Konkurs/Natječaj za izbor korisnika sredstava Fondacije za bibliotečku djelatnost za 2017. godinu

Datum objave: 30.06.2017. 11:45 / Izvor: Akta.ba, 30.06.2017.

Broj: 1-01-1-53/17          

Sarajevo, 19. 6. 2017. godine

 

Na osnovu člana 29. stav 1. Pravilnika o procedurama i kriterijima za izbor korisnika i dodjelu sredstava Fondacije za bibliotečku djelatnost br. 02-62/13 i 02-77/14 i Odluke o raspisivanju Konkursa / Natječaja za izbor korisnika sredstava Fondacije za bibliotečku djelatnost za 2017. godinu broj: 1-01-1-52/17 od 19. 6. 2017. godine, te u skladu s Odlukom o usvajanju Programa raspodjele sredstava s pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer Fondaciji za bibliotečku djelatnost", utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa V broj: 764/2017 od 29. 5. 2017. godine („Službene novine Federacije BiH", broj 40/17), Upravni odbor Fondacije za bibliotečku djelatnost, raspisuje

 

KONKURS / NATJEČAJ

za izbor korisnika sredstava Fondacije za bibliotečku djelatnost za 2017. godinu

 

I- PREDMET KONKURSA / NATJEČAJA

Predmet Konkursa / Natječaja je prikupljanje prijava i izbor korisnika sredstava Fondacije za bibliotečku djelatnost (u daljem tekstu: Fondacija) za 2017. godinu.

 

II- OBLASTI U OKVIRU KOJIH ĆE SE VRŠITI IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA

1. Otkup društveno vrijednih knjiga i časopisa domaćih izdavača registrovanih na području Federacije Bosne i Hercegovine, objavljenih u 2016. godini, radi popunjavanja knjižnog fonda biblioteka na području Federacije Bosne i Hercegovine novim naslovima i

2. Opremanje javnih (narodnih, općih, gradskih, općinskih, kantonalnih i matičnih) i specijalnih biblioteka, stručno usavršavanje bibliotekara (putem seminara) i manifestacije za popularizaciju bibliotečke djelatnosti i knjige.

 

III - UVJETI ZA SUDJELOVANJE

Uvjeti koje programi i projekti moraju zadovoljiti kako bi sudjelovali na Konkursu / Natječaju za izbor korisnika sredstava Fondacije za 2017. godinu su Opći uvjeti i Posebni uvjeti. Opći uvjeti se odnose na prijave iz svih oblasti za koje je raspisan Konkurs / Natječaj te će programi i projekti koji ne budu zadovoljavali jedan, bilo koji od navedenih uvjeta, biti eliminisani iz daljnje procedure i neće biti razmatrani. Za uredno ispunjene uvjete projektu se ne dodjeljuju bodovi.

III-1

Opći uvjeti

Obrazloženje/Napomena

1.

Blagovremenost prijave

Prijava je dostavljena u roku navedenom u Konkursu / Natječaju; dokazuje se poštanskim žigom

2.

Potpuna dokumentacija

Prijava sadrži Opću i Posebnu dokumenta­ciju za oblast u okviru koje se aplicira

3.

Uredan datum izdavanja/ovjere dokumenata

Obratiti pažnju na rok od tri mjeseca od datuma objave Konkursa / Natječaja

4.

Dostavljen izvještaj o namjenskom utrošku ranije dodijeljenih sredstava

Potrebno je da dostavljeni izvještaj bude potpun i usvojen

 

Pored Općih uvjeta prijava treba ispuniti i Posebne uvjete za oblast na koju se odnosi.

III-2 Posebni uvjeti prema oblastima:

III-2a

Otkup društveno vrijednih knjiga domaćih izdavača / nakladnika

Obrazloženje/Napomena

1.

Knjige objavljene u 2016. godini

Otkup se vrši samo za 2016. godinu

2.

Knjige nekog od ponuđenih žanrova

Poezija, Roman, Pripovijetke, Putopis, Publicistika, Eseji/Studije, Knjiga za djecu, Drama, Rječnik, Monografija, Leksikon/Enciklopedija, Izabrana ili sabrana djela

3.

Knjige koje imaju uredan ISBN Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine

Naznačen na početku/kraju knjige; dokazuje se uvidom u dostavljeni primjerak naslova

4.

Knjige pisane na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku; latiničnim ili ćirilićnim pismom

Knjige pisane na jednom od navedenih jezika, odnosno pisama, bit će ravnopravno tretirane

5.

Knjige u izdanju izdavačke kuće koja se prijavljuje na Konkurs / Natječaj

Trgovinska posredovanja su isključena

                       

III-2b

Otkup društveno vrijednih časopisa domaćih izdavača / nakladnika

Obrazloženje/Napomena

1.

Časopisi objavljeni u 2016. godini

Otkup se vrši samo za 2016. godinu

2.

Časopisi iz ponuđenih oblasti

Oblast kulture i društveno-humanističkih područja

3.

Časopisi koji imaju uredan ISSN Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine

Naznačen na početku/kraju časopisa; dokazuje se uvidom u dostavljeni primjerak

4.

Časopisi pisani na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku; latiničnim ili ćirilićnim pismom

Knjige pisane na jednom od navedenih jezika, odnosno pisama, bit će ravnopravno tretirane

5.

Časopisi u izdanju izdavača koji se prijavljuje na Konkurs / Natječaj

Trgovinska posredovanja su isključena

 

 

III-2c

Opremanje javnih i specijalnih biblioteka

Obrazloženje/Napomena

1.

Biblioteka pripada jednoj od navedenih kategorija: javne i specijalne

Javne biblioteke mogu biti narodne, opće, gradske, općinske, kantonalne i matične

2.

Projekt opremanja se odnosi na neku od ponuđenih stavki

a) Računar za zaposlene i/ili korisnike

b) Štampač

c) Telefon ili telefaks

d)Kopiraparat

e) Skener

f) Barcode skener

g) Barcode printer

h) Video top

i) Police i/ili vitrine

j) Stolovi i/ili stolice

k) Bibliotečko - informacioni sistem (pretplatničko mjesto)

l) Zaštita bibliotečke građe

m) Digitalizacija bibliotečke građe

n) Automatizacija bibliotečke građe

 

III-2d

Stručno usavršavanje

Obrazloženje/Napomena

1.

Kandidat mora biti zaposlenik biblioteke prijavljene na Konkurs / Natječaj

Obavezno navesti u projektu

2.

Usavršavanje se odnosi na jednu od ponuđenih opcija

a) Pohađanje bibliotečkih seminara

b) Seminar za rad u bibliotečko - informacionom sistemu

3.

Kandidat ima položen stručni bibliotečki ispit

Obavezno navesti u projektu

4.

Kandidat ima dvije godine radnog iskustva u oblasti kulture i bibliotekarstva

Obavezno navesti u projektu

 

III-2e

Manifestacije iz oblasti bibliotekarstva

Obrazloženje/Napomena

1.

Manifestacija se organizuje na području Federacije BiH

Navesti u dijelu obrasca koji se odnosi na „Mjesto održavanja"

2.

Biblioteka osigurava odgovarajuću opremu i prostor za realizaciju manifestacije

Navesti i obrazložiti u projektu

3.

Odgovarajući stručni kadar za održavanje manifestacije

Navesti i obrazložiti u projektu

4.

Manifestacija se medijski obilježava

Npr. Press konferencija ili prisustvo medija, potrebno dokumentovati prilikom pravdanja dodijeljenih sredstava

 

IV - KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA

Odabir programa i projekta vršit će se u skladu s usvojenim Općim i Posebnim kriterijima. Prema Općim kriterijima se vrši bodovanje projekta za sve oblasti za koje se objavljuje Konkurs / Natječaj za izbor korisnika sredstava. Maksimalan broj bodova koji može biti dodijeljen na osnovu Općih kriterija je 50. Ovi bodovi se sabiraju sa bodovima dodijeljenim na osnovu Posebnih kriterija za svaku oblast.

IV-1

OPĆI KRITERIJI

Obrazloženje

Broj bodova

1.

Kvaliteta programa ili projekta

Usklađenost s kriterijima

0-10

2.

Kontinuitet programa ili projekta

Održivost aktivnosti i ciljeva

0-10

3.

Doprinos projekta ili programa promociji bh. kulture i kulturnih vrijednosti

Sadržana promotivna komponenta

0-10

4.

Jačanje kapaciteta kulturnih ustanova

Unaprjeđenje kvalitete, relevantnosti i osavremenjivanja

0-10

5.

Mogućnost pristupa kulturi za sve građane BiH

Inkluzija djece, mladih, osoba s invaliditetom i dr.

0-10

 

 

 

Maksimalno: 50

 

 

IV-2 Posebni kriteriji prema oblastima:

IV-2a

Otkup društveno vrijednih knjiga domaćih izdavača

Obrazloženje

Broj bodova

1.

Historijska, kulturna, tradicijska ili inovativna vrijednost knjige

Knjiga posjeduje jednu ili više nabrojanih vrijednosti

0-10

2.

Književni, stručni i društveni autoritet autora

Priznati i nagrađivani autori

0-10

3.

Nagrađivanost knjige

Domaće, regionalne i međunarodne nagrade

0-10

4.

Afirmativan prijem knjige u javnosti

Zabilježena potražnja, knjiga prihvaćena od strane čitatelja

0-10

5.

Smanjenje zaostatka u recepciji svjetske književnosti

Knjiga se bavi neobrađenom temom; knjiga je prevedena s nekog od svjetskih jezika

0-10

 

 

 

Maksimalno: 50

 

IV-2b

Otkup društveno vrijednih časopisa domaćih izdavača

Obrazloženje

Broj bodova

1.

Višegodišnja tradicija časopisa

Časopis izlazi jednu ili više godina

0-10

2.

Dobro osmišljena programska orijentacija i posjedovanje estetskih, kriti čko-teorij skih, kulturnih i historijskih vrijednosti

Časopis posjeduje jednu ili više nabrojanih vrijednosti; časopis podržava Fondacija za izdavaštvo

0-10

3.

Doprinos autorskoj produkciji domaćih pisaca

Časopis aktivno i u kontinuitetu objavljuje domaće pisce

0-10

4.

Afirmisanje mladih autora

Časopis objavljuje mlade autore iz BiH

0-10

5.

Nagrađivanost časopisa

Domaće, regionalne i međunarodne nagrade

0-10

 

 

 

Maksimalno: 50

 

 

V - DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA KONKURS / NATJEČAJ

Dokumentacija koja se dostavlja uz svaki projekt s kojim se aplicira za sredstva Fondacije je Opća dokumentacija i Posebna dokumentacija.

Kada se na Konkurs / Natječaj prijavljuje više projekata iz različitih oblasti, neophodno je za svaki projekt dostaviti zaseban komplet obrazaca i potrebne dokumentacije.

V-1

Opća dokumentacija

Obrazloženje/Napomena

a

Popunjena Prijava s pečatom i potpisom - original

Prijava se može preuzeti na internet stranici www.fondacijabiblioteka.ba u odjeljku OBRASCI

b

Aktuelni izvod iz registra (pravna lica) - original ili ovjerena kopija

*Speciialna biblioteka u sastavu, pored aktuelnog izvoda iz registra institucije u okviru koje djeluju, dostavlja i Odluku o osnivanju specijalne biblioteke - ovjerena kopija

Izvod iz sudskog registra ili ekvivalentan dokument koji je izdao nadležni sudski ili upravni organ

Datum izdavanja mora biti u okviru roka od tri mjeseca

c

Uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj (pravna lica) - ovjerena kopija

Datum izdavanja ne mora biti u okviru roka od tri mjeseca

d

Potvrda od banke o posjedovanju računa sa instrukcijama za plaćanje (pravna i fizička lica) original ili ovjerena kopija

Izdaje banka u kojoj pravno/fizičko lice ima otvoren račun

Datum izdavanja mora biti u okviru roka od tri mjeseca

e

Bilans stanja i uspjeha za 2016. godinu sa pečatom AFIP-a (pravna lica) - kopija

Ovjera kopije nije potrebna

 

 

Aplikant može dostaviti ovjerenu kopiju tražene dokumentacije koju je prethodno ovjerio kod nadležnog organa s tim da datum ovjere ne smije biti stariji od tri mjeseca od dana objavljivanja Konkursa/natječaja.

Obavezno obratiti pažnju na napomene u tabeli iznad (za opću dokumentaciju), odnosno tabelama ispod (za posebnu dokumentaciju).

Dokumentaciju koja nije tražena Konkursom / Natječajem nije potrebno dostavljati jer ista neće biti uzeta u obzir prilikom razmatranja.

Svi traženi dokumenti dostavljaju se u jednom primjerku. Dodatne kopije tražene dokumentacije nije potrebno dostavljati u papirnoj niti elektronskoj verziji. Dostavljena dokumentacija i prilozi neće se vraćati.

 

V-2 Posebna dokumentacija prema oblastima:

V-2a

Otkup društveno vrijednih knjiga domaćih izdavača

Obrazloženje/Napomena

1.

Aneks I s pečatom i potpisom - original

Aneks I se može preuzeti na internet stranici www.fondacijabiblioteka.ba u odjeljku OBRASCI

2.

Jedan primjerak naslova - original

Može se dostaviti lično u prostorije Fondacije

3.

Ugovor s autorom i/ili prevodiocem ili priređivačem - ovjerena kopija

Za prijevode dostaviti ugovor s autorom i s prevodiocem;

Ovjera kopije ne smije biti starija od tri mjeseca od dana objave Konkursa/Natječaja.

4.

Nagrade koje je knjiga primila - kopija

Domaće, regionalne i međunarodne

5.

Za izdanja knjiga kojima su prestala autorska prava dostaviti potpisanu i ovjerenu izjavu o tome - original

U skladu s čl. 55. i 57. ZASP BiH

6.

*Za aplikante fizička lica: Lična karta - ovjerena kopija i Prijava mjesta boravka - original

Ovjera kopije lične karte nije starija od tri mjeseca od dana objave Konkursa / Natječaja.

Prijava mjesta boravka dostavlja se u originalu i ne smije biti starija od tri mjeseca od dana objave Konkursa / Natječaja

 

 

V-2b

Otkup društveno vrijednih časopisa domaćih izdavača

Obrazloženje/Napomena

1.

Aneks I s pečatom i potpisom - original

Aneks I se može preuzeti na internet stranici www.fondaciiabiblioteka.ba u odjeljku OBRASCI

2.

Svaki broj časopisa u jednom primjerku - original

Može se dostaviti lično u prostorije Fondacije

3.

Nagrade koje je časopis primio - kopija

Domaće, regionalne i međunarodne nagrade

 

V-2c

Opremanje javnih i specijalnih biblioteka

Obrazloženje/Napomena

1.

Detaljan projekat s pečatom i potpisom - original

Koji odgovara općim i posebnim kriterijima

2.

Priložen predračun firme registrovane za prodaju ili proizvodnju - kopija

Za stavke pod III-2c, redni broj 2, tačke a - j

3.

Potvrda o sufinansiranju - kopija

Ako takva potvrda postoji

 

V-2d

Stručno usavršavanje

Obrazloženje/Napomena

1.

Detaljan projekat s pečatom i potpisom - original

Potrebno izložiti trajanje, beneficije, da li se radi o nastavku usavršavanja i sl.

2.

Poziv/Program/Agenda stručnog usavršavanja - kopija

Kopija Poziva/Programa/Agende koji Vam je dostavljen od strane organizatora

3.

Potvrda o sufinansiranju - kopija

Ako takva potvrda postoji

4.

Dokument kojim se dokazuje potreba za uplatom ili izvršena uplata kotizacije - kopija

U slučaju kada je organizator predvidio kotizaciju

 

 

V-2e

Manifestacije iz oblasti bibliotekarstva

Obrazloženje/Napomena

1.

Detaljan projekat s pečatom i potpisom - original

Pored tematskog sadržaja naznačiti planirani prostor i vrijeme, kao i tim osoba koje će raditi na realizaciji manifestacije te druge podatke u skladu s kriterijima

2.

Potvrda o sufinansiranju - kopija

Ako takva potvrda postoji

 

 

 

VI - DRUGI OBLICI SUFINANSIRANJA BIBLIOTEČKE DJELATNOSTI

Za oblast Drugi oblici sufinansiranja bibliotečke djelatnosti sredstva se dodjeljuju na osnovu odluke Upravnog odbora Fondacije i federalnog ministra kulture i sporta u skladu s uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika i dodjelu sredstava Fondacije za bibliotečku djelatnost br. 02-62/13 i 02-77/14. Rok za podnošenje prijava je otvoren tokom cijele godine.

 

VII - PRAVO SUDJELOVANJA

1. Pravo podnošenja prijava na Konkurs / Natječaj za oblast Otkup društveno vrijednih knjiga i časopisa imaju pravne osobe registrovane na području Federacije Bosne i Hercegovine i fizičke osobe sa stalnim mjestom boravka u Federaciji Bosne i Hercegovine pod uvjetima propisanim ovim Konkursom / Natječajem.

2. Pravo podnošenja prijava na Konkurs / Natječaj za oblasti Opremanje javnih i specijalnih biblioteka, Stručno usavršavanje bibliotekara i Manifestacije iz oblasti bibliotekarstva imaju pravne osobe registrovane na području Federacije Bosne i Hercegovine pod uvjetima propisanim ovim Konkursom / Natječajem.

 

VIII - NAČIN ODABIRA KORISNIKA SREDSTAVA

Način odabira korisnika sredstava utvrđen je Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika i dodjelu sredstava Fondacije za bibliotečku djelatnost br. 02-62/13 i 02-77/14:

a. Prijave koje ispunjavaju formalno - pravne uvjete vrednovat će Upravni odbor Fondacije u skladu s općim i posebnim kriterijima.

b. Projekti će biti pojedinačno, objektivno i stručno vrednovani nakon čega će im biti dodijeljeni bodovi. Zbir ukupnog broja bodova koji budu dodijeljeni projektu od strane svih članova Upravnog odbora dijeli se sa brojem članova Upravnog odbora i predstavlja rezultat.

c. Na osnovu rezultata Upravni odbor sačinjava rang listu projekta koja sadrži i iznos kojim će projekti biti (su)finansirani.

d. Zavisno od iznosa raspoloživih sredstava i rezultata predstavljenih u rang listi projekta bit će sačinjena i Odluka o izboru korisnika sredstava Fondacije koja se objavljuje na internet stranici Fondacije.

e. S izabranim korisnicima zaključit će se ugovor o dodjeli i korištenju bespovratnih sredstava.

 

IX -NAMJENSKI UTROŠAK SREDSTAVA

Izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava podnose svi korisnici na sljedeći način:

a. Dostavom narativnog i finansijskog izvještaja s pripadajućom dokumentacijom kojom se dokazuje da su dodijeljena sredstva namjenski utrošena, pri čemu pripadajuća dokumentacija podrazumijeva: račune, uplatnice, izvode, promotivne materijale i medijske članke za manifestacije, fotodokumentaciju, potvrdu od pošte za poslane knjige, uvjerenje/certifikat o pohađanju stručnog usavršavanja itd., zavisno iz koje oblasti je podržani projekat.

b. Rok za dostavljanje izvještaja i prateće dokumentacije je 30 dana od završetka projekta ili 30 dana od dana uplate sredstava.

c. Korisnik sredstava može izvršiti preraspodjelu dodijeljenih sredstava u iznosu od 10% unutar svakog pojedinačnog odobrenog dijela projekta, što izričito navodi u izvještaju uz posebno obrazloženje, izuzev za oblast Otkup društveno vrijednih knjiga i časopisa.

Povrat neutrošenih i nenamjenski utrošenih sredstava se vrši na sljedeći način: Ukoliko se ustanovi da korisnik nije utrošio cjelokupan iznos dodijeljenih sredstva za realizaciju odobrenog projekta, odnosno da je nenamjenski utrošio dodijeljena sredstava, dužan je izvršiti povrat doznačenih sredstava na račun Fondacije za bibliotečku djelatnost u roku od 30 dana od dana kada Fondacija pisanim putem to zatraži, u suprotnom će se protiv korisnika pokrenuti postupak pred nadležnim sudom i istom se zabranjuje prijavljivanje na Konkurse / Natječaje Fondacije.

 

X - ROKOVI I REZULTATI

Rok za podnošenje prijava za oblasti Otkup društveno vrijednih knjiga i časopisa domaćih izdavača i Opremanje javnih i specijalnih biblioteka, stručno usavršavanje bibliotekara i manifestacije za popularizaciju bibliotečke djelatnosti i knjige je od 23. 6. do 4. 8. 2017. godine.

Prijava s projektom i potrebnom dokumentacijom podnosi se isključivo putem pošte na adresu: Fondacija za bibliotečku djelatnost Obala Maka Dizdara 2 71 000 Sarajevo uz naznaku: „PRIJAVA NA KONKURS / NATJEČAJ"

Rezultati Konkursa / Natječaja bit će objavljeni na internet stranici: www.fondacijabiblioteka.ba.

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Edin Kukavica, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: