Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite i kredite za nabavku obrtnih sredstava

Datum objave: 20.07.2017. 10:03 / Izvor: Akta.ba, 18.07.2017.

Broj: 09 - 19 - 244 /17

Odžak, 18.07.2017. godine

 

Sukladno članku 1.(2). Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupcima za dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite i kredite za nabavku obrtnih sredstava, akt Ministarstva broj: 09-02-228/17 od 06.07.2017. godine i točki III (4) Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017. godinu na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta" („Narodne novine Županije Posavske, broj: 5/17), Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja Županije Posavske, o b j a v lj u j e:

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje zahtjeva za dodjelu (refundaciju ) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite i kredite za nabavku obrtnih sredstava

 

I           PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje Zahtjeva za dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite i kredite za nabavku obrtnih sredstava.

Financijska sredstva za korisnike su osigurana u Proračunu Županije Posavske za 2017. godinu („Narodne novine Županije Posavske" broj: 1/17) u razdjelu 15. Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta".

 

II         NAMJENA SREDSTAVA KOJA SE DODJELJUJU

Namjena nepovratnih financijskih sredstava je:

-           regresiranje troškova kamata na kratkoročne i dugoročne, investicijske i

-           kredite za nabavku obrtnih sredstava,

-           odobrenih nakon 01.11.2016. godine kod banaka koje imaju sjedište, filijalu ili ekspozituru na području Bosne i Hercegovine, sa

-           nominalnom kamatnom stopom do 10% na godišnjem nivou, bez obzira na način obračuna.

 

Do konačne otplate kredita, regresirat će se kamate u iznosu 70% od vrijednosti iznosa uplaćene vrijednosti kamate.

 

Pod investicijama se podrazumijevaju:

-           izgradnja, uređenje i proširenje objekata za obavljanje registrirane djelatnosti,

-           nabavka sredstava za rad, opreme ili pojedinih dijelova opreme, kojima se osiguravaju uvjeti za obavljanje registrirane djelatnosti;

-           lizing aranžmani za nabavku osnovnih sredstava prema karakteristikama i uvjetima koji važe za investicijske kredite.

 

Minimalni iznos kredita za kratkoročne i dugoročne investicije za koji će se regresirati dio iznosa kamata je 15.000,00 KM, a maksimalni iznos kredita je 500.000,00 KM.

Minimalni iznos kredita za nabavku obrtnih sredstava za koji će se regresirati iznos kamata je 10.000,00 KM, a maksimalni iznos kredita je 250.000,00 KM.

Ukoliko gospodarsko društvo ili obrt realizira dva ili više kredita imat će pravo na regresiranje kamata na zbir kredita koji ne prelazi navedene maksimalne iznose.

 

III        PRAVO UČEŠĆA U PRIJAVI

-gospodarska društva - mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva i

-obrtnici registrirani u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima (Službene novine Federacije BiH", broj: 35/09 i 42/11).

 

Pravo učešća u prijavi nemaju:

- javna poduzeća i j avne ustanove.

 

IV         KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava po ovom Javnom pozivu mogu biti subjekti malog gospodarstva i obrtnici, a da pritom ispunjavaju sljedeće uvjete:

-da su registrirani i obavljaju poslovnu djelatnost na području Županije Posavske,

-da obrtnici svoju djelatnost obavljaju najmanje 6 (šest) mjeseci, a registrirani su sa sjedištem u Županiji Posavskoj u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima («Službene novine Federacije BiH», broj: 35/09);

-da uredno izmiruju izravne poreze, doprinose za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje;

-uredno izmiruju neizravne poreze (ukoliko su u sustavu PDV-a u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrij ednost),

- da su u 2016-oj, preciznij e, od 01.11.2016. kao i u 2017-oj godini, do dana zatvaranja javnog poziva zaključili sa nekom od banaka ugovor o dugoročnom ili kratkoročnom kreditu, sa kamatnom stopom ne višom od 10%, i na period ne duži od deset (10) godina, redovno izmiruju obveze prema banci i realizirali su ili je u tijeku realizacija kreditnih sredstava;

-  da kreditna sredstva koriste isključivo za investicije za obavljanje registrirane djelatnosti na području Županije Posavske, a obrtna sredstva koriste isključivo za obavljanje registrirane djelatnosti,

- da su savjesni korisnici poticaja iz sredstava Proračuna Županije Posavske i ispunjavaju eventualno ranije ugovorene obveze prema Ministarstvu po bilo kom programu poticaja;

 

V          SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV

1. ZAHTJEV

Zahtjev popunjen putem računara, i potpisan od strane direktora/ovlaštene osobe/ vlasnika ili voditelja obrta, ovjeren pečatom mora sadržavati sljedeće podatke:

-           Točan naziv gospodarskog obrta ili obrta - podnositelja Zahtjeva,

-           Adresa (općina, naselje, ulica i broj) sjedišta gospodarskog društva i obrta,

-           Puno ime i prezime direktora / ovlaštene osobe / vlasnika ili voditelja obrta,

-           Telefon/ fax i e-mail,

-           Vrsta djelatnosti

-           Identifikacijski broj,

-           Transakcijski broj/ naziv banke,

 

2. OPĆI DOKUMENTI:

Uz Zahtjev se moraju dostaviti:

-Sudsko rješenje o registraciji za gospodarska društva;

- Odobrenje - Rješenje za obavljanje djelatnosti prema Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima - za obrtnike;

- obavijest o razvrstavanju djelatnosti;

- Uvjerenje nadležne Porezne uprave o izmirenim porezima i doprinosima (PIO/MIO, zdravstveno), ne starije od dva mjeseca;

-Uvjerenje o izmirenim obvezama po osnovu PDV-a (ukoliko je obveznik po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost u sustavu), ukoliko nije obveznik, dostaviti izjavu direktora/ ovlaštene osobe /vlasnika ili voditelja obrta ovjerenu kod nadležnog općinskog organa;

- Preslik / kopija osobne iskaznice direktora/ ovlaštene osobe/ vlasnika ili voditelja obrta;

 

Nakon odobravanja konačnog odobravanja sredstava, odnosno prilikom potpisivanja Ugovora sa Ministarstvom korisnik sredstava je dužan dostaviti:

-uvjerenje o nekažnjavanju po osnovu gospodarskog kriminala za direktora / ovlaštenu osobu u pravnoj osobi/vlasnika ili voditelja obrta, izdato od nadležne Policijske uprave;

-uvjerenje o ne vođenju postupka po osnovu gospodarskog kriminala za direktora / ovlaštenu osobu u pravnoj osobi/vlasnika ili voditelja obrta, izdato od nadležnog suda.

 

3. POSEBNIDOKUMENTI

-Ugovor o kreditu sa anuitetnim planom otplate,

-potvrda banke o redovnoj otplati kredita (do dana podnošenja prijave na javni poziv);

-dokumenti ( fiskalni računi) kojima se dokazuje da se kreditna sredstva koriste za investiranje ( odobrenje za građenje, uporabna dozvola, ugovori o izvođenju radova, fiskalni računi za kupljena sredstva za rad, opremu ili pojedine dijelove opreme, fiskalni računi nabavke građevinskog materijala, računi za nabavljena obrtna sredstva, itd.. )

 

Ministarstvo zadržava pravo da, ukoliko bude potrebno može zahtijevati i dodatne posebne dokumente kojima se dokazuje ispunjenost uvjeta Javnog poziva, pod uvjetom da su dostavljeni svi opći dokumenti.

 

Svi priloženi preslici dokumenata moraju biti ovjereni od strane nadležnih upravnih organa ili notara ovjerom ne starijom od 2 (dva) mjeseca od dana objavljivanja Javnog poziva na službenoj internetskoj stranici Vlade Županije Posavske.

 

Neuredne, neblagovremene prijave i prijave koje ne sadrže opće priloge koji se zahtijevaju, u skladu sa odredbama ovog Pravilnika, biti će odbačene i neće biti predmet daljeg razmatranja Povjerenstva za izbor korisnika.

 

VI OCJENA ZAHTJEVA I IZBOR KORISNIKA

Po uredno prispjelim Zahtjevima, ocjenu i izbor korisnika financijskih sredstava vršit će Povjerenstvo za izbor korisnika, poštujući kronologiju prijema na protokolu, sukladno odredbama Pravilnika o postupcima u provedbi Programa razvoja malog gospodarstva» ( «Narodne novine Županije Posavske», broj: 9/10, 6/14 i 9/15) i Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupcima za dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite i kredite za nabavku obrtnih sredstava, akt Ministarstva broj: 09-02- 228/17 od 06.07.2017. godine.

 

Lista potencijalnih korisnika sredstava će biti objavljena na službenoj internet stranici Vlade.

 

VII       NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjevi se sa popratnom dokumentacijom ( općim i posebnim prilozima) šalju preporučeno poštom ili osobno dostavljaju u zapečaćenim kovertama na adresu:

 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA ŽUPANIJE POSAVSKE

Titova b.b.

ODŽAK 76 290

 

Sa naznakom:

 

NE OTVARATI - prijava po „Javnom pozivu za odabir korisnika sredstava „Granta za razvoj poduzetništva i obrta"- dodjela (refundacija) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite i kredite za nabavku obrtnih sredstava, Poleđina zapečaćene koverte, ovjerena pečatom obvezno mora sadržavati naziv - ime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon.

 

ROK ZA DOSTAVU PRIJAVE JE 90 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA NA SLUŽBENOJ INTERNET STRANICI VLADE ŽUPANIJE POSAVSKE, www.zupanijaposavska.ba. JAVNI POZIV JE OBJAVLJEN I NA SLUŽBENIM STRANICAMA I OGLASNIM PLOČAMA OPĆINSKIH UPRAVA ORAŠJE, ODŽAK I DOMALJEVAC - ŠAMAC.

 

VIII      TROŠKOVI PODNOŠENJA ZAHTJEVA I OSTALE ODREDBE

Ministarstvo ne snosi nikakve troškove učesnicima na Javnom pozivu, te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti, Zahtjev u potpunosti odbije ili poništi Javni poziv. Prispjela dokumentacija neće se vraćati.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone Ministarstva: 031/762-706 ili tel/fax: 031/717-081 odnosno e-mail: gospodarstvo@zupanijaposavska.ba.

 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: