Javni poziv za učešće u javnoj raspravi po nacrtu budžeta općine Novi Grad Sarajevo za 2021. godinu

Datum objave: 23.02.2021. 10:18 / Izvor: Akta.ba, 23.02.2021.

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Kanton Sarajevo

Grad Sarajevo

OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO

OPĆINSKO VIJEĆE

 

Broj: 01-02-1841/21

Sarajevo, 11.02.2021. godine

 

Na osnovu člana 33. i 79. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 30/09 - novi prečišćeni tekst i 2/17) i člana 119. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 40/13, 10/15 i 13/20), Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo na 1. sjednici održanoj 11.02.2021. godine, donijelo je

 

Z A K L J U Č A K

 

1. Utvrđuje se Nacrt Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2021. godinu u predloženom tekstu i stavlja u javnu raspravu u trajanju od 21 dan, a koji će se objaviti u dnevnoj štampi i WEB stranici Općine.

2. Subjekti javne rasprave su općinske službe, mjesne zajednice, klubovi općinskih vijećnika, politički subjekti čiji vijećnici sudjeluju u radu Općinskog vijeća i druge zainteresovane organizacije i zajednice.

3. Nosilac javne rasprave je Služba za finansije.

 

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Tajib Delalić, dipl. ecc.

 

 

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Kanton Sarajevo

Grad Sarajevo

OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO

OPĆINSKI NAČELNIK –

 

Zaključka Općinskog

vijeća broj: 01-02-1841/21 od 11.02.2021. godine, te člana 81. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/09-novi prečišćeni tekst i 2/17) Općinski načelnik upućuje

 

Na osnovu

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI PO NACRTU BUDŽETA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO

ZA 2021. GODINU

 

Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo mogu se dostaviti Službi za finansije u periodu trajanja javne rasprave od 21 dana, zaključno sa 04.03.2021. godine, sa naznakom "Javna rasprava po Nacrtu Budžeta za 2021. godinu" p u t e m :

a) pošte ili lično na adresu: Bulevar Meše Selimovića br. 97

b) e-mail: ngsa@bih.net.ba

c) mjesnih zajednica

Imajući u vidu trenutnu epidemilošku situaciju i prisustvo pandemije, zaintreresovani građani i organizacije svoje prijedloge mogu dostaviti pismeno u mjesne zajednice ili općinu do roka trajanja javne rasprave. Javna rasprava, zbog epidemiološke situacije u ovoj godini u mjesnim zajednicama će biti organizovana samo za članove Savjeta mjesnih zajednica.

 

Općinski načelnik

mr. Semir Efendić 

 

NACRT BUDŽETA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA 2021. GODINU

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: