Konkurs za dodjelu sponzorstava i donacija u 2021. godini

Datum objave: 02.03.2021. 09:22 / Izvor: Akta.ba, 02.03.2021.

 Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina objavljuje poziv za sponzorstva i donacije u 2021. godini u Bosni i Hercegovini za projekte namijenjene podršci osobama mlađim od 18 godina i osobama u skrbi, kao i projektima koji se odnose na jednu od sljedećih oblasti:


1. Obrazovanje
2. Kultura
3. Humanitarni rad
4. Sport
5. Okoliš

 

Javni konkurs za javnost ostaje otvoren do 09/04/2021. Pravila i obrazac za prijavu dostupni su u rubrici Dokumenti.

 

 

PRAVILA KONKURSA ZA DODJELU

SPONZORSTAVA I DONACIJA

U 2021. GODINI

 

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina raspisuje Konkurs za dodjelu sponzorstava i donacija u 2021. godini na teritoriji Bosne i Hercegovine, za projekte namijenjene pomoći osobama starosti do 18 godina i osobama pod starateljstvom te u vezi jednog od sljedećih navedenih područja:

 

1. Obrazovanje

2. Kultura

3. Humanitarno djelovanje

4. Sport

5. Okoliš

 

Naziv

- KONKURS ZA DODJELU SPONZORSTAVA I DONACIJA

 

Vrijeme trajanja

- 01.03. – 09.04.2021. godine

- Sve prijave na Konkurs mogu se podnijeti najkasnije do 09.04.2021. godine do 16 časova na način kako je to definisano ovim pravilima u dijelu „Način prijave projekata“

 

Uslovi učešća

- Učesnici Konkursa mogu biti samo pravna lica (udruženja, savezi, klubovi, javne ustanove i druge vrste institucija/organizacija), s registrovanim sjedištem u Bosni i Hercegovini, čiji su projekti isključivo namijenjeni za pomoć osobama starosti do 18 godina i osobama pod starateljstvom

- Učesnik Konkursa može prijaviti samo jedan projekat u jednoj od definisanih pet kategorija

- Učesnik Konkursa može prijaviti samo onaj projekat čija je realizacija planirana u periodu od 01.08.2021. do 31.07.2022. godine

- Učesnici Konkursa sami snose troškove prijave na isti

- Između učesnika Konkursa s jedne strane te Raiffeisen banke i/ili njenih zaposlenika s druge strane, ne smije biti bilo kakvih sukoba interesa (npr. rodbinske veze)

- Pravo učešća na Konkursu nemaju političke partije, kao ni pravna lica sa političkim predznakom

 

Način prijave projekata

- Neophodno je preuzeti elektronsku Prijavnicu za Konkurs sa web stranice banke www.raiffeisenbank.ba

- Prijavnicu je potrebno elektronski popuniti, isprintati i zajedno sa pratećom dokumentacijom poslati putem pošte na sljedeću adresu:

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina

Marketing i korporativne komunikacije&upravljanje održivošću

Zmaja od Bosne bb (Zgrada „A“)

71000 Sarajevo

sa naznakom “Konkurs za dodjelu sponzorstva/donacija”

 

Kompletiranu dokumentaciju za prijavu na Konkurs moguće je dostaviti/predati i na Protokol Banke na istoj adresi.

- Prateću dokumentaciju koju je neophodno priložiti uz Prijavnicu čini:

1. Opis projekta sa navedenim planovima, ciljevima, očekivanjima, načinom evaluacije itd., ne duži od četiri stranice A4 formata kucanog teksta u fontu Times New Roman, veličine slova 11 ili 12

2. Finansijski plan projekta (prihodi, rashodi, plan izvora finansiranja)

3. Kopija rješenja o registraciji udruženja/organizacije nosioca projekta – i to sa posljednjim statusnim izmjenama, ne starijeg od 6 mjeseci

4. Kopija lične karte odgovornog lica udruženja/organizacije nosioca projekta

5. Finansijski izvještaji (bilans stanja i bilans uspjeha) o poslovanju udruženja/organizacije nosioca projekta u 2020. godini

6. Biografije voditelja projekta i odgovornog lica udruženja/organizacije nosioca projekta

7. Instrukcija za uplatu sredstava samo u slučaju da je nosilac projekta javna ustanova koja posluje trezorski; instrukcija treba sačinjavati sljedeće podatke: broj transakcijskog (trezorskog) računa, ime banke kod koje se isti vodi, vrstu prihoda, šifru općine i broj budžetske organizacije

 

- Podnošenje prijave na Konkurs podrazumijeva predaju kompletirane dokumentacije na poštu ili direktno u prostorije Banke do definisanog vremenskog roka

- Dostavljena dokumentacija za prijavu na Konkurs se ne vraća učesniku Konkursa bez obzira na ishod prijavljenog projekta

- Raiffeisen banka zadržava pravo tražiti učesniku Konkursa i dodatnu dokumentaciju koju je isti u obavezi obezbijediti u traženom roku (npr. uvjerenja o nekažnjavanju ili nevođenju krivičnog  postupka i sl.); u slučaju ne dostavljanja iste u definisanom roku, Banka zadržava pravo eliminisati učesnika sa Konkursa!

 

VAŽNO!

 

Na Konkursu se neće razmatrati:

- prijave fizičkih lica,

- prijave projekata koji se ne odnose na definisana područja i kategorije korisnika, kao i

definisani period planirane realizacije istih,

- prijave koje se podnesu nakon definisanog vremenskog roka,

- prijave koje ne budu sadržavale kompletiranu dokumentaciju definisanu ovim pravilima

(Prijavnica i prateća dokumentacija te dodatna dokumentacija koju Banka zadržava naknadno tražiti učesniku!)

 

Način odabira projekata

- Odluku o dodjeli sponzorstava/donacija donosit će posebna komisija koju imenuje Raiffeisen banka

- Raiffeisen banka zadržava pravo dodijeliti sponzorstvo/donaciju učesniku Konkursa u djelimično zatraženom iznosu

 

Objava rezultata

- Rezultati Konkursa objavljuju se najranije 70 (sedamdeset) dana od dana zatvaranja Konkursa i to u dnevnim novinama Dnevni avaz, Dnevni list i Euroblic te na web stranici banke  www.raiffeisenbank.ba

- Odobreno sponzorstvo/donacija i uplata sredstava dalje se realizuju u skladu sa procedurama Raiffeisen banke o čemu se svaki dobitnik sponzorstva/donacije naknadno blagovremeno informira

- Dobitnici sponzorstva/donacije dužni su, na zahtjev Raiffeisen banke, u bilo kojem trenutku, dostaviti pisani izvještaj i dokaze o realizaciji projekta za koji je Banka sredstva odobrila i uplatila

 

 

Pravila Konkursa za dodjelu sponzorstava i donacija 2021 (495.92 KB)

Prijavnica za JK za dodjelu sponzorstava i donacija 2021 (530.97 KB)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: