Javni poziv za utvrđivanje Liste upravitelja na području Županije Posavske

Datum objave: 10.02.2021. 09:34 / Izvor: Akta.ba, 10.02.2021.

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja

 

Broj: 09-19-20/21

Odžak, 09.02.2021.godine

 

Na temelju članka 5. stavak (1) Pravilnika o obavljanju poslova upravitelja i načinu izbora upravitelja („Narodne novine Županije Posavske“, broj 17/20) Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja o b j a v lj u j e:

 

JAVNI POZIV

za utvrđivanje Liste upravitelja

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Ovim Javnim pozivom utvrđuju se način i uvjeti podnošenja prijava pravnih osoba, fizičkih osoba – obrtnika i jednog ili više etažnih vlasnika za listu osoba koje mogu obavljati poslove upravitelja na području Županije Posavske – Listu upravitelja.

Kandidatima, koji budu uvršteni na Listu upravitelja, Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja (u daljem tekstu: Ministarstvo) izdaje Rješenje kojim ga ovlašćuje da može obavljati poslove upravitelja.

 

II PRAVO UČEŠĆA U JAVNOM POZIVU

Pravo učešća u Javnom pozivu imaju pravne osobe, fizičke osobe-obrtnici i jedan ili više etažnih vlasnika, koji ispunjavaju opće i posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o obavljanju poslova upravitelja i načinu izbora upravitelja („Narodne novine Županije Posavske“, broj 17/20) (u daljem tekstu: Pravilnik).

 

1. OPĆI UVJETI

1.1.Pravne osobe koje su registrirane prema Klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 ("Službeni glasnik BiH", broj: 47/10) kod nadležnog suda za obavljanje sljedećih djelatnosti:

1.1.1. 41.20 gradnja stambenih i nestambenih zgrada,

1.1.2. 42.21 gradnja cjevovoda za tekućine i plinove,

1.1.3. 42.22 gradnja vodovoda za električnu struju i telekomunikacije,

1.1.4. 42.99 gradnja ostalih građevina niskogradnje,

1.1.5. 43.21 elektroinstalacijski radovi,

1.1.6. 43.22 uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacije za grijanje klimatizaciju,

1.1.7. 43.29 ostali građevinski instalacijski radovi,

1.1.8. 43.31 fasadni i štukaturski radovi,

1.1.9. 43.32 ugradnja stolarije,

1.1.10. 43.33 postavljanje podnih i zidnih obloga,

1.1.11. 43.34 bojanje i staklarski radovi,

1.1.12. 43.39 ostali završni građevinski radovi,

1.1.13. 43.91 podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova,

1.1.14. 43.99 ostale specijalizirane građevinske djelatnosti.

1.2. Fizičke osobe – obrtnici koji su registrirani kod općinskog organa uprave za obavljanje jedne od djelatnosti u vidu osnovnog zanimanja iz članka 2. stavak (1) Pravilnika.

1.3. Jedan ili više etažnih vlasnika koji su vlasnici ili suvlasnici u zgradi.

 

2. POSEBNI UVJETI

2.1. Posebni uvjeti koje mora ispunjavati pravna osoba za obavljanje poslova upravitelja su:

2.1.1. da uredno izmiruje izravne poreze, doprinose za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje,

2.1.2. da uredno izmiruje neizravne poreze (ukoliko je u sustavu PDV-a),

2.1.3. da nije pod stečajem niti je predmetom stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, 2.1.4. da odgovorna osoba u pravnoj osobi nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru i pranje novca.

2.2. Posebni uvjeti koje mora ispunjavati fizička osoba - obrtnik za obavljanje poslova upravitelja su:

2.2.1. da uredno izmiruje izravne poreze, doprinose za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje,

2.2.2. uredno izmiruje neizravne poreze (ukoliko je u sustavu PDV-a ),

2.2.3. da nije prestala s obavljanjem obrtničke djelatnosti s datumom objave javnog poziva,

2.2.4. da za djelatnosti za koje nije registrirana ima sklopljen ugovor sa pravnom osobom koja ispunjava uvjete iz članka 2. stavak (1) Pravilnika.

2.3. Posebni uvjeti koje mora ispunjavati jedan ili više etažnih vlasnika za obavljanje poslova upravitelja su:

 2.3.1. da ima suglasnost etažnih vlasnika čiji dijelovi čine više od jedne polovine etažnog vlasništva,

2.3.2. da ima sklopljen ugovor s pravnom osobom koja ispunjava uvjete iz članka 2. stavak (1) ili s fizičkom osobom - obrtnikom koji ispunjavaju uvjete iz članka 3. stavak (1) i stavak (2) pod točkom c) i d) Pravilnika,

 2.3.3. da ima prebivalište na području Županije Posavske.

 

III PRIJAVLJIVANJE NA JAVNI POZIV 1. PRIJAVA

Prijava popunjena i potpisana od direktora/odgovorne osobe pravne osobe, vlasnika/voditelja obrta ili etažnog vlasnika (nalazi se u prilogu Javnog poziva).

 

2. DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA UZ PRIJAVU NA JAVNI POZIV

2.1. Pravna osoba uz prijavu na Javni poziv, kao dokaz da ispunjava opće i posebne uvjete propisane poglavljem II ovog Javnog poziva, treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

2.1.1. Aktualni izvod iz sudskog registra,

2.1.2. Obavijest o razvrstavanju djelatnosti,

2.1.3. Uvjerenje nadležne Porezne uprave o utvrđenim i izmirenim izravnim porezima

(doprinosa za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje),

2.1.4. Uvjerenje o utvrđenim i izmirenim obvezama po osnovu poreza na dodanu vrijednost (PDV-a), a ukoliko nije obveznik PDV-a, dostaviti pisanu izjavu da nije u sustavu PDV-a ovjerenu potpisom direktora/odgovorne osobe u pravnoj osobi,

2.1.5. Uvjerenje nadležnog suda (Općinski sud-Registar poslovnih subjekata) kod kojeg je registrirana pravna osoba kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmetom stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti,

2.1.6. Uvjerenje nadležnog suda (Općinski sud-Registar poslovnih subjekata) kojom se dokazuje da odgovorna osoba u pravnoj osobi nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru i pranje novca.

2.2. Fizička osoba – obrtnik uz prijavu na Javni poziv dostavlja sljedeću dokumentaciju kao dokaz da ispunjava opće i posebne uvjete propisane člankom 3. Pravilnika:

2.2.1. Rješenje za obavljanje djelatnosti-obrta izdano od nadležne općinske službe,

2.2.2. Obavijest o razvrstavanju djelatnosti obrta,

2.2.3. Uvjerenje nadležne Porezne uprave o utvrđenim i izmirenim izravnim porezima (doprinosa za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje),

2.2.4. Uvjerenje o utvrđenim i izmirenim obvezama po osnovu poreza na dodanu vrijednost (PDV-a), a ukoliko nije obveznik PDV-a dostaviti pisanu izjavu da nije u sustavu PDV-a ovjerenu potpisom vlasnika/voditelja obrta i pečatom obrta,

2.2.5. Uvjerenje o ne prestanku obavljanja obrtničke djelatnosti (nadležna općinska služba).

2.3. Jedan ili više etažnih vlasnika uz prijavu na Javni poziv dostavljaju:

2.3.1. Vlasnički list (Zemljišnoknjižni ured pri Općinskom sudu),

2.3.2. Suglasnost etažnih vlasnika čiji dijelovi čine više od jedne polovine etažnog vlasništva,

2.3.3. Preslika/kopija osobne iskaznice etažnog vlasnika,

2.3.4. Ugovor s pravnom osobom, fizičkom osobom-obrtnikom ili obrtnikom za obavljanje djelatnosti iz članka 2. stavak (1) Pravilnika ili s fizičkom osobom - obrtnikom koji ispunjavaju uvjete iz članka 3. stavak (1) i stavak (2) pod točkom c) i d) Pravilnika.

2.3.5. Uvjerenje o prebivalištu (CIPS).

Traženu dokumentaciju iz točke 2. ovog poglavlja potrebno je dostaviti u originalu ili ovjerenoj preslici/kopiji ne starijoj od tri mjeseca od dana podnošenja prijava na Javni poziv.

 

IV OCJENA PRIJAVE I UTVRĐIVANJE LISTE UPRAVITELJA

Prijave na Javni poziv razmatrat će Povjerenstvo za izbor upravitelja koje imenuje Ministarstvo sukladno odredbi članka 5. stavak (4) Pravilnika.

Povjerenstvo će razmotriti prispjele prijave i predložiti ministru Ministarstva Listu upravitelja.

Prijedlog Liste upravitelja objavit će se na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske i na službenoj stranici i oglasnoj ploči općina Orašje, Odžak i Domaljevac-Šamac najkasnije 30 dana od zaključenja javnog poziva.

Kandidatima, koji nisu ispunili uvjete javnog poziva, šalje se pismena obavijest o razlogu zbog kojih kandidat nije izabran na Listu upravitelja i pouku o pravnom lijeku.

 

V IZDAVANJE RJEŠENJA

Kandidatima, koji budu uvršteni na Listu upravitelja, Ministarstvo izdaje Rješenje.

Rješenje se izdaje na određeno vremensko razdoblje koje je definirano člankom 5. stavak (10) Pravilnika.

 

VI NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se preporučeno poštom u zatvorenoj kuverti na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PROSTORNOG UREĐENJA ŽUPANIJE POSAVSKE

Titova b.b.

ODŽAK 76 290

OBAVEZNO S NAZNAKOM:

NE OTVARATI- prijava na „Javni poziv za utvrđivanje Liste upravitelja“

Na poleđini zatvorene kuverte naznačiti naziv podnositelja prijave sa adresom, i ovjeriti pečatom i potpisom, a etažni vlasnici samo potpisom.

KRAJNJI ROK ZA PODNOŠENJE/DOSTAVLJANJE PRIJAVA NA JAVNI POZIV JE 30 DANA OD DANA OBJAVE U DNEVNOM GLASILU.

JAVNI POZIV JE OBJAVLJEN U JEDNOM DNEVNOM GLASILU, NA SLUŽBENOJ INTERNET STRANICI VLADE ŽUPANIJE POSAVSKE www.zupanijaposavska.ba I NA SLUŽBENOJ STRANICI I OGLASNOJ PLOČI OPĆINE DOMALJEVAC-ŠAMAC, ODŽAK I ORAŠJE.

 

VII TROŠKOVI PODNOŠENJA PRIJAVE I OSTALE ODREDBE

Ministarstvo ne snosi nikakve troškove učesnicima u postupku Javnog poziva, a prispjela dokumentacija neće se vraćati.

Dodatne informacije u svezi Javnog poziva možete dobiti pozivom na broj telefona Ministarstva: 031/762-706 (kontakt osoba Ljiljana Paradžik) ili upitom na e-mail: gospodarstvo@zp.gov.ba.

 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PROSTORNOG UREĐENJA

 

POZIV

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: