Javni poziv za raspodjelu sredstava Budžeta Grada Trebinja namijenjenih za finansiranje programa sportskih organizacija u 2021. godini

Datum objave: 04.03.2021. 07:24 / Izvor: Akta.ba, 02.03.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD TREBINјE

Gradonačelnik

Broj: 11-053-147/21 Datum: 02.03.2021

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik Republike Srpske", broj: 97/16 i 36/19) i člana 58. Statuta Grada Trebinje („Sl.glasnik Grada Trebinja", broj: 2/13 i 5/14, 6/15, 3/16 i 6/17), a u vezi sa Odlukom o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitabilnih organizacija no LOD metodologiji („Službeni glasnik Grada Trebinja", broj: 15/17) Gradonačelnik raspisuje

 

JAVNI POZIV

za raspodjelu sredstava Budžeta Grada Trebinja namijenjenih za finansiranje programa sportskih organizacija u 2021. godini

 

I

U Budžetu Grada Trebinje za 2021. godinu grantom za finansiranje sporta planirana su sredstva u visini od 400.000,00 KM. Rješenjem Gradonačelnika broj://-66~//^g/ oca?.o2.<2o1/. godine, u okviru granta za finansiranje sporta, planiran je Grant za sportske organizacije u iznosu od 366.000,00 KM namijenjen za finansiranje programa sportskih organizacija.

 

II

U skladu sa Pravilnikom o uslovima i kriterijima za finansiranje programa razvoja sporta u Gradu Trebinje („Službeni glasnik opštine Trebinje" broj:4/10, 7/10 i 14/17 ) i Pravilnika o kategorizaciji sportova i sportskih organizacija u opštini Trebinje („Sl.glasnik opštine Trebinje", broj: 3/10"), odabir i vrednovanje programa izvršiće Stručni savjet za sport grada Trebinja.

 

III

Sredstva koja se raspodjelјuju ovim javnim pozivom namijenjena su za finansiranje programa sportskih organizacija koje su registrovane i djeluju na području grada Trebinja.

 

IV

Pravo učešća na javnom pozivu imaju sportske organizacije koje su registrovane u Ministarstvu porodice, omladine i sporta Republike Srpske, a čije sjedište je na području grada Trebinja i nalaze se u sistemu takmičenja matičnog sportskog saveza Republike Srpske ili BiH.

 

V

Sportska društva koja imaju dvije i više sportskih organizacija u članstvu dostavlјaju odvojene programske sadržaje za sve sportske organizacije članice sportskog društva, a mogu konkurisati i sopstvenim programom. Sportske organizacije koje su članice sportskog društva svoje programe dostavlјaju isklјučivo preko tog društva.

 

VI

Uslovi za učešće na javnom pozivu i potrebna dokumentacija:

 

1)            Obrazac za prijavu programa;

2)            Program sa kojim sportska organizacija konkuriše za dodjelu sredstava mora biti na propisanim obrascima;

3)            Dokazi o registraciji organizacije, ovjerena kopija Rješenja o registraciji u Ministarstvu porodice, omladine i sporta Republike Srpske;

4)            Potvrda o registraciji u Poreskoj upravi (JIB);

5)            Statut sportske organizacije (ukoliko ranije nije dostavlјan);

6)            Ovjerenu fotokopiju lične karte ovlaštenog lica;

7)            Transakcijski račun ( kopija ugovora sa bankom ili potvrda banke);

8)            Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama.

 

VII

Program treba da sadrži:

1)            Obrazac 01 - osnovni podaci o klubu;

2)            Obrazac 02 - broj sportista u pojedinim kategorijama i rang takmičenja;

3)            Obrazac 03 - stručni kadar;

4)            Obrazac 04 - sportski objekti (podaci o objektima koje koristi klub);

5)            Obrazac 05 - sportska takmičenja - prvenstva i kup;

6)            Obrazac 05a - sportske manifestacije - turniri;

7)            Obrazac 06 - sportske škole, seminari i kampovi;

8)            Obrasac 07 - finansijski plan prihoda i rashoda za narednu godinu;

9)            Obrasac 08 - učešće na međunarodnim takmičenjima;

10)        Obrasac 09 - sportsko-rekreativno takmičenje i manifestacije u gradu koje organizuje klub.

 

VIII

Prijave na Javnom poziv za raspodjelu sredstava Budžeta Grada Trebinja namijenjenih za finansiranje programa sportskih organizacija u 2021. godini razmatraće Stručni savjet za sport imenovan od strane Gradonačelnika. Stručni savjet za sport utvrdiće blagovremenost i kompletnost dostavlјene dokumentacije u skladu sa Javnim pozivom, te vrednovati programe prema utvrđenim kriterijumima.

Ocjenjivanje i vrednovanje programa vrši se na osnovu slјedećih kriterijuma:

a)            Razvijenost sportske organizacije;

b)            Kategorija u koju je stvrstana sportska organizacija prema Pravilniku o kategorizaciji sportskih organizacija;

v)            Broj sportista u kategorijama (pioniri, kadeti, juniori, seniori);

g)            Zastuplјen sistem ekipnih i pojedinačnih takmičenja (opštinska, regionalna, republička i učešće u zajedničkim takmičenjima);

d)            Broj stručnog kadra;

đ) Broj sportskih objekata opremlјenih za održavanje republičkih i međunarodnih takmičenja;

e)            Ostvareni sportski rezultati ekipe i pojedinaca na takmičenjima;

ž)            Programi za specifične sportove: moto sport, sportski ples, speleolozi , planinari, karting, aero sport, boćanje i dr.

 

IX

Prilikom ocjenjivanja programa primjenjivaće se slјedeći eliminatorni kriterijumi:

a)            Neispunjavanje formalnih uslova za kandidovanje programa (nepotpuna ili netačna dokumentacija);

b)            Nedostatak klјučnih informacija u aplikaciji.

 

X

Javni poziv je otvoren 21 dan od dana objavlјivanja na oglasnoj tabli Grada Trebinja, a objaviće se i na internet stranici Grada i Radio Trebinju.

 

XI

Na osnovu prijedloga Stručnog savjeta za sport Gradonačelnik donosi Odluku o raspodjeli sredstava. Odluka o raspodjeli sredstava biće objavlјena na web starnici Grada i oglasnoj tabli Grada Trebinja u roku od 30 dana od dana utvrđenog za dostavu dokumentacije.

Gradonačelnik će potpisati pojedinačno ugovor sa svim aplikantima kojima su odobrena sredstva.

 

XII

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti na protokol Grada Trebinja, Stručnom savjetu za sport, sa naznakom „PROGRAM SPORTSKE ORGANIZACIJE ZA 2021. GODINU\ Obrasci za sportske programe mogu se preuzeti u Odjelјenju za društvene djelatnosti Grada Trebinja i na internet stranici Grada www.trebinje.rs.ba /Obavještenja i Javni pozivi. Dodjela sredstava kroz grant sportskim organizacijama sa područja grada Trebinja.

 

XIII

Sportska organizacija kojoj je odobren program dužna je da Stručnom savjetu za sport dostavi narativni i finansijski izvještaj o realizaciji programa. Izvještaj se dostavlјa na propisanim obrascima koji se nalaze na web stranici Grada.

Sportske organizacije dužne su da finansijske izvještaje o utrošku sredstava za 2020. godinu dostave najkasnije do 22.03.2021. godine.

Organizacijama koje ne ispune obavezu dostavlјanja izvještaja biće obustavlјeno finansiranje u 2021. godini.

 

XIV

Grad Trebinje ne snosi troškove učesnicima ovog Javnog poziva. Sve dodatne informacije no ovom pitanju možete dobiti na telefon: 065/994-898 (kontakt osoba: Mitar Mrdić, samostalni stručni saradnik za sport i fizičku kulturu).

Neblagovremeni i nepotpuni programski predlozi i prateća dokumentacija neće biti razmatrani.

 

Mirko Đurić

Načelnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: