Javni poziv za raspodjelu tarifnih kvota prilikom uvoza poljoprivrednih proizvoda za II kvartal 2021. godine

Datum objave: 16.02.2021. 09:06 / Izvor: Akta.ba, 15.02.2021.

Na osnovu člana 3. stav (2) i člana 4. Odluke o upravljanju tarifnim kvotama za poljoprivredne proizvode („Službeni glasnik BiH“, broj 56/14) Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine raspisuje

 

JAVNI POZIV

ZA RASPODJELU TARIFNIH KVOTA PRILIKOM UVOZA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA ZA II KVARTAL 2021. GODINE

 

I. Predmet ovog javnog poziva je uvoz poljoprivrednih proizvoda u okviru odobrene kvote, u skladu sa Odlukom o utvrđivanju Carinske tarife za 2021. godinu, Dio III TARIFNI ANEKSI.

 

II.            Rb

Tarifna oznaka

Naziv

Količina

kvote

Carinska

stopa

unutar

kvote

Napomena

1.

0103 91 10 00

Žive svinje, mase manje od 50 kg, domaće vrste namjenjene za tov

400 t

0%

 

2.

ех 0207 14 10 20

Mehanički odkoštičeno meso (MDM)-komadi bez kostiju i klaonički proizvodi od peradi vrste Gallus domesticus, u blokovima, smrznuti, za industrijsku proizvodnju proizvoda koji podpadaju pod Glavu 16

250 t

0%

 

3.

1701 13 10 00 1701 14 10 00

Šećer od šećerne trske u krutom stanju, sirovi šećer bez dodatih aroma i tvari za bojenje, za rafiniranje

20.000 t

0%

 

4.

0102 21 10 00

Junice (ženska goveda, neteljena), žive čistokrvne životinje za rasplod

850 t

0%

 

5.

0102 29 49 00

Živa goveda domaće vrste čija je težina veća od 160 kg, ali ne veća od 300 kg, koja nisu namijenjena za klanje, osim čistokrvnih životinja za rasplod

800 t

0%

 

6.

0103 91 90 00

Žive svinje koje nisu domaće vrste, čija je težina manja od 50 kg

175 t

0%

 

7.

0104 10 30 00

Jagnjad (do godinu dana), živa, osim čistokrvnih životi nja za rasplod

150 t

0%

Proizvodi iz država

8.

0202 30 90 00

Goveđe meso bez kostiju, osim mesa goveda iz podbrojeva 0202 30 10 00 i 0202 30 50 00, smrznuto

1.000 t

0%

članica Evropske   unije

9.

0203 19 15 00

Prsa s potrbušinom (potrbušina) i njeni komadi, od domaćih svinja, svježe ili rashlađeno

300 t

0%

 

10.

0203 22 11 00

Šunke i komadi od njih, s kostima, od domaćih svinja, smrznuto

75 t

0%

 

11.

0203 29 55 00

Meso domaćih svinja bez kostiju, osim trupova i polovina, šunki, plećki, prednjih dijelova, leđa i prsa s potrbušinom (potrbušina), smrznuto

500 t

0%

 

 

12.

ех 0207 14 10 20

Mehanički odkoštičeno meso (MDM)-komadi bez kostiju i klaonički proizvodi od peradi vrste Gallus domesticus, u blokovima, smrznuti, za industrijsku proizvodnju proizvoda koji podpadaju pod Glavu 16

1.500 t

0%

 

13.

0209 10 11 00

Potkožna svinjska masnoća, svježa, rashlađena, smrznuta, soljena ili u salamuri

25 t

0%

14.

0210 19 81 00

Meso domaćih svinja bez kostiju, osim šunki, plećki, prednjih dijelova, leđa i prsa s potrbušinom (potrbušina), sušeno ili dimljeno

150 t

0%

15.

0102 21 10 00

Junice (ženska goveda, koja još nisu telila)

50 kd

0%

Uvoz proizvoda iz Švicarske I Lihtenštajna

 

II. Pravo učestvovanja u raspodjeli tarifnih kvota imaju pravna lica registrovana za proizvodnju i za obavljanje vanjskotrgovinskog prometa (u daljem tekstu: uvoznik).

II. Raspodjela tarifnih kvota za poljoprivredne proizvode navedene u tački I. Javnog poziva obaviće se prema kriterijima i na način propisan Odlukom o upravljanju tarifnim kvotama za poljoprivredne proizvode („Službeni glasnik BiH“, broj 56/14) (u daljem tekstu: Odluka).

III. Na prijedlog Komisije za raspodjelu tarifnih kvota Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine vrši raspodjelu tarifnih kvota navedenih u tački I. Javnog poziva i uvozniku izdaje Odobrenje o povlačenju iz tarifne kvote.

IV. Prijava za javni poziv za raspodjelu tarifnih kvota mora sadržavati ispunjen obrazac Zahtjeva za dodjelu određene količine robe u okviru pojedine tarifne kvote iz Priloga 1. Odluke i obavezno sljedeća dokumenta:

a)  Dokaz o upisu u sudski registar/Rješenje o obavljanju djelatnosti,

b) Izvod potvrde o izmirenim dospjelim fmansijskim obavezama prema Poreskim upravama entiteta i Brčko Distrikta i Uvjerenje o izmirenom indirektnom porezu (original ili ovjerena kopija), ne stariji od mjesec dana, sa naznakom da se uvjerenje izdaje u svrhu prijave na Javni poziv za raspodjelu tarifnih kvota.

c) Dokaz o količini prodatog konačnog proizvoda u čiji sastav ulazi proizvod iz tarifne kvote u prethodnoj kalendarskoj godini,

d) Izjava uvoznika o procentualnom udjelu proizvoda iz tarifne kvote u svakom pojedinom konačnom proizvodu u koji je ugrađen.

Uz Zahtjev se obavezno prilažu i dokazi kojima se dokazuje ispunjenost kriterija iz člana 5. Odluke i to:

a) Izjava o namjeni proizvoda;

b) Izjava o broju zaposlenih, ostvarenom prihodu u prethodnoj godini, veličini proizvodnje i iskorištenosti proizvodnih kapaciteta;

c) Izjava o uvozu, u prethodnom razdoblju, proizvoda za koje se podnosi zahtjev i iskorištenja prethodno odobrenih tarifnih kvota, a za novonastala preduzeća i u slučaju proširenja proizvodnje Izjavu o planiranoj proizvodnji u narednom kvartalu; 

d) Izjava koja sadrži podatak o upotrebi tražene robe u svom kapacitetu u prethodnoj godini, a za novonastala preduzeća i u slučaju proširenja proizvodnje Izjavu o planiranoj proizvodnji u narednom kvartalu.

Izjava može biti pojedinačna za svaki od navedenih kriterija ili jedna Izjava koja će sadržavati sve tražene podatke.

V. Zahtjevi se, zajedno sa dokazima o uplaćenim taksama i ostalom traženom dokumentacijom, dostavljaju Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv za raspodjelu tarifnih kvota prilikom uvoza poljoprivrednih proizvoda”, na adresu Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, ulica Musala 9, 71 000 Sarajevo, najkasnije do 2.3.2021. godine. Javni poziv će biti objavljen i na web stamici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, nadležnih ministarstava poljoprivrede entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

 

PODACI O UPLATNIM RAČUNIMA ZA ADMINISTRATIVNE TAKSE

Uplatni računi za administrativne takse pripadaju Jedinstvenom računu trezora BiH (ЖТ). Nazivi i brojevi uplatnih računa za administrativne takse su sljedeći:

JRT Trezor BiH - Depozitni račun, broj računa: 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar);

JRT Trezor BiH - Depozitni račun, broj računa: 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka); 

JRT Trezor BiH - Depozitni račun, broj računa: 1610000010751394 (Raiffeisen banka d.d. Sarajevo);

JRT Trezor BiH - Depozitni račun, broj računa: 1549212013183391 (Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo).

Taksa za Zahtjev za dodjelu tarifnih kvota i Odobrenje:

Taksa za Zahtjev: iznos od 5,00 KM; poziv na broj 1; vrsta prihoda 722101;

Taksa na Odobrenje/a: iznos od 15,00 KM; poziv na broj 3; vrsta prihoda 722103;

U korist: JRT Trezor BiH - Depozitni račun;

Budžetska organizacija: 0801999; vrsta uplate 0;

Općina: upisati šifru matične općine prebivališta-sjedišta podnosioca zahtjeva-uplatioca (firme).

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: