Javni poziv za predlaganje programa/projekata nevladinih organizacija i vjerskih zajednica sa područja općine Banovići

Datum objave: 21.07.2017. 13:55 / Izvor: Akta.ba, 21.07.2017.

Datum; 18.07.2017. godine

 

Na osnovu člana 4. i člana 8. Pravilnikao kriterijima, postupku i načinu raspodjele sredstava iz budžeta općine Banovići za projekte nevladinih organizacija i vjerskih zajednica po javnom pozivu („Službeni glasnik općine Banovići", broj: 2/14), Općinski načelnik raspisuje

 

JAVNI POZIV

za predlaganje programa/projekata nevladinih organizacija i vjerskih zajednica

sa područja općine Banovići

 

I          

Raspisuje se Javni poziv za predlaganje programa/projekata nevladinih organizacija i vjerskih zajednica u skladu sa Pravilnikom o kriterijima, postupku i načinu raspodjele sredstava iz Budžeta općine Banovići za projekte nevladinih organizacija i vjerskih zajednica pojavnom pozivu.

 

II        

Finansiranje nevladinih organizacija i vjerskih zajednica ovim Javnim pozivom vršit će se sa budžeta općine Banovići, pozicija "Finansiranje ostalih udruženja i zajednica" u iznosu od 14.000,00 KM (četrnaesthiljadakonvertibilnihmaraka).

 

III

Sredstva planirana u Budžetu općine Banovići za 2017. godinu za ove namjene, raspodjeljuju se nevladinim organizacijama i vjerskim zajednicama čiji se programi/projekti odnose na sljedeće oblasti:

-obrazovanje i unapređenje položaja mladih,

-kultura,

-obilježavanje događaja i datuma sa područja općine Banovići.

Programi/projekti koji se ne mogu fmansirati iz ovih budžetskih sredstava su:

-projekti koje predlože nevladine organizacije i vjerske zajednice koje nisu registrovane u BiH i koja ne vode državljani BiH,

-projekti kojima se podrazumijeva fmansiranje plaća i drugih ličnih koristi članova nevladinih organizacija i vjerskih zajednica osim stručnog angažovanja njihovih članova,

-projekti/programi koji se neće realizovati na području općine Banovići i koji nisu namijenjeni građanima općine Banovići,

-projekti koji se ne odnose na oblasti navedene u članu 2. ovog Pravilnika,

-projekti koji imaju isključivo komercijalni karakter i koji provode bilo koje aktivnosti političkih partija,

-projekti/programi nevladinih organizacija i vjerskih zajednica po kojima su već ostvarena sredstva za fmansiranje iz drugih izvora.

 

IV

Uz popunjen prijavni obrazac kao prijavu na Javni poziv, nevladine organizacije i vjerske zajednice dužne su priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

1.Jedinstven prijavni obrazac,

2.Prijedlog projektne aktivnosti sa:

-pregledom budžeta projekta i narativnim dijelom i planom potrošnje fmansijskih sredstava,

-planom aktivnosti realizacije projekta.

3.Rješenje o registraciji za aplikanta i za partnere ukoliko postoje,

4.Identifikacioni broj,

5.Fotokopija lične karte lica ovlaštenog za zastupanje,

6.Opisni izvještaj o realizovanim projektima u predhodnoj godini za ranije osnovane nevladine organizacije i vjerske zajednice odnosno Program rada za novoformirane nevladine organizacije i vjerske zajednice,

7.Završni godišnji finansijski izvještaj za prošlu godinu (bilans stanja i uspjeha) i izvještaj o radu usvojeni od strane Skupštine nevladine organizacije i/ili nadležnog tijela vjerske zajednice,

8.Podaci o osobama koje realizuju projekat (kraća biografija),

9.Izvještaj sa računima, ugovorima i drugim dokazima o utrošenim sredstvima iz prethodnog javnog poziva ukoliko su im ista dodijeljena iz budžeta općine Banovići.

Dokumentaciju dostaviti u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

 

V

Nevladine organizacije i vjerske zajednice mogu u toku budžetske godine maksimalno kandidovati dva projekta.

Ocjenjivanje i izbor programskih/projektnih aktivnosti vrši Komisija formirana od strane Općinskog načelnika.

Prilikom vrednovanja Komisija će u skladu sa Pravilnikom o načinu vrednovanja prijedloga programskih/projektnih aktivnosti nevladinih organizacija i vjerskih zajednica izvršiti vrednovanje svih pristiglih projektnih prijedloga koji ispunjavaju uslove ovog javnog poziva. Prioritet u fmansiranju projekata/programa po ovom javnom pozivu će imati nevladine organizacije i vjerske zajednice sa većim brojem ostvarenih bodova.

 

VII

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv se može preuzeti od 18.07.2017. godine u prostorijama Centra za pružanje usluga građanima( Šalter sali općine Banovići) kao i na Web stranici općine Banovići.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči općine Banovići. Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom u zapečaćenoj koverti sa obaveznom naznakom („Ne otvaraj prije zvaničnog otvaranja"), slati preporučeno putem pošte na adresu: Ulica Alije Dostovića broj 1. 75 290 Banovići ili lično u prostorijama Centra za pružanje usluga građanima(Salter sali općine Banovići).

Programski/projektni prijedlozi koji ne budu dostavljeni u propisanoj formi, koji ne budu kompletni i blagovremeni neće biti razmatrani od Komisije za odabir projektnih prijedloga.

 

 

OBRAZAC možete preuzeti u attachmentu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
OBRAZAC.pdf
PODIJELI: