Javni poziv za uvid u Idejni projekat - izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju poslovnog objekta (radionica) uz objekat na parceli označenoj kao k.č.broj: 207/2 k.o. Jevadžije (objekat započet na terenu)

Datum objave: 06.01.2020. 13:53 / Izvor: Akta.ba, 03.01.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

 OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKI NAČELNIK

Služba za katastar, urbanizam i i imovinsko-pravne poslove

 

Broj: 06-23-1-4141/19

Datum: 31.12.2019.godine

 

Na osnovu člana 72. Zakona o prostornom uređenju i građenju («Sl.novine Ze-do kantona», broj: 1/14) Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove općine Tešanj objavljuje:

 

JAVNI POZIV 

za uvid u Idejni projekat urađen od strane "EN Projekt" d.o.o. Tešanj

 

 

U Službi za katastar urbanizam i imovinsko-pravne poslove Općine Tešanj vodi se postupak za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju poslovnog objekta (radionica) uz objekat na parceli označenoj kao k.č.broj: 207/2 k.o. Jevadžije (objekat započet na terenu) a po zahtjevu "ACŠ" d.o.o.Tešanj, općina Tešanj.

 

U skladu sa članom 72. Zakona o prostornom uređenju i građenju («Službene novine Ze-do kantona», broj: 1/14) pozivaju se sve stranke u postupku (navedenim članom definisano je da su stranke u postupku "podnosilac zahtjeva, vlasnik nekretnine za koju se izdaje urbanistička saglasnost i nosilac drugih stvarnih prava na toj nekretnini, te vlasnik i nosilac drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči sa nekretninom za koju se izdaje urbanistička saglasnost") da će u periodu od 03.01.2020. godine do 13.01.2020.godine, u Službi za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne odnose, kancelarija broj 10, biti omogućen uvid u Idejni projekat urađen od strane "EN Projekt" d.o.o. Tešanj

 

Prilog: 1. Kopija katastarskog plana.

 

Kontakt osoba Nermina Bešlagić, e-mail: nermina.beslagiefa opcina-tesanj.ba broj telefona 650-022, lokal 157

 

Javni poziv za uvid u idejni projekat rađen od strane "EN Projekt" d.o.o. Tešanj možete pogledati ovdje

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: