Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava kao podrška novoosnovanim obrtima

Datum objave: 20.07.2017. 09:54 / Izvor: Akta.ba, 18.07.2017.

Broj: 09 - 19 -243/17

Odžak, 18.07.2017. godine

 

Sukladno članku 1.(2) Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupcima za dodjelu nepovratnih financij skih sredstava kao podrška novoosnovanim obrtima, akt Ministarstva broj: 09-02- 226/17 od 06 .06.2017. godine, i točki III (4) Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017. godinu na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta" („Narodne novine Županije Posavske, broj: 5/17), Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja Županije Posavske, o b j a v lj u j e:

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje zahtjeva za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava kao podrška novoosnovanim obrtima

 

I           PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje Zahtjeva za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava kao podrška novoosnovanim obrtima.

Financijska sredstva su osigurana u Proračunu Županije Posavske za 2017. godinu („Narodne novine Županije Posavske" broj: 1 /17) u razdjelu 15. Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja ( u daljem tekstu: Ministarstvo) na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta".

 

II         NAMJENA SREDSTAVA KOJA SE DODJELJUJU

Namjena nepovratnih financijskih sredstava je:

-           financiranj e troškova registracij e obrta po jednom korisniku u maksimalnom iznosu do 350.00 KM,

-           financiranj e nabavke i instaliranja fiskalnog uređaja po jednom korisniku u maksimalnom iznosu do 650 KM,

-           financiranje troškova vođenja poslovnih knjiga po jednom korisniku do 50 KM na mjesečnoj razini za period do jedne godine.

 

Podnosioci prijava se mogu prijaviti za samo dvije namjene sredstava pri čemu maksimalan iznos sredstava za ukupnu dodjelu sredstava ne može biti viši od 1.000,00 KM.

 

III        PRAVO UČEŠĆA U PRIJAVI Pravo učešća učešća u prijavi imaju:

- obrti koji se registrirani nakon 01.09.2016. godine u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima (Službene novine Federacije BiH", broj: 35/09 i 42/11), Uredbom o vezanim i posebnim obrtima („Službene novine Federacije BiH", broj: 66/09, 62/10 i16/12), te obrti koji obavljaju obrtničku djelatnost sukladno Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih zanata („Službene novine Federacije BiH", broj 66/09, 38/10 i 16/12) i imaju sjedište na prostoru Županije Posavske.

 

IV         KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava po ovom Javnom pozivu mogu biti samo obrtnici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

-           uredno su registrirani i obavljaju djelatnost na području Županije Posavske,

-           registrirani su nakon 01.09.2016. godine,

-           uredno izmiruju izravne poreze, doprinose za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje;

-           uredno izmiruju neizravne poreze (ukoliko su u sustavu PDV-a).

 

V          SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV

 

1.         ZAHTJEV

Zahtjev popunjen putem računara, i potpisan od strane vlasnika / voditelja obrta, ovjeren pečatom mora sadržavati sljedeće podatke:

-           Točan naziv obrta - podnositelja Zahtjeva,

-           Adresa (općina, naselje, ulica i broj) sjedišta obrta,

-           Puno ime i prezime vlasnika /voditelja obrta,

-           Telefon/ fax i e-mail,

-           Vrsta djelatnosti,

-           Identifikacijski broj,

-           Transakcijski broj/ naziv banke,

-           Naznaku za koja se namj enska sredstva podnosi Zahtj ev.

 

2.         OPĆI DOKUMENTI:

Uz Zahtjev poslodavci dostavljaju:

-           rješenje nadležnog općinskog organa uprave o registraciji obrta,

-           obavijest o razvrstavanju prema klasifikaciji djelatnosti,

-           uvjerenje nadležne Porezne uprave Federacije BiH o izmirenju poreza i doprinosa (PIO/MIO, zdravstveno), ne starije od dva mjeseca od dana objave javnog poziva,

-           uvjerenje o izmirenim obvezama po osnovu PDV-a ne starije od dva mjeseca, (ukoliko nije obveznik po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost u sustavu, dostaviti izjavu vlasnika /voditelja obrta ovjerenu kod nadležnog općinskog organa,

-           preslik/kopija osobne iskaznice vlasnika /voditelja obrta, ovjeren kod nadležnog općinskog organa.

 

Ukoliko je obrt registriran u periodu kraćem od tri mjeseca do dana podnošenja prijave nije nužno dostaviti dokaze o uredno izmirenim izravnim i neizravnim porezima.

 

3. POSEBNIDOKUMENTI

-           fiskalni račun ili predračun za nabavku i instaliranje fiskalnog uređaja i

-           predračun troškova vođenja poslovnih knjiga na godišnjoj razini.

 

Svi priloženi preslici dokumenata moraju biti ovjereni od strane nadležnog općinskog organa ili notara ovjerom ne starijom od 2 (dva) mjeseca od dana objavljivanja Javnog poziva na službenoj internetskoj stranici Vlade Županije Posavske.

 

Prijave koje ne sadrže opće priloge koji se zahtijevaju, biti će odbijeni i neće biti predmet daljeg razmatranja Povjerenstva za izbor korisnika

 

VI         OCJENA ZAHTJEVA I IZBOR KORISNIKA

Po uredno prispjelim Zahtjevima, ocjenu i izbor korisnika financijskih sredstava u pogledu ispunjavanja uvjeta vršit će Povjerenstvo za izbor korisnika, sukladno odredbama Pravilnika o postupcima u provedbi Programa razvoja malog gospodarstva» ( «Narodne novine Županije Posavske», broj: 9/10, 6/14 i 9/15) i Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupcima za dodjelu nepovratnih financij skih sredstava kao podrška novoosnovanim obrtima, akt Ministarstva broj: 09-02 - 226/17 od 06.07.2017. godine.

Neuredne, neblagovremene i nepotpune prijave će biti odbačene i neće biti predmet razmatranja Povjerenstva za izbor korisnika.

Prijedlog raspodjele sredstava se objavljuje na službenoj internet stranici Vlade.

 

VII       NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjevi se sa popratnom dokumentacijom ( općim i posebnim prilozima) šalju preporučeno poštom ili osobno dostavljaju u zapečaćenim kovertama na adresu:

 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA

ŽUPANIJE POSAVSKE

Titova b.b.

ODŽAK 76 290

 

Sa naznakom:

NE OTVARATI - prijava na „Javni poziv za odabir korisnika sredstava „Granta za razvoj poduzetništva i obrta"- dodjela nepovratnih financijskih sredstava kao podrška novoosnovanim obrtima".

 

Poleđina zapečaćene koverte, ovjerena pečatom obvezno mora sadržavati naziv - ime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon.

 

ROK ZA DOSTAVU PRIJAVE JE 90 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA NA SLUŽBENOJ INTERNET STRANICI VLADE ŽUPANIJE POSAVSKE, www.zupanijaposavska.ba. JAVNI POZIV JE OBJAVLJEN I NA SLUŽBENIM STRANICAMA I OGLASNIM PLOČAMA OPĆINSKIH UPRAVA ORAŠJE, ODŽAK I DOMALJEVAC - ŠAMAC.

 

VIII      TROŠKOVI PODNOŠENJA ZAHTJEVA I OSTALE ODREDBE

Ministarstvo ne snosi nikakve troškove učesnicima na Javnom pozivu, te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti, Zahtjev u potpunosti odbije ili poništi Javni poziv. Prispjela dokumentacija neće se vraćati.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone Ministarstva : 031/762-706 ili tel/fax: 031/717-081 odnosno e-mail: gospodarstvo@zupanijaposavska.ba.

 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: