnika,

2) ovjerenu kopiju saobraćajne dozvole za poljoprivredne mašine koje podliježu registraciji,

3) ovjerenu izjavu korisnika podsticaja, sačinjenu na Obrascu 3. iz Priloga Pravilnika, da poljoprivrednu mašinu neće otuđiti u periodu od tri godine.

(6) Iznos podsticajnih sredstava za poljoprivrednu mehanizaciju proizvedenu u Republici Srpskoj uvećava se za dodatnih 10%.

(7) Podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. ovog člana isplaćuju se u skladu sa članom 4. Pravilnika i članom 5. javnog poziva i ne mogu biti veća od:

1) 30.000 KM za ulaganja iz stava 1. tačka 1) ovog člana,

2) 15.000 KM za ulaganja iz stava 1. t. 2) ovog člana.

 

PODSTICAJNA SREDSTVA ZA NABAVKU OPREME U STOČARSKOJ PROIZVODNjI

Član 9.

(1) Podsticajna sredstva za nabavku opreme u stočarskoj proizvodnji odobravaju se korisnicima podsticaja koji se bave stočarskom proizvodnjom i koji u obračunskom periodu izvrše ulaganja u nabavku opreme za:

1) govedarske farme: ležišta, pojilice, termopojilice, ventilacija, muzilice, sistemi za mužu, laktofrizi, skreperi i separatori, boksevi za telad (pojedinačni i grupni), digitalna oprema za praćenje reproduktivnih osobina i ponašanja jedinki i sisteme koji služe za praćenje proizvodnosti i daljinsku kontrolu kretanja (pedometri, čipovi sa GIS pozicioniranjem, ogrlice, mjerači količine mlijeka u izmuzištu i sl.),

2) svinjarske farme: boksevi za prasenje, čekališta, rešetkasti podovi, grejne ploče, boksevi za prasad, boksevi za tov svinja (sa hranilicom), hranilice, pojilice, linije za hranjenje i ventilacija,

3) ovčarske i kozarske farme: pojilice, termopojilice, električni pastiri, hranilice, muzilice, sistemi za mužu i laktofrizi,

4) živinarske farme (brojleri): hranilice, linije za hranjenje, pojilice, linija napajanja, ventilacija i sistemi za hlađenje,

5) pčelarstvo: košnice, satne osnove proizvedene od pčelinjeg voska, centrifuge, električni otklapač saća, kade za otklapanje saća, električne pumpe i punilice za med, prohromska ambalaža za med, topionici za vosak, električni dekristalizator, automatski sto za pakovanje meda, sušara za polen i pčelarske vage za mjerenje košnica.

(2) Pravo na korištenje podsticajnih sredstava ima korisnik podsgicaja koji:

1) ima upisana grla za koje traži podsticaj u RPG,

2) ima objekat za smještaj životinja, osim za namjene iz stava 1. tačka 5) ovog člana.

(3) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, uz koju se prilaže:

1) zahtjev za rezervaciju sredstava, sačinjen na Obrascu 1. iz Priloga Pravilnika,

2) predračuni ili računi za nabavku opreme iz stava 1. ovog člana,

3) izjava dobavljača, sačinjena na Obrascu 4. iz Priloga Pravilnika, kojom garantuje da može izvršiti isporuku predmeta investicije iz predračuna u roku od 120 dana od dana izdavanja predračuna, kao i da nema svojstvo povezanog lica sa podnosiocem zahtjeva.

(4) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu podnesenog zahtjeva za isplatu, sačinjenog na Obrascu 2. iz Priloga Pravilnika, uz koji prilažu sljedeću dokumentaciju:

1) račune u skladu sa članom 5. Pravilnika kao dokaz o investiranim sredstvima,

2) ovjerenu izjavu korisnika podsticaja, sačinjenu na Obrascu 3. iz Priloga Pravilnika, kojom garantuje da uređaj ili opremu neće otuđiti u periodu od najmanje tri godine.

(5) Podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. ovog člana utvrđuju se u skladu sa članom 4. Pravilnika i ne mogu biti veća od:

 

1) 30.000 KM po korisniku za ulaganja iz stava 1. t. 1), 2), 3) i 4) ovog člana,

2) 10.000 KM po korisniku za ulaganja iz stava 1. tačka 5) ovog člana.

 

PODSTICAJNA SREDSTVA ZA IZGRADNjU NOVIH OBJEKATA U STOČARSTVU

 

Član 10.

(1) Podsticajna sredstva za izgradnju novih objekata u stočarstvu odobravaju se korisnicima podsticaja koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i koji u obračunskom periodu izvrše ulaganja u iznosu od minimalno 5.000 KM za sljedeće namjene:

1) objekat smještajnog kapaciteta za najmanje 20 muznih grla, uključujući objekat za mužu i laktofrize,

2) ovčarnik/kozarnik smještajnog kapaciteta za najmanje 100 grla,

3) objekat za tovne svinje smještajnog kapaciteta za najmanje 100 grla i priplodne svinje smještajnog kapaciteta za najmanje 20 grla,

4) objekatza tov junadi smještajnog kapaciteta za najmanje 20 grla,

5) objekat za živinarsku proizvodnju smještajnog kapaciteta za najmanje 5.000 kljunova,

(2) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, uz koju se prilaže:

1) zahtjev za rezervaciju sredstava, sačinjen na Obrascu 1. iz Priloga Pravilnika,

2)kopija građevinske dozvole ili upotrebne dozvole,

3) predračune ili račune kao dokaz o investiranim sredstvima za nabavku materijala, opreme ili o izvršenim uslugama za ulaganja iz stava 1. ovog člana,

4) program izgradnje novih objekta sačinjen na Obrascu 5. koji se nalazi u Prilogu Pravilnika.

(3) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu podnesenog zahtjeva za isplatu, sačinjenog na Obrascu 2. iz Priloga Pravilnika, uz koji prilažu račune u skladu sa članom 5. Pravilnika.

(4) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvrđuju se u skladu sa članom 4. Pravilnika i ne mogu biti veća od 50.000 KM po korisniku.

 

PODSTICAJNA SREDSTVA ZA INVESTICIJE U IZGRADNjU PLASTENIKA I NABAVKU OPREME ZA PLASTENIKE

 

Član 11.

(1) Podsticajna sredstva u biljnoj proizvodnji za investicije za izgradnju plastenika i nabavku opreme za plasteničku proizvodnju odobravaju se korisnicima podsticaja koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i koji u obračunskom periodu izvrše ulaganja u:

1) izgradnju plastenika i nabavku opreme za plasteničku proizvodnju, sa najmanjom ukupnom korisnom površinom od 300 t2, upisane kao način korištenja poljoprivrednog zemljišta u RPG, u iznosu od minimalno 3.000 KM,

2) izgradnju novih profesionalnih plastenika, izgrađenih od aluminijumskih ili pocinčanih profila, sa automatskom kontrolom klimatskih parametara i ostalom opremom visokog stepena automatizacije, sa najmanjom ukupnom korisnom površinom od 500 t2, u iznosu od minimalno 10.000 KM.

(2) Oprema za plasgeničku proizvodnju iz stava 1. tačka 1. ovog člana koja je predmet podsticaja je: sistem grijanja i ventilacije, mreže za zasjenjivanje, UV folije i agrotekstil.

(3) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, uz koju se prilaže:

1) zahtjev za rezervaciju sredstava, sačinjen na Obrascu 1. iz Priloga Pravilnika,

2) predračuni ili računi za izgadnju plastenika i nabavku opreme za plasteničku proizvodnju.

(4) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu podnesenog zahtjeva za isplatu, sačinjenog na Obrascu 2. iz Priloga Pravilnika, uz koji se prilažu:

1) računi u skladu sa članom 5. Pravilnika, kao dokaz o investiranim sredstvima,

2) za ulaganja iz stava 1. tačka 2) ovog člana - ovjerena izjava korisnika, sačinjena na Obrascu 3. iz Priloga Pravilnika, kojom garantuje da izgrađeni profesionalni plastenik neće otuđiti u periodu od najmanjetri godine.

(5) Podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. ovog člana utvrđuju se u skladu sa članom 4. Pravilnika i ne mogu biti veća od:

 

1) 3.000 KM po minimalnoj ukupnoj korisnoj površini i 15.000 KM po korisniku za plastenike iz stava 1. tačka 1) ovog člana,

2) 8.000 KM po minimalnoj ukupnoj korisnoj površini i 25.000 KM po korisniku za profesionalne plastenike iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

 

PODSTICAJNA SREDSTVA ZA PODIZANjE VIŠEGODIŠNjIH PROIZVODNIH ZASADA JABUČASTOG, KOŠTIČAVOG, JEZGRASTOG I JAGODASTOG VOĆA

 

Član 12.

(1) Podsticajna sredstva za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada jabučastog, koštičavog, jezgrastog i jagodastog voća (malina, kupina, borovnica, aronija i jagoda), podizanje vinograda i maslinika, odobravaju se korisnicima podsticaja koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i koji iz- vrše ulaganja za navedenu namjenu u obračunskom periodu.

(2) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisnici podsticaja ostvaruju ako podižu zasade jabučastog, koštičavog i jezgrastog voća minimalne površine 1 ha, osim za oblasg Hercegovine, gdje je minimalna površina 0,5 ha po voćnoj vrsti pojedinačno, sa odgovarajućim brojem sadnica po hektaru:

1) za jabučaste voćke najmanje 1.500 sadnica po hektaru,

2) za koštičave voćke najmanje 1.000 sadnica po hektaru,

3) za lješnik najmanje 400 sadnica po hektaru,

4) za orah najmanje 100 sadnica po hektaru,

5) za smokvu najmanje 300 sadnica po hektaru.

(3) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisnici ostvaruju ako podižu zasade jagodastog voća minimalne površine 0,1 ha po voćnoj vrsti pojedinačno, sa odgovarajućim brojem sadnica po hektaru:

1) za malinu najmanje 10.000 sadnica po hektaru,

2) za kupinu najmanje 2.000 sadnica po hektaru,

3) za borovnicu i aroniju najmanje 2.000 sadnica po hektaru,

4) za jagodu najmanje 34.000 sadnica po hektaru.

(4) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisnici podsticaja ostvaruju ako podižu zasade vinograda i maslinika minimalne površine 0,3 ha, sa najmanje 3.000 loznih kalemova po hektaru, a za masline najmanje 200 sadnica po hektaru.

(5) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, uz koju se prilaže:

1) zahtjev za rezervaciju sredstava, sačinjen na Obrascu 1. iz Priloga Pravilnika,

2) predračuni ili računi za nabavku iz stava 1. ovog člana,

3) plan podizanja i održavanja voćnjaka, sačinjen na Obrascu 6. iz Priloga ovog pravilnika.

(6) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu podnesenog zahtjeva za isplatu podsticajnih sredstava, sačinjenog na Obrascu 2. iz Priloga Pravilnika, uz koji se prilažu:

1) računi u skladu sa članom 5. ovog pravilnika kao dokaz o nabavci materijala (sadnice, lozni kalemovi, stubovi i žica) ili o izvršenim uslugama (mašinska obrada),

2) deklaracije o kvalitetu sadnog materijala i uvjerenje o sortnoj čistoći i zdravstvenom stanju sadnog materijala koji nisu stariji od godinu dana,

3) fitosanitarni sertifikatza sadni materijal iz uvoza.

(7) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovogčlana utvrđuju se u skladu sa članom 4. Pravilnika i ne mogu biti veća od 10.000 KM po hektaru ili 30.000 KM po korisniku.

 

PODSTICAJNA SREDSTVA ZA NABAVKU PROTIVGRADNE MREŽE

 

Član 13.

(1) Podsticajna sredstva za nabavku protivgradne mreže, nosivih stubova za mrežu i sajli na višegodišnjim proizvodnim zasadima jabučastog, koštičavog, jagodastog i jezgrastog voća, odobravaju se korisnicima podsticaja koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i koji su izvršili ulaganja za navedenu namjenu u toku obračunskog perioda.

 

(2) Minimalna površina za ostvarivanje prava iz stava 1. ovogčlana jezasad od 1 ća, osimza oblast Hercegovine, gdje je minimalna površina 0,5 Na po voćnoj vrsti pojedinačno, odnosno 0,2 Ia za jagodaste voćne vrste, sa odgovarajućim brojem sadnica po hektaru:

1) za jabučaste voćke najmanje 1.500 sadnica po hektaru,

2) za koštičave voćke najmanje 1.000 sadnica po hektaru,

3) za lješnik najmanje 400 sadnica po hektaru,

4) za malinu najmanje 10.000 sadnica po hektaru,

5) za kupinu najmanje 2.000 sadnica po hektaru,

6) za borovnicu i aroniju najmanje 2.000 sadnica po hektaru.

(3) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, uz koju se prilaže:

1) zahtjev za rezervaciju sredstava, sačinjen na Obrascu 1. iz Priloga Pravilnika,

2)predračuni ili računi za nabavku iz stava 1. ovog člana,

3) pla  podizanja i održavanja voćnjaka, sačinjen na Obrascu 5. iz Priloga Pravilnika.

(4) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu zahtjeva za isplatu podsticajnih sredstava sačinjenog na Obrascu 2. iz Priloga Pravilnika, uz koji se prilažu računi u skladu sa članom 5. Pravilnika, kao dokaz o investiranim sredstvima za vrste nabavki iz stava 1. ovogčlana.

(5) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvrđuju se u skladu sa članom 4. Pravilnika i ne mogu biti veća od 10.000 KM po hektaru ili 50.000 KM po korisniku.

 

PODSTICAJNA SREDSTVA ZA INVESTICIJE U NABAVKU PROIZVODNO-TEHNOLOŠKE OPREME

 

Član 14.

(1) Podsticajna sredstva za investicije u nabavku opreme za sortiranje, pakovanje i preradu poljoprivrednih proizvoda, odobravaju se korisnicima podsticaja koji u obračunskom periodu izvrše ulaganja za navedenu namjenu u iznosu od minimalno 10.000 KM.

(2) Predmet podsticaja iz stava 1. ovog člana može biti oprema za:

1) pripremu, pranje, poliranje, čišćenje, sortiranje, kalibriranje, pakovanje i označavanje voća, grožđa, povrća, ljekovitog i začinskog bilja;

2) preradu na gazdinstvu: tehnološka oprema za preradu mlijeka, komore za zrenje.

3) preradu: proizvodno-tehnološka oprema za prehrambenu industriju.

(3) Korisnik podsticaja ostvaruje pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ukoliko ima:

1) ima zasnovanu primarnu proizvodnju od minimalno 0,5 Na (voća, povrća, grožđa, začinskog ili ljekovitog bilja) upisanu kao način korištenja poljoprivrednog zemljišta u RPG za ulaganja iz stava 2. tačka 1) ovog člana, odnosno posjeduje minimalno pet grla goveda ili 50 ovaca ili koza upisanih u RPG, za ulaganja iz stava 2. tačka 2) ovog člana.

2) izgrađen objekat sa odgovarajućom namjenom za smještaj opreme koja je predmet podsticaja.

(4) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, uz koju se prilaže:

1) zahtjev za rezervaciju sredstava, sačinjen na Obrascu 1. iz Priloga Pravilnika,

2) predračuni ili računi za nabavku iz stava 1. ovogčlana.

(5) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu zahtjeva za isplatu poDsticajnih sredstava, sačinjenog na Obrascu 2. iz Priloga Pravilnika, uz koji prilažu račune u skladu sa članom 5. Pravilnika.

(6) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvrđuju se u skladu sa članom 4. Pravilnika i ne mogu biti veća od:

1) 25.000 KM po korisniku za ulaganja iz stava 2. t. 1) i 2),

2) 50.000 KM po korisniku za ulaganja iz stava 2. tačka 3) ovog člana.

 

PODSTICAJNA SREDSTVA ZA INVESTICIJE U NABAVKU OPREME ZA NAVODNjAVANjE

 

Član 15.

(1) Podsticajna sredstva za investicije u nabavku opreme za navodnjavanje, odobravaju se korisnicima podsticaja koji u obračunskom periodu izvrše ulaganja u opremu za navodnjavanje (pumpe,

cijevi, crijeva, tifoni za navodnjavanje i druga oprema za navodnjavanje, lovci na mraz) i radove na izgradnji stalne infrastrukture za navodnjavanje (bušenje i izgradnja bunara, bazena, kanali, objekti pumpnih stanica), uključujući i troškove elektrifikacije sistema za navodnjavanje (transformator, elektrokablovi, sklopke, elektrosat i ormar, solarni paneli)

(2) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, uz koju se prilaže:

1) zahtjev za dodjelu sredstava sačinjen na Obrascu 1. koji se nalazi u Prilogu Pravilnika,

2) predračuni ili računi o planiranoj nabavci opreme, predmjer i predračun ili račun radova za izgradnju stalne infrastrukture za navodnjavanje sa navedenim iznosom visine planiranih ulaganja, koja su predmet javnog poziva,

3) za radove na izgradnji stalne infrastrukture za navodnjavanje koji se odnose na elektrifikaciju, odgovarajuću elektroenergetsku saglasnost izdatu od nadležnog elektrodistributivnog preduzeća,

4) za ulaganja na izgradnji stalne infrastrukture za navodnjavanje (bušenje i izgradnja bunara, bazena, objekti pumpnih stanica) poslovni subjekti i udruženja korisnika voda dostavljaju kopiju projekta za izgradnju sistema za navodnjavanje izrađenog od ovlašćenog lica i vodoprivrednu saglasnost na dostavljenu projektnu dokumentaciju, a za fizička lica podatke o broju parcele na kojoj je planirana izgradnja stalne infrastrukture sa dokazom o pravu korištenja (posjedovni list, list neporetnosti, zemljišno-knjižni izvadak, ugovor o zakupu i katastarski plan -skica).

(3) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu zahtjeva za isplatu podsticajnih sredstava, sačinjenog na Obrascu 2. iz Priloga Pravilnika, uz koji prilažu račune u skladu sa članom 5. Pravilnika.

(4) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvrđuju se u skladu sa članom 4. Pravilnika i ne mogu biti veća od 3.000 KM po hektaru registrovane obradive površine za koju je prijavljen način korišćenja u RPG, odnosno 30.000 KM po korisniku, a minimalni iznos sredstava po jednom korisniku može iznositi 400 KM.

 

PODNOŠENjE PRIJAVA NA JAVNI POZIV

 

Član 16.

(1) Korisnici podsticaja za kapitalne investicije podnose prijavu na javni poziv uz koju prilažu zahtjev za rezervisanje sredstava, sačinjen na Obrascu 1. iz Priloga Pravilnika, i potrebnu dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom.

(2) Ukoliko korisnik podsticaja dostavi nepotpunu prijavu, Agencija ga poziva da u određenom roku dopuni prijavu, a neblagovremene prijave Agencija odbacuje zaključkom.

(3) Korisnik novčanih podsticaja za kapitalne investicije može podnijeti više prijava po javnom pozivu, ali samo jednu prijavu za istu vrstu ulaganja.

(4) Nakon isteka roka za podnošenje prijava na javni poziv ministar poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede formira Komisiju koju čine tri člana, imenovana iz reda zaposlenih u Ministarstvu ili Agenciji.

(5) Komisija iz stava 4. ovog člana vrši obradu prijava, provjerom podataka iz zahtjeva i upoređivanjem dokumentacije priložene uz zahtjev sa podacima iz službenih evidencija, i bodovanje prijava prema kriterijumima i bodovima datim u Tabeli 1. iz Priloga Pravilnika.

(6) Ukoliko nakon bodovanja dva ili više korisnika imaju isti broj bodova, prednost ima korisnik koji je ranije podnio prijavu.

(7) Nakon obrade i bodovanja prijava, Komisija sačinjava konačnu listu korisnika koji ispunjavaju uslove u skladu sa Pravilnikom i javnim pozivom koja sadrži broj bodova, vrijeme podnošenja prijave i iznos sredstava, i koja se objavljuje na internet stranici Agencije.

(8) Čitko popunjen i potpisan odnosno ovjeren obrazac zahtjeva iz stava 1. ovog člana sa propisanom dokumentacijom dostavlja se poštom u zatvorenoj koverti počev najranije od 7,00 časova na dan objave javnog poziva, sa naznakom: „ne otvarati-javni poziv-podsticaji za kapitalne investicije" na adresu: Agencija za agrarna plaćanja, Trg Republike Srpske broj 1, 78000 Banja Luka. 

(9) Prijave na javni poziv koje stignu prije roka iz stava 8. ovog člana, smatraće se preuranjene.

 

RJEŠENjE O REZERVISANjU SREDSTAVA

Član 17.

(1) U skladu sa konačnom listom iz člana 15. Pravilnika, direktor Agencije donosi rješenje o rezervisanju novčanih podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji do iznosa utvrđenog Planom korištenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela za tekuću godinu.

(2) Rješenje iz stava 1. ovog člana pored elemenata koja su utvrđena propisom kojim se uređuje opšti upravni postupak, obavezno sadrži i visinu rezervisanih sredstava, specifikaciju investicionih ulaganja za koja se sredstva odobravaju, te rok od tri mjeseca za realizaciju investicije i predaju zahtjeva za isplatu sredstava, osim za ulaganja iz člana 9. Pravilnika za koje je rok pet mjeseci.

 

ZAHTJEV ZA ISPLATU SREDSTAVA

Član 18.

(1) Nakon investiranja, korisnik podsticaja, u skladu sa rješenjem o rezervisanju sredstava, podnosi zahtjev za isplatu, sačinjen na Obrascu 2. iz Priloga ovog pravilnika i dokumentaciju propisanu ovim pravilnikom.

(2) Nakon podnošenja zahtjeva iz stava 1. ovog člana, ministar poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede formira komisiju koju čine tri člana, imenovana iz reda zaposlenih u Ministarstvu ili Agenciji.

(3) Komisija iz stava 2. ovog člana vrši provjeru realizacije investicije uvidom na licu mjesta kod korisnika sredstava, kao i kontrolu roka u kojem se investicija realizuje, konstatuje činjenično stanje i o tome sačinjava zapisnik sa foto-dokumentacijom.

(4) Izuzetno od stava 3. ovog člana, Komisija ne vrši provjeru realizacije investicija za nabavku traktorskih priključaka iz člana 7. ovog pravilnika.

(5) Zapisnik iz stava 3. ovog člana sa dokumentacijom dostavlja se Agenciji u roku od 60 dana od dana prijema zahtjeva iz stava 1. ovog člana.

(6) Nakon prijema zapisnika iz stava 3. ovog člana, odnosno zahtjeva za isplatu sa propisanom dokumetacijom, Agencija vrši obračun podsticajnih sredstava, u skladu sa uslovima propisanim ovim pravilnikom, a najviše do iznosa rezervisanih sredstava.

(7) Direktor Agencije rješenjem odobrava isplatu sredstava za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji do utroška sredstava određenih Planom korištenja sredstava iz člana 16. ovog pravilnika.

(8) Čitko popunjen i potpisan odnosno ovjeren obrazac zahtjeva iz stava 1. ovog člana sa propisanom dokumentacijom dostavlja se poštom u zatvorenoj koverti sa naznakom: „ne otvarati-javni poziv-podsticaji za kapitalne investicije" na adresu: Agencija za agrarna plaćanja, Trg Republike Srpske broj 1, 78000 Banja Luka.

 

OBJAVLjIVANjE JAVNOG POZIVA

Član 19.

(1) Ovaj javni poziv je otvoren 20 dana od dana objavljivanja i objavljuje se u jednom od dnevnih listova koja pokrivaju cijelu teritoriju Republike Srpske i na internet stranici resornog Ministarstva i Agencije.

(2) Dokumentacija za ostvarivanje prava na novčane podsticaje propisana ovim javnim pozivom i Pravilnikom obavezno glasi na ime korisnika sredstava i prilaže se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

(3) Obrasci 1, 2, 3, 4,5. i 6. koji se nalaze u Prilogu Pravilnika i čine njegov sastavni dio, su takođe, objavljeni na zvaničnoj internet stranici resornog Ministarstva i Agencije.

 

DIREKTOR

DR SAVO MINIĆ

 

BROJ: 12/2.1-052- 4118/19        

DATUM: 25. APRIL 2019. GODINE

 

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčane podsticaje za kapitalne investicije u poljoprivredi za 2019.godinu

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: