Javni poziv za realizaciju Programa korištenja budžetskih sredstava za poljoprivredu u 2019. godini

Datum objave:07.03.2019. 09:22 / Izvor: Akta.ba, 22.02.2019.

GRAD PRIJEDOR

 

Na osnovu člana 82. stav. 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16), člana 89. Statuta Grada Prijedora ("Službeni glasnik Grada Prijedora", broj 5/15), Odluke o usvajanju budžeta za 2019.godinu („Službeni glasnik Grada Prijedora", broj: 17/18) i Odluke o davanju saglasnosti na realizaciju Programa korištenja buuetskih sredstava za poljoprivredu u 2019.godini, broj: 02-40-36/19, od 11.01.2019. godine („Službeni glasnik Grada Prijedora", broj: 1/19), gradonačelnik Prijedora raspisuje

 

JAVNI POZIV

za realizaciju Programa korištenja budžetskih sredstava za poljoprivredu u 2019.godini

1. PREDMET POZIVA

Dodjela podsticajnih sredstava iz Budžeta Grada Prijedora za 2019.godinu, za fizička lica, preduzetnike i pravna lica, po osnovu „Programa korištenja budžetskih sredstava za poljoprivredu u 2019.godini".

 

2. OPŠTI USLOVI

Pravo na ostvarivanje podsticajnih sredstava imaju poljoprivredni proizvođači (fizička lica, preduzetnici i pravna lica), koji ispunjavaju sledeće opšte uslove:

1. Da poljoprivrednu proizvodnju obavljaju na teritoriji grada Prijedora;

2. Da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u Agenciji za posredničke, informatičke i finasijske usluge (APIF) kao komercijalna ili nekomercijalna gazdinstva- fizička lica, preduzetnici i pravna lica;

3. Da blagovremeno podnesu prijavu za podsticaje i

4. Da ispune uslove Programa.

Rokovi za podnošenje prijava utvrđeni su za svaku vrstu poljoprivredne proizvodnje posebno, sa napomenom, da se prijave podnesene nakon predviđenih rokova, neće uzimati u razmatranje od strane Komisije.

Ispunjenost uslova za ostvarivanje podsticaja, po svakoj pojedinačnoj prijavi, zapisnički, utvrđuje Komisija za podsticaje imenovana od strane gradonačelnika, prilikom izlaska na teren. Rok za izlazak Komisije na teren je 2 mjeseca od prijema prijave.

Maksimalna podsticajna sredstva, obzirom na vrstu podnosioca, za tekuću godinu iznose:

1. za fizička lica                            2.000,00 KM,

2. za preduzetnike i pravna lica      4.000,00 KM.

Za osobe ženskog pola ili lica do 40 godina starosti, iznos podsticajnih sredstava uvećava se za 10% od predviđenog iznosa podsticajnih sredstava, s tim da ukupan iznos podsticajnih sredstava za tekuću godinu ne prelazi maksimalan iznos koji je predviđen za fizička lica i preduzetnike i pravna lica, osim za nabavku mješaona stočne hrane. Ukoliko prijavu podnese osoba ženskog pola, do 40 godina starosti, prava na podsticaje samo ostvaruje po jednom osnovu.

 

3. STOČARSKA PROIZVODNjA

3.1. Govedarstvo

A) Pravo na podsticajna sredstva za muzne krave ostvaruju poljoprivredni proizvođači koji proizvode mlijeko, a posjeduju najmanje 6 (šest) muznih krava, oteljenih u periodu od 01.01.2008.godine do 31.12.2017.godine.

Podsticaj se ostvaruje na osnovu prijave uz koju se prilažu i:

• Pasoš za svako obilježeno grlo na koje se odnosi prijava;

• Važeća potvrda o provedenim veterinarskim mjerama sa prilozima, izdana od strane nadležnog veterinara;

•Dokaz o predanim količinalla mlijeka, iz tekuće godine;

• Rješenje o registrovanoj djelatnosti za preduzetnike;

• Rješenje o upisu u sudski registar sa navedenom djelatnošću za pravna lica;

• Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava iz tekuće godine;

• Kopija karticetekućeg/žiro računa.

Podsticajna sredstva iznose:

I za fizička lica     75,00 KM za 1 muzno grlo,

II za preduzetnike i pravna lica    150,00 KM za 1 muzno grlo.

Rok za podnošenje prijava je 31.07.2019.godine.

 

B) Pravo na podsticajna sredstva za uzgoj steonih junica ostvaruju poljoprivredni proizvođači, koji odgoje najmanje 2 (dva) ženska grla u toku godine, starosti kod prve oplodnje od 14-20 mjeseci. Podsticaj se ostvaruje na osnovu prijave uz koju se prilažu i:

• Pasoš za svako obilježeno grlo na koje se odnosi prijava;

• Potvrda o gravidnosti;

• Potvrda o provedenim veterinarskim mjerama;

• Rješenje o registrovanoj djelatnosti za preduzetnike;

• Rješenje o upisu u sudski registar sa navedenom djelatnošću za pravna lica;

• Potvrda o upisu u Regisgar poljoprivrednih gazdinstava iz tekuće godine;

75,00 KM za 1 junicu i .150,00 KM za 1 junicu,

• Kopija kartice tekućeg/žiro računa. Podsticajna sredstva iznose:

I za fizička lica                           

II za preduzetnike i pravna lica.

Rok za podnošenje prijava je 30.08.2019.godine

 

V) Pravo na podsticajna sredstva za uzgoj tovne junadi, minimalne starosti 6 mjeseci, na dan podnošenja prijave, ostvaruju poljoprivredni proizvođači koji utove najmanje 4 (četiri) grla u toku godine. Podnosioci su dužni podnijeti prijavu u vrijeme tova.

Komisija treba zapisnički konstatovati proizvodnju, jer se prijave podnesene nakon prodaje, gdje komisija nije konstatovala proizvodnju u toku tova, neće uzimati u razmatranje. Podsticaj se ostvaruje na osnovu prijave uz koju se prilažu i:

• Pasoš za svako obilježeno grlo, na koje se odnosi prijava;

• Važeća potvrda o provedenim veterinarskim mjerama, izdana od strane nadležnog veterinara;

• Rješenje o registrovanoj djelatnosti za preduzetnike;

• Rješenje o upisu u sudski registar sa navedenom djelatnošću za pravna lica;

• Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava iz tekuće godine;

• Kopija kartice tekućeg/žiro računa. Podsticajna sredstva iznose:

I za fizička lica     75,00 KM za 1 tovno grlo i

II za preduzetnike i pravna lica      150,00 KM za 1tovno grlo.

Rok za podnošenje prijava je 31.07.2019.godine.

 

3.2.0včarstvo

Pravo na podsticajna sredstva za uzgoj ovaca ostvaruju poljoprivredni proizvođači, pod uslovom da njihovo osnovno stado broji najmanje 50 (pedeset) grla ovaca.

U momentu izlaska Komisije, stado ovaca mora da bude na teritoriji grada Prijedora. Podsticaj se ostvaruje na osnovu prijave uz koju se prilažu i:

1. Potvrda nadležne veterinarske službe o provedenim veterinarskim mjerama iz tekuće godine;

2. Rješenje o registrovanoj djelatnosti za preduzetnike;

3. Rješenje o upisu u sudski registar sa navedenom djelatnošću za pravna lica;

4. Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava iz tekuđe godine;

5. Kopija karticetekućeg/žiro računa. Podsticajna sredstva iznose 5,00 KM za 1 ovcu.

Rok za podnošenje prijava je 31.07.2019.godine.

 

3.3. Svinjarstvo

A) Pravo na podsticajna sredstva za uzgoj priplodnih krmača i nazimica ostvaruju poljoprivredni proizvođači čije osnovno stado čini najmanje 5 grla umatičenih krmača i nazimica (zajedno), minimalne starosti grla 6 mjeseci na dan podnošenja prijave. Podsticaj se ostvaruje na osnovu prijave uz koju se prilažu i:

• Potvrda nadležne veterinarske službe o provedenim veterinarskim mjerama, sa upisanim identifikacionim brojevima;

• Rješenje o registrovanoj djelatnosti za preduzetnike;

• Rješenje o upisu u sudski registar sa navedenom djelatnošću za pravna lica;

• Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava iz tekuće godine;

• Kopija kartice tekućeg/žiro računa. Podsticajna sredstva iznose:

I. za fizička lica     50,00 KM za 1 rasplodnu krmaču/nazimicu i

II. za preduzetnike i pravna lica      100,00 KM za 1 rasplodnu krmaču/nazimicu.

 

Rok za podnošenje prijava je 31.07.2019. godine.

 

B) Pravo na podsticajna sredstva za tov svinja, imaju poljoprivredni proizvođači koji se bave proizvodnjom i prodajom najmanje 50 (pedeset) tovljenika godišnje.

Podnosioci su dužni podnijeti prijavu u vrijeme tova, kako bi komisija zapisnički konstatovala proizvodnju.

Podsticaj se ostvaruje na osnovu prijave uz koju se prilažu i:

• Potvrda nadležne veterinarske službe o provedenim veterinarskim mjerama, sa upisanim identifikacionim brojevima;

• Rješenje o registrovanoj djelatnosti za preduzetnike;

• Rješenje o upisu u sudski registar sa navedenom djelatnošću za pravna lica;

• Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava iz tekuće godine;

• Kopija kartice tekućeg/žiro računa. Podsticajna sredstva iznose:

I za fizička lica                25,00 KM za 1 tovnu svinju i

II za preduzetnike i pravnalica..     50,00 KM za 1tovnu svinju.

Rok za podnošenje prijava je 31.07.2019.godine.

 

3.4. Pčelarstvo

Pravo na podsticajna sredstva za uzgoj pčela ostvaruju korisnici, članovi udruženja, koji posjeduju najmanje 50 košnica, odnosno pčelinjih društava i koji su upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka u Republici Srpskoj.

Podsgicaj se ostvaruje na osnovu prijave udruženja, uz koju se prilažu i:

• Spisak pčelara korisnika podsticaja sa unesenim Jedinstvenim identifikacionim brojem pčelinjaka, na obrascu/specifikaciji koji se nalazi u prilogu ovog Programa;

• Izjava odgovornog lica udruženja, ovjerena od strane udruženja, o ukupnom broju pčelinjih društava u vlasništvu članova udruženja;

• Kopija kartice tekućeg/žiro računa.

Podsticajna sredstva iznose 2,00 K1U1 za jednu košnicu/društvo.

Rok za podnošenje prijava je 31.07.2019. godine.

 

4. PODSTICANjE PROIZVODNjE POVRĆA NA OTVORENOM POLjU

Pravo na podsticajna sredstva za proizvodnju povrća na otvorenom polju, ostvaruju poljoprivredni proizvođači koji obavljaju proizvodnju jedne povrtlarske kulture na minimalnoj površini od:

• 0,3 ha ili

• 0,1 ha - za proizvodnju i plasman za poznatog prerađivača/organizovanu proizvodnju i otkup povrća;

Podsticaj se ostvaruje na osnovu prijave uz koju se prilažu i:

• Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa otkupljivačem (za proizvođače koji plasiraju proizvode poznatom prerađivaču/otkupljivaču);

• Rješenje o registrovanoj djelatnosti za preduzetnike;

• Rješenje o upisu u sudski registar sa navedenom djelatnošću za pravna lica;

• Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava iz tekuće godine;

• Kopija kartice tekućeg/žiro računa- Podsticajna sredstva iznose:

I za fizička lica.   100,00 KM za 0,1 ha površine i

II za preduzetnike i pravna lica      150,00 KM za 0D ha površine.

Rok za podnošenje prijava je 28.06.2019.godine

 

5. PODSTICANjE PROIZVODNjE PŠENICE

Pravo na podsticajna sredstva ostvaruju poljoprivredni proizvođači za proizvedenu merkantilnu pšenicu, koju predaju registrovanom otkupljivaču. Podsticaj se ostvaruje na osnovu prijave uz koju se prilažu i:

• Otkupni blok izdan od strane registrovanog otkupljivača, sa tačno navedenom količinom predane pšenice;

• Rješenje o registrovanoj djelatnosti za preduzetnike;

• Rješenje o upisu u sudski registar sa navedenom djelatnošću za pravna lica;

• Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava iz tekuće godine;

• Kopija kartice tekućeg/žiro računa. Podsticajna sredstva iznose:

I za fizička lica  100,00 KM za 1 t predane pšenice,

II za preduzetnike i pravna lica      200,00 KM za 1 t predane pšenice.

Rok za  podnošenje prijava je 30.08.2019.godine.

 

6. PODSTICANjE ORGANIZACIJA POLjOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA

Podsticanje organizovanih oblika poljoprivrednih proizvođača podrazumijeva zahtjeve za materijalnu pomoć zasnovanu na objektivnim potrebama poljoprivrednihudruženja sa područja grada Prijedora, a koji se moguodnositi na:

• Organizovane posjete poljoprivrednim manifestacijama u regionu;

• Učešće na poljoprivrednim manifestacijama u regionu;

• Sufinansiranje aktivnosti udruženja (organizacija seminara, predavanja i praktičnih vježbi, izrada brošura, letaka i ostalog reklamnog materijala);

• Podršku stručnoj pomoći/praktičnom radu u zasadima i usjevima;

• Sponzorstvo manifestacija koje promovišu poljoprivrednu proizvodnju

Rok za podnošenje zahtjeva je 16.12.2019. godine.

 

7. SUFINANSIRANjE NABAVKE NOVIH MJEŠAONA STOČNEHRANE

Ova mjera podsticaja namijenjena je proizvođačima mlijeka i mesa koji posjeduju minimum:

• 5 muznih grla oteljenih u periodu od 01.01.2008. godine do 31.12,2017. godine ili

• 5 komada tovne junadi (turnus) ili

• 25 komada tovnih svinja (turnus) ili

• 10 komada krmača prasilica.

Grad Prijedor će u proceduri javne nabavke izvršiti nabavku 5 novih mješaona stočne hrane, kapaciteta 250-300 kg. Gradska uprava će sufinansirati nabavku mješaona u iznosu od 80% od nabavne cijene, a odabrani korisnici 20%.

Neophodna dokullentacija koja se prilaže uz prijavu:

• Pasoš za svako obilježeno grlo na koje se odnosi prijava;

• Potvrda nadležne veterinarske službe o provedenim veterinarskim mjerama, sa upisanim identifikacionim brojevima;

• Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava iz tekuće godine;

• Ovjerena izjava: da ne losjeduje mješaonu stočne hrane; da će sufinansirati 20% od nabavne cijene mješaone stočne hrane i da će mješaonu zadržati u vlasništvu najmanje 3 godine od dana potpisivanja ugovora.

Bodovni kriterijumi:

• Muzno grlo (1 grlo -1 bod);

• Tovno june (1 grlo -1 bod);

• Tovna svinja (1 grlo - 0,2 boda);

• Krmača prasilica (1 grlo-0,5 bodova);

• Podnosilac prijave ženskog pola (2 boda);

• Starosna dob podnosioca prijave do 40 godina (2 boda).

Ukoliko dva ili više podnosilaca prijava ostvare isti broj ukupnih bodova, prednost u realizaciji nabavkeće imati mlađi podnosioci.

Rok za podnošenje prijava je 30.04.2019.godine.

 

8. UNAPREĐENjE VOĆARSKE PROIZVODNjE

Pravo na podsticajna sredstva ostvaruju podnosioci prijava, koji obavljaju intenzivnu proizvodnju voća na minimalnoj površini od:

• 1,0 ha intenzivnog zasada jedne voćne vrste jabučastog ili koštičavog voća, starijeg od 2 godine;

• 0,5 ha intenzivnog zasada jedne voćne vrste jezgrastog voća, starijeg od 2 godine;

• 0,1 ha intenzivnog zasada jedne voćne vrste jagodičastog i bobičastog voća, te vinove loze, starijeg od 1 godine.

Minimalan broj stabala/sadnica/čokota voća po hektaru površine, neophodan za ispunjavanje uslova za podsticajna sredstva:

• jagoda  30.000 kom/ha,

•malina  10.000 kom/ha,

• vinovaloza        2.000 kom/ha,

• kupina            2.000 kom/ha,

• bobičasto voće  2.000 kom/ha,

• jabuka  1.000 kom/ha,

• kruška  1.000 kom/ha,

• šljiva    800 kom/ha,

• višnja   800 kom/ha,

• lješnik   500 kom/ha,

• oras      120 kom/ha.

Podsticaj se ostvaruje na osnovu prijave uz koju se prilažu i:

 • Rješenje o registrovanoj djelatnrsti za preduzetnike;

• Rješenje o upisu u sudski registar sa navedenom djelatnošću za pravna lica;

• Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava iz tekuće godine;

• Kopija karticetekućeg/žiro računa.

Podsticajna sredstva za sve podnosioce prijava iznose:

I za zasade jabučastog, koštičavog i jezgrastog voća         300,00 KM/ha i

II za zasade jagodičastog i bobičastog voća i vinovu lozu    100,00 KM/dunumu.

Rok za podnošenje prijava za jagodu, malinu, kupinu i bobičasto voće je 31.05.2019. godine, a za ostale voćne vrste

 

Rok za podnošenje prijava je 31.07.2019. godine.

9. PROIZVODNjA POVRĆA I CVIJEĆA U ZATVORENOM PROSTORU

Pod „plastenikom" se podrazumijeva objekat višegodišnje namjene napravljen od plaaične, metalne ili drvene konarukcije, prekriven višegodišnjom UV plastičnom folijom, koji omogućava zaštićeni i kontrolisani uzgoj biljaka.

Pravo na podaicajna sredava oavaruju poljoprivredni proizvođači koji imaju zasnovanu, kontinuiranu, proizvodnju povrća, cvijeća, sadnog materijala cvijeća i jagoda u zaštićenom proaoru, na minimalnoj proizvodnoj površini od 300 m2. Podsticaj isključuje proizvodnju sadnog materijala povrća. Podsticaj se ostvaruje na osnovu prijave uz koju se prilažu i:

• Račun ili ovjerena kopija računa, sa fiskalnim računom, o nabavci sjemenskog ili sadnog materijala, izdana na ime kupca/podnosioca prijave, osim za proizvodnju jagoda;

• Rješenje o regiarovanoj djelatnoai za preduzetnike;

• Rješenje o upisu u sudski regiaar sa navedenom djelatnošću za pravna lica;

• Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava iz tekuće godine;

• Kopija karticetekućeg/žiro računa. Podsticajna sredstva iznose:

I za fizička lica     1,50 KM /m2 plaaenika i

II za preduzetnike i pravna lica      2,50 KM za m2 plaaenika.

Rok za podnošenje prijava je 31.05.2019. godine.

 

10. REGRES ZA OBNOVU POLjOPRIVREDNE MEHANIZACIJE

Pravo na podsticaje ostvaruju poljoprivredni proizvođači koji su u periodu od 29.09.2018. godine do 30.08.2019. godine, ličnim sredstvima izvršili kupovinu nove mehanizacije, priključaka i opreme za preradu poljoprivrednih proizvoda i pčelarske opreme i košnica. Podsticaj se ostvaruje na osnovu prijave uz koju se prilažu i:

• Račun ili ovjerena kopija računa, sa fiskalnim računom, izdana na ime kupca/podnosioca prijave;

• Saobraćajna dozvola za poljoprivredne mašine koje podliježu regiaraciji;

• Izjava podnosioca prijave da poljoprivrednu mašinu neće otuđiti u periodu od 3 godine;

• Rješenje o registrovanoj djelatnosti za preduzetnike;

• Rješenje o upisu u sudski registar sa navedenom djelatnošću za pravna lica;

• Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava iz tekuće godine;

• Kopija kartice tekućeg/žiro računa.

Podsticajna sredstva iznose 30 % od vrijednosti kupljene mehanizacije i oprem

Rok za podnošenje prijava je 30.08.2019.godine.

 

11. OSTALE NAPOMENE

Prijava za oavarivanje podaicajnih sredaava se podnosi isključivo/samo od strane nosioca gazdinava, u šalter sali Gradske uprave Prijedor. Uz prijavu se prilaže dokumentacija propisana Javnim pozivom, kao i dokaz o uplaćenoj taksi u iznosu od 2,00 KM. Elektronska verzija prijave je doaupna na www.gradprijedor.org

Štampana verzija prijave dostupna je na info pultu Gradske uprave Prijedor. Za sve dodatne informacije potencijalni korisnici se mogu obratiti Odjeljenju za privredu i poljolrivredu ili na brojeve telefona 052/211-200, 052/211-400, 052/245-143 i 052/245-194.

 

Broj: 02-40-36/19

Datum: 22.02.2019.godine

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: