Konkurs/natječaj za izbor korisnika sredstava Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za 2017. godinu

Datum objave: 23.06.2017. 10:18 / Izvor: Akta.ba, 23.06.2017.

FONDACIJA

ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI SARAJEVO

Datum: 25.5.2017. godine

 

U skladu s Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti broj: 02-22/15 od 16. 7. 2015. godine i Odlukom o objavi Konkursa/Natječaja za izbor korisnika sredstava Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za 2017. godinu, Upravni odbor Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti, objavljuje

 

KONKURS/NATJEČAJ

za izbor korisnika sredstava Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti

 

I - PREDMET KONKURSA/NATJ EČAJA

Predmet Konkursa/Natječaja je prikupljanje prijava i izbor korisnika sredstava Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti (u daljem tekstu: Fondacija) za 2017. godinu.

 

II - OBLASTI U OKVIRU KOJIH ĆE SE VRŠITI IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA

1. Projekti, programi i manifestacije muzičke umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine

2. Projekti, programi i manifestacije scenske umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine

3. Projekti, programi i manifestacije likovne umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine

4. Otkup likovnih umjetničkih djela

5. Drugi oblici sufinanciranja iz oblasti muzičkih, scenskih i likovnih umjetnosti

 

III - NAČIN ODABIRA KORISNIKA SREDSTAVA

Način odabira korisnika sredstava utvrđen je Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti broj 02-22/15 od 16. 7. 2015. godine (može se preuzeti s web stranice Fondacije - www.fmslu.ba)

 

IV - KRITERIJI ZA IZBOR KORISNIKA

1. Procjena estetskih i tematskih vrijednosti prijavljenog projekta. Kod estetsko-tematskog kriterija procjenjivat će se sljedeće:

- Cilj projekta značajno doprinosi razvoju muzičkih, scenskih ili likovnih umjetnosti u BiH, odnosno FBiH

- Projekt ima potvrđen status i značaj

- Projektom se stvaraju visoke estetske vrijednosti iz oblasti muzičke, scenske ili likovne umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu kojima se bosanskohercegovačku kulturu stavlja u evropski okvir

- Projektom se potiče i obogaćuje stvaralaštvo bosanskohercegovačkih autora u svim muzičkim, scenskim ili likovnim oblicima i vrstama

- Projektom se promovira bosanskohercegovačka kultura i umjetnici na polju regionalne i međudržavne suradnje

- Projektom se potiče razmjena (gostovanje, koprodukcije) umjetnički vrijednih i kvalitetnih produkcija u području muzičkih, scenskih ili likovnih umjetnosti

- Projekt nudi inovativni pristup.

2. Procjena društvene i kulturološke opravdanosti projekta u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kod društveno-kulturološkog kriterija procjenjivat će se sljedeće:

- Projekt svojim kontinuitetom promovira kulturni identitet sredine iz koje dolazi

- Projektom se promovira kvalitetna i nova inicijativa za određenu sredinu

- Projektom se doprinosi promociji i afirmaciji bosanskohercegovačke kulture i kulturnih identiteta

- Projektom se doprinosi ravnomjernoj regionalnoj i nacionalnoj zastupljenosti

- Projektom se promoviraju tradicija i kultura naroda u Bosni Hercegovini na polju muzičke, scenske ili likovne umjetnosti

- Postoji interes kulturne javnosti za izvedbom projekta

- Postoji potpora projektu od strane lokalne zajednice

- Projektom je obuhvaćen veći broj sudionika, izravnih i neizravnih korisnika te širina prostora djelovanja.

3. Procjena financijskih i operativnih kapaciteta predlagača projekta za provedbu projekta. Kod financijsko-operativnog kriterija procjenjivat će se sljedeće:

- Predlagač projekta ima sposobnost, kapacitet i stručnost za upravljanje predloženim projektom (uključujući osoblje, opremu, upravljanje proračunima)

- Očekivani troškovi projekta usklađeni su sa očekivanim tržišnim vrijednostima usluga

- Projekt ima funkcionalnu i ekonomsku opravdanost

- Projekt je profiliran u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora odnosno predlagača

- Postoji osigurano sufinanciranje projekta.

 

V - PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na ovaj Konkurs/Natječaj za oblasti II-1., II—2., II—3. i II-5. imaju JEDINO pravne osobe s područja Federacije Bosne i Hercegovine koje obavljaju djelatnosti u kulturi.

Za oblast II-4. Otkup likovnih djela pravo učešća imaju pravne i fizičke osobe s područja Federacije Bosne i Hercegovine koje obavljaju djelatnosti u kulturi.

 

VI - SADRŽAJ PRIJAVE ZA UČEŠĆE

Obavezna dokumentacija za pravne osobe:

1. Popunjen, potpisan i pečatom ovjeren prijavni obrazac

2. Detaljan opis projekta, programa ili manifestacije za koji se traži sufinanciranje

3. Aktualni Izvod iz registra ne stariji od 3 mjeseca od dana objave Konkursa/natječaja - original ili ovjerena kopija

4. Kopija statuta ili nekog drugog dokumenta iz kojeg je razvidno da pravni subjekt obavlja djelatnosti u kulturi - kopija ne treba biti ovjerena

5. Uvjerenje o poreznoj registraciji - jedinstveni identifikacijski broj - ovjerena kopija

6. Ugovor s bankom ili potvrda o otvaranju transakcijskog računa - original ili ovjerena kopija

7. Bilanca stanja i bilanca uspjeha za 2016. godinu s pečatom Agencije za financijske, informatičke i posredničke usluge - ovjerena kopija

8. Preporuke ostalih institucija vlasti ili sponzora (ako postoje) - original ili ovjerena kopija

Obavezna dokumentacija za fizičke osobe za oblast II-4. Otkup likovnih djela:

1. Popunjen i potpisan prijavni obrazac

2. Ovjerena kopija osobne iskaznice/lične karte

3. Životopis/biografija

4. Ugovor s bankom ili potvrda o otvaranju tekućeg računa - original ili ovjerena kopija

NAPOMENA: Ovjera kopija ne može biti starija od 3 mjeseca od dana objave Konkursa/natječaja 23.6.2017. godine) !

 

VII - VAŽNE NAPOMENE

Projekti, programi i manifestacije namijenjene predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom uzrastu u pravilu neće biti razmatrane osim ako je riječ o njegovanju autorskog izraza.

Uvažavajući preporuke revizije, projekti, programi i manifestacije kojima su 2016. godine već odobrena sredstva iz Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti kao i drugih tekućih transfera Federalnog ministarstva kulture i sporta NEĆE BITI RAZMATRANI.

Sredstva koja se mogu izdvajati za projekte, programe i manifestacije su jednokratna.

Maksimalan iznos koji se može dodijeliti za projekte, programe i manifestacije je 25.000,00 KM po projektu, programu i manifestaciji.

 

VIII - DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Prijave na Konkurs/Natječaj podnose se s pratećom dokumentacijom u zatvorenoj koverti s vidljivom naznakom:

FONDACIJA ZA MUZIČKE SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI "PRIJAVA ZA KONKU RS/NATJ EČAJ" Obala Maka Dizdara 2, 71 000 Sarajevo

Prijavni obrazac i Upute za pisanje opisa projekta mogu se preuzeti sa web stranice Fondacije - www.fmslu.ba

ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA JE 42 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA, ODNOSNO ZAKLJUČNO SA 4.8.2017. GODINE, REZULTATI KONKURSA/NATJEČAJA SU 60 DANA PO ZATVARANJU KONKURSA/NATJEČAJA.

Dokumentacija i prilozi koji budu dostavljeni za sudjelovanje u Konkursu/Natječaju neće se vraćati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave korisnika sredstava Fondacije za muzičke scenske i likovne umjetnosti iz prethodnih godina (osim za 2016. godinu) koji do dana zatvaranja ovog Konkursa/Natječaja ne dostave izvještaj, ili kojima ne budu prihvaćeni izvještaji o namjenskom utrošku sredstava neće biti razmatrane.

OBAVEZNO JE ISPUNJAVANJE PRIJAVNOG OBRASCA U ELEKTRONSKOJ FORMI, obrasci svojeručno ispunjeni neće biti uzeti u obzir,a aplikacije neće ispuniti formalno pravne uslove za razmatranje.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: