Konkurs za javna priznanja grada Zenica​

Datum objave: 10.02.2021. 12:01 / Izvor: Akta.ba, 09.02.2021.

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

GRAD ZENICA

- Ocjenjivački sud –

 

Na osnovu člana 17. i 19. Odluke o javnim priznanjima Zenice ("Službene novine općine Zenica", broj: 10/01-prečišćen tekst), Ocjenjivački sad Grada Zenica daje obavještenje o raspisivanju

 

KONKURSA ZA JAVNA PRIZNANJA GRADA ZENICA

 

Povodom 20. marta - Dana Grada Zenica u 2021. godini dodjelit če se javna priznanja utvrdena Odlukom o javnim priznanjima Zenice i to:

-              "Grb Zenice"

-              "Nagrada Zenice"

-              "Plaketa Zenice".

"Javna priznanja mogu se dodjeljivati građanima Zenice i drugim licima koja rade na području Grada Zenica, udruženjima građana, lokalnim zajednicama, ustanovama, privrednim društvima, drugim pravnim subjektima za uspjehe u radu i aktivnostima kojima znatno doprinose razvoju Zenice ili pojedinih djelatnosti, afirmaciji njenih interesa, u znak odavanja počasti i zahvalnosti, te unapredenju Ijudskih prava i razvoju demokratije.

Javna priznanja mogu se dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima, međunarodnim organizacijama i organizacijama iz drugih država".

1. Kriteriji za dodjelu javnog priznanja su:

najbolji rezidtati postignuti u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području rada,

objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana postignuta ili nagradena ostvarenja i rezultati,

uživanje ugleda stručnjaka ili djelatnika iz odredene oblasti, odnosno uspješnog privrednog društva, ustanove, udruženja građana ili drugog pravnog subjekta.

A) "GRB ZENICE"

"Grb Zenice" dodjeljuje se gradanima Zenice i drugim licima koji rade i djeluju na području Grada Zenica, privrednim društvima, ustanovama, udruženjima gradana i drugim pravnim subjektima za izuzetne zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu na unapredenju nauke, privrede, obrazovanja, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne brige i drugihpodručja društrvenog života u Gradu Zenica".

В) "NAGRADA ZENICE"

"Nagrada Zenice" dodjeljnje se građanima Zenice i drugim licima, njihovim udruženjima, lokalnim zajednicama, ustanovama, privrednim drustvima i drugim pravnim subjektima povodom njihovih jubileja, za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvoj Grada Zenica, unapredenje kvaliteta življenja, te afirmaciji Zenice ijačanju njenog ugleda u zemlji i svijetu".

Novčani iznos nagrade neće se dodjeljivati profitnim organizacijama.

C) "PLAKETA ZENICE"

"Plaketa Zenice" dodjeljuje se gradanima Zenice i drugim licima koja rade napodručju grada Zenica, udruženjima gradana, privrednim društvima, ustanovama i drugim subjektima povodom Dana Zenice ili drugih godišnjica za trajniju, općepriznatu djelatnost kojom su znatno doprinijeli razvoju i afirmaciji Zenice ".

 

2. Rok i način predlaganja

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja upućuju se Ocjenjivačkom sudu do 28. februara 2021. godine.

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja imaju, u skladu sa Odlukom o javnim priznanjima Zenice, građani, udruženja gradana, članovi Gradskog vijeća Zenica, radna tijela Gradskog vijeća Zenica, Gradonačelnik Zenice, organi mjesnih zajednica, ustanove, strukovne organizacije, vjerske zajednice, privredna društva i drugi pravni subjekti.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja podnosi se u pisanom obliku i na popunjenom obrascu za jedno odpredloženih javnih priznanja koji se može preuzeti na web stranici Grada Zenica ili u Stručnoj službi Gradskog vijeća i dostavlja se Ocjenjivačkom sudu putem Stručne službe Gradskog vijeća.

Prijedlog iz prethodnog stava sadrži sljedeće:

ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv privrednog društva, ustanove, vjerske zajednice, udruženja gradana ili drugih pravnih subjekata koji se predlažu za dodjelu javnog priznanja, - vrstu javnog priznanja („Grb Zenice", „Nagrada Zenice" ili "Plaketa Zenice"),

oblast za koju se predlaže dodjela javnog priznanja, obrazloženje prijedloga,

raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrduju navodi iz obrazloženja.

Prijedlozi koji budu podneseni od neovlaštenih podnosilaca ili izvan roka za podnošenje ili nepotpuni u pogledu sadržaja, neće se uzimati u razmatranje.

 

Broj: 01-45-2333/21

Zenica, 09.02.2021. godine

 

PREDSJEDNIK OCJENJIVAČKOG SUDA

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: