Javni poziv za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija i ostvarivanje javnog interesa Tuzlanskog kantona u oblasti sporta i tjelesne kulture za 2017. godinu

Datum objave: 01.08.2017. 08:27 / Izvor: Akta.ba, 01.08.2017.

Na osnovu člana 8. i 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine TK", broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11 i 15/13) i člana 6. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 24010003 - Tjelesna kultura i sport (broj: 02/1-40-10442 od 27.04. 2017. godine), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, raspisuje

 

JAVNI POZIV

za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija i ostvarivanje javnog interesa Tuzlanskog

kantona u oblasti sporta i tjelesne kulture za 2017. godinu

 

1. - Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je sufinansiranje programa/projekata nosilaca sportskih aktivnosti i ostvarivanje javnog interesa Tuzlanskog kantona u oblasti sporta i tjelesne kulture za 2017. godinu (u daljem tekstu: Javni poziv).

 

2.  - Način raspodjele sredstava

2.1.  Raspodjela sredstava u iznosu od 362.808,00 KM vrši se u skladu sa raspoloživim sredstvima Budžeta Tuzlanskog kantona, odnosno u skladu sa odredbama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu i Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 24010003 - Tjelesna kultura i sport za 2017. godinu (broj: 02/1-40-10442 od 27.04. 2017. godine).

2.2.  Raspodjela sredstava vrši se u skladu sa tačkom 5. Javnog poziva, te po osnovu uputstva koje donosi ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: ministar).

 

3.  - Pravo na dodjelu sredstava

3.1.  Pravo na dodjelu sredstava imaju nosioci sportskih aktivnosti čiji se programi/projekti odnose na:

a)  vrhunski sport,

b)  kvalitetni sport,

c)  sport za lica sa invaliditetom,

d)  tjelesne aktivnosti i sportske igre koje okupljaju veliki broj djece i omladine s ciljem pravilnog razvoja i unapređivanja zdravlja,

e)  finansiranje nabavke neophodnih sportskih rekvizita, sportske opreme za razvoj školskog sporta i pripremu školskih ekipa za nastup na sportskim takmičenjima školske i studentske omladine Tuzlanskog kantona,

f)  sportski odgoj i obrazovanje,

g)  zdravstvenu zaštitu sportista,

h)  pružanje usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa u oblasti sporta,

i)    organizaciju sportskih manifestacija.

3.2.     Pod nosiocima sportskih aktivnosti u smislu Javnog poziva smatraju se:

a) sportski klubovi,

b) sportska društva,

c)   kantonalni i općinski/gradski sportski savezi,

d)  institucije u oblasti sportskog odgoja i obrazovanja,

e)  institucije u oblasti zdravstvene zaštite sportista,

f)  javna preduzeća i javne ustanove koje pružaju usluge korištenja objekata na ime trenažnog procesa,

g) sportska udruženja invalidnih lica,

h)  druga pravna lica koja obavljaju djelatnost iz područja tjelesnog odgoja i sporta.

 

4. - Uslovi

4.1. Nosioci sportskih aktivnosti mogu kandidirati svoj program/projekat ako ispunjavaju sljedeće uslove, i to:

a)  da imaju sjedište u Tuzlanskom kantonu,

b)  da su registrovani u skladu sa zakonom,

c)   da su izmirili svoje obaveze po osnovu poreza i obaveznih doprinosa ili imaju zaključen Sporazum o odgođenom plaćanju sa nadležnom poreskom upravom koji se izvršava na način utvrđen tim sporazumom.

4.2. Izuzetno, sredstva za sufinansiranje programa/projekata mogu se dodijeliti nosiocima sportskih aktivnosti sa sjedištem van područja Tuzlanskog kantona, koja su registrovana na teritoriji Bosne i Hercegovine, ako se radi o programima/projektima od interesa za Tuzlanski kanton, što će se cijeniti u svakom konkretnom slučaju.

4.3.  Programi/projekti sportskih aktivnosti, kojima su dodijeljena sredstva sa potrošačke jedinice 24010003-Tjelesna kultura i sport u 2016. godini, a koje nisu podnijele narativni i finansijski izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava biće odbačene i neće se uzeti u razmatranje, izuzev za dio sredstava koji nije doznačen iz Budžeta Tuzlanskog kantona, a koji će se dostaviti najkasnije 30 dana od dana prenosa sredstava na račun korisnika sredstava.

 

5. - Kriteriji

5.1. Vrednovanje, odnosno sufinansiranje kandidovanih programa/projekata vrši se u skladu sa odredbama ove tačke, i to na sljedeći način:

a) vrhunski i kvalitetni sport (vrednuju se i sufinansiraju takmičenja u okviru internacionalnih i državnih saveza članica IOC-a i Sport Accorda)

Sufinansiraju se programi/projekti koji se odnose na:

Vrhunski sport (kolektivni sportovi)

-  pripreme i učešće na međunarodnom ligaškom takmičenju u organizaciji krovnih međunarodnih sportskih asocijacija, te olimpijskim ili paraolimpijskim igrama (juniorska ili seniorska konkurencija).

Vrhunski sport (pojedinačni sportovi)

-   pripreme i učešće na olimpijskim igrama; svjetskim, evropskim i balkanskim prvenstvima; mediteranskim igrama; (juniorska ili seniorska konkurencija).

Kvalitetni sport (kolektivni sportovi)

-   pripreme i učešće u prva dva najviša ranga takmičenja organizovanim na nivou BiH (seniorska konkurencija),

-  pripreme i učešće u najvišem rangu takmičenja organizovanom na nivou BiH (omladinske uzrasne kategorije).

Kvalitetni sport (pojedinačni sportovi)

-  pripreme i učešće na pojedinačnom prvenstvu BiH ili drugom sličnom prvenstvu koje osigurava plasman u reprezentaciju BiH.

Kandidovani programi/projekti vrednuju se kroz sljedeće kriterije:

-  rezultati ostvareni u protekloj takmičarskoj sezoni (olimpijske igre; svjetsko, evropsko i balkansko prvenstvo; mediteranske igre; prvenstvo BiH; KUP BiH),

-  složenost sistema takmičenja,

-  dužina trajanja sezone,

-  tradicija,

-  masovnost.

b) sport za lica sa invaliditetom

Sufinansiraju se programi/projekti koji se odnose na:

Vrhunski sport (kolektivni sportovi)

-  pripreme i učešće na međunarodnom ligaškom takmičenju u organizaciji krovnih međunarodnih sportskih asocijacija.

Vrhunski sport (pojedinačni sportovi)

-  pripreme i učešće na paraolimpijskim igrama; specijalnim olimpijadama; svjetskim, evropskim i balkanskim prvenstvima.

Kvalitetni sport (kolektivni sportovi)

-  pripreme i učešće u prva dva najviša ranga takmičenja organizovanim na nivou BiH.

Kvalitetni sport (pojedinačni sportovi)

-  pripreme i učešće na pojedinačnom prvenstvu BiH ili drugom sličnom prvenstvu koje osigurava plasman u reprezentaciju BiH.

Kandidovani programi/projekti vrednuju se kroz sljedeće kriterije:

-  rezultati ostvareni u protekloj takmičarskoj sezoni (paraolimpijske igre; specijalne olimpijade; svjetsko, evropsko i balkansko prvenstvo; mediteranske igre; prvenstvo BiH; KUP BiH),

-  složenost sistema takmičenja,

-  dužina trajanja sezone,

-  tradicija,

-  masovnost.

c)  tjelesne aktivnosti i sportske igre koje okupljaju veliki broj djece i omladine s ciljem pravilnog razvoja i unapređivanja zdravlja

1)  školski sport

Sufinansiraju se programi/projekti koji se odnose na:

-  organizaciju školskih sportskih takmičenja.

Kandidovani programi/projekti vrednuju se kroz sljedeće kriterije:

-  složenost sistema takmičenja,

-  dužina trajanja takmičenja,

-  rezultati ostvareni u proteklom periodu organizacijom istih ili sličnih takmičenja,

-  tradicija organizovanja školskih sportskih takmičenja,

-  stručni kadar za realizaciju programa/projekta.

2)  omasovljenje sporta i afirmacija uloge sporta u društvu, posebno kod mladih Sufinansiraju se programi/projekti koji se odnose na:

-  tjelesne aktivnosti i sportske igre koje okupljaju veliki broj djece i omladine. Kandidovani programi/projekti vrednuju se kroz sljedeće kriterije:

-  uspostavljenost osnovnog segmenta po kategorijama (škola sporta-pioniri-kadeti-juniori),

-  uspostavljenost sistema trenažnog procesa,

-  broj učesnika u realizaciji programa/projekta.

d)  sportski odgoj i obrazovanje

Sufinansiraju se programi/projekti koji se odnose na:

-  sportsku edukacija mladih, školske i studentske omladine,

-  edukaciju stručnih lica.

Kandidovani programi/projekti vrednuju se kroz sljedeće kriterije:

-  rezultati ostvareni u proteklom periodu realizacijom istih ili sličnih programa/projekata,

-  stručni kadar za realizaciju programa/projekta,

-  broj sati predviđen za edukaciju,

-   broj učesnika u edukaciji.

e) zdravstvena zaštita sportista

Sufinansiraju se programi/projekti koji se odnose na:

-  obezbjeđenje i unapređivanje sistema zdravstvene zaštite vrhunskih, kvalitetnih i perspektivnih sportista.

Kandidovani programi/projekti vrednuju se kroz sljedeće kriterije:

-  broj pregleda/usluga u okviru kontinuiranog provođenja sistema zdravstvene zaštite u prethodnom periodu,

-  broj sportista obuhvaćen sistemom zdravstvene zaštite,

-  broj obavljenih sistematskih pregleda u prethodnom periodu.

f)  organizacija sportskih manifestacija

Sufinansiraju se programi/projekti koji se odnose na:

-   organizacija manifestacija sa dugom tradicijom i masovnog karaktera,

-   organizacija sportskih manifestacija od kantonalnog značaja. Kandidovani programi/projekti vrednuju se kroz sljedeće kriterije:

-  tradicija organizovanja sportskih manifestacija,

-  afirmacija sporta u Tuzlanskom kantonu,

-  afirmacija sportskih rezultata koje su ostvarili sportisti sa područja Tuzlanskog kantona.

g) pružanje usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa u oblasti sporta

Sufinansiraju se programi/projekti javnih preduzeća i javnih ustanova koji se odnose na:

-  pružanje usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa sportskim pravnim licima u kolektivnim sportovima, koji se takmiče u prva dva najviša ranga takmičenja na nivou BiH.

Kandidovani programi/projekti vrednuju se kroz sljedeće kriterije:

-  rang takmičenja u kojem se takmiči sportsko pravno lice kojem se sufinansiraju troškovi trenažnog procesa,

-   rezultati koje je sportsko pravno lice ostvarilo u protekloj takmičarskoj sezoni,

-  složenost sistema takmičenja u kojem se takmiči sportsko pravno lice kojem se sufinansiraju troškovi trenažnog procesa.

5.2. Pod kolektivnim sportovima u smislu Javnog poziva smatraju se: fudbal/nogomet, košarka, rukomet i odbojka, a pod proteklom takmičarskom sezonom smatra se sezona 2015/16.

 

6. - Programi/projekti koji se ne sufinansiraju

Pravo na dodjelu sredstava iz Javnog poziva ne mogu ostvariti nosioci sportskih aktivnosti koji su kandidovali programe/projekte čije sufinansiranje nije predviđeno tačkom 5. Javnog poziva, odnosno koji su kandidovali programe/projekte koji su usmjereni:

a)  na promociju programa političkih partija,

b)  za ostvarivanje vjerskih ciljeva,

c)  na finansiranje plaća i drugih izdataka zaposlenika u pravnom licu,

d)  isključivo na investiciona ulaganja, izgradnju i adaptaciju objekata, kupovinu opreme ili slično.

 

7. - Postupak

7.1. Ministar formira komisiju koja, na osnovu propisanih kriterija, vrši vrednovanje, ocjenu i odabir programa/projekata kandidovanih od strane nosioca sportskih aktivnosti.

7.2. Program raspodjele sredstava za sufinansiranje i ostvarivanje javnog interesa Tuzlanskog kantona u oblasti sporta i tjelesne kulture za 2017. godinu (u daljem tekstu: Program), na prijedlog komisije iz tačke 7.1., donosi ministar.

7.3 Na osnovu donesenog Programa raspodjele sredstava, Ministarstvo će donijeti odluku o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima iznosima i namjeni finansijskih sredstava, na koje saglasnost daje Vlada Kantona.

7.4.  Međusobna prava i obaveze davaoca i korisnika sredstava, uređuju se posebnim ugovorom, koji nakon donošenja Programa i davanja saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona na odluku o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima iznosima i namjeni finansijskih sredstava, u ime davaoca sredstava, zaključuje ministar.

7.5.  Korisnik dodijeljenih sredstava dostavlja Ministarstvu narativni i finansijski Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava na način i u rokovima koji će se definisati ugovorom iz tačke 7.4. Korisnik sredstava koji ne postupi u skladu sa ovom odredbom ne može ostvariti pravo za dodjelu sredstava za sufinansiranje programa/projekta za narednu godinu.

7.6.  Prilikom kandidiranja programa/projekta aplikanti su obavezni ispuniti i dostaviti Aplikacijski obrazac za dodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 24010003-Tjelesna kultura i sport za 2017. godinu, te obrazac Izjave o tačnosti svih podataka dostavljenih po prijavi na Javni poziv, ovjerene pečatom pravnog subjekta i potpisane od strane ovlaštenog lica.

7.7.  Obrasci iz tačke 7.6. su sastavni dio Javnog poziva i mogu se preuzeti na web stranici Ministarstva (www.monkstk.ba).

 

8. - Prijavljivanje na Javni poziv

Prilikom prijave na Javni poziv nosioci sportskih aktivnosti obavezni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a)  Aplikacijski obrazac za dodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 24010003-Tjelesna kultura i sport za 2017. godinu - dostupan na web stranici Ministarstva - www.monkstk.ba,

b) izjavu o tačnosti svih podataka dostavljenih po prijavi na Javni poziv - dostupna na web stranici Ministarstva - www.monkstk.ba,

c)  rješenje o upisu u registar pravnih lica (ovjerena kopija),

d) uvjerenje o poreznoj registraciji i ID broj (ovjerena kopija),

e)  spesimen potpisa lica odgovornih za finansije (ovjerena kopija - ne dostavljaju nosioci sportskih aktivnosti iz tačke 3.2. d) Javnog poziva,

f)   bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu godinu (ovjerena kopija),

g)  dokaz o izmirenim obavezama po osnovu poreza i obaveznih doprinosa (uvjerenje izdato od nadležne poreske uprave) - ne dostavljaju nosioci sportskih aktivnosti iz tačke 3.2. d), 3.2. e) i 3.2. f) Javnog poziva,

h)  fotokopije ugovora zaključenih imeđu javnih preduzeća, odnosno javnih ustanova i sportskih pravnih lica u kolektivnim sportovima, koji se takmiče u prva dva najviša ranga takmičenja na nivou BiH, a koji se odnose na pružanje usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa - dostavljaju samo javna preduzeća i javne ustanove koji apliciraju sa programom/projektom pružanja usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa u oblasti sporta,

i) Prijedlog programa/projekta za sufinansiranje koji sadrži minimalno:

- opis programa/projekta,

-  visinu troškova koja se potražuje,

-  precizne podatke kojima se dokazuje ispunjavanje kriterija iz tačke 5. Javnog poziva,

-  specifikaciju svih predviđenih troškova programa/projekta,

-  podatke o drugim izvorima finansiranja sa tačno navedenim iznosima koje će ti izvori sufinansirati,

-  kratak izvještaj o postignutim rezultatima u protekloj takmičarskoj sezoni - ne dostavljaju nosioci sportskih aktivnosti iz tačke 3.2. d), 3.2.e) i 3.2.0. Javnog poziva.

Napomena: Prilikom prijavljivanja prijedloga Programa/projekta za sufinansiranje nosioci sportskih aktivnosti mogu se služiti pripremljenim Modelom prijedloga programa/projekta koji se može preuzeti na web stranici Ministarstva (www.monkstk.ba).

 

9. - Sporazum o odgođenom plaćanju zaključen sa nadležnom poreskom upravom

Nosioci sportskih aktivnosti koji imaju zaključen Sporazum o odgođenom plaćanju sa nadležnom poreskom upravom dužni su prilikom kandidovanja programa/projekta dostaviti ovjerenu fotokopiju zaključenog Sporazuma o odgođenom plaćanju, te odgovarajuće dokaze o izvršavanju Sporazuma na način kako je to istim utvrđeno.

 

10. - Rok za prijavu i način dostavljanja dokumentacije

10.1.  Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje".

10.2.  Neblagovremene prijave bit će odbačene i neće se uzeti u razmatranje.

10.3. Prijave za sufinansiranje programa/projekata u oblasti sporta i tjelesne kulture u 2017. godini, sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, sa obaveznom naznakom „Javni poziv za sufinansiranje programa/projekata u oblasti sporta i tjelesne kulture - NE OTVARAJ", dostaviti neposredno na protokol Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa ili slati preporučeno putem pošte na adresu:

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona Rudarska 57, 75000 Tuzla

 

Tekst javnog poziva

Aplikacioni obrazac

Izjava o tačnosti podataka

Model prijedloga programa projekta za sufinansiranje

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: