(krataki sadržaj Prospekta) Javna ponuda i poziv na kupovinu udjela - Future fund

Datum objave: 25.07.2017. 11:14 / Izvor: Glas Srpske, 25.07.2017.

FUTURE FUND

OTVORENI MJEŠOVITI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM

 

 

SKRAĆENI PROSPEKT

 

Ovaj skraćeni Prospekt predstavlja kratak sadržaj Prospekta Otvorenpg mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom Future fund i predstavlja javnu ponudu i poziv na kupovinu udjela. Prije donošenja odluke o investiranju, zainteresovani investitori se pozivaju da pažljivo pročitaju cijeli Prospekt kao i Statut Fonda, kako bi se informisali o relevantnim podacima o Fondu i rizicima ulaganja.

 

1. OSNOVNI PODACI 0 INVESTICIONOM FONDU

Puni naziv fonda: Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom "Future fund" Banjaluka

Skraćeni naziv fonda: OMIF "Future fund"

Komisija za HOV RS: Rješenje broj: 01-UP-51-169-6/17

Djelatnost: Predmet poslovanja Fonda je prikupljanje novčanih sredstava javnom ponudom udjela u fondu i ulaganje tih sredstava u dugoročne i kratkoročne prenosive hartije od vrijednosti, novčane depozite, uz primjereno uvažavanje načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i disperzije rizika. Ovi poslovi su raspoređeni u podgrupu klasifikacije djelatnosti 64.30 - Trustovi, fondovi i slični finansijski subjekti.

Vrsta fonda: Fond spada u vrstu otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom čije je poslovanje i druga pitanja od značaja za rad regulisano Zakonom, kao i pravilnicima Komisije. Podvrsta Fonda je mješoviti fond koji ima uložena sredstva u različite vrste hartija od vrijednosti, instrumente tržišta novca, novčane depozite i udjele ciljnog fonda novčanog tržišta. Rok osnivanja: Fond je osnovan na neodređeno vrijeme. Forma organizovanja: Fond nije pravno lice.

 

2. DOKUMENTI DOSTUPNI NA UVID

Godišnji i polugodišnji finansijski izvještaji, Prospekt Fonda, Statut Fonda kao i drugi akti i informacije o poslovanju Fonda mogu se dobiti u sjedištu Društva u Banjaluci, Ulica Milana Rakiča 1, svakim radnim danom u toku radnog vremena.

Dodatne informacije o aktivnostima Društva i Fonda, Prospekt Fonda te polugodišnji i godišnji izvještaji Fonda biće dostupni vlasnicima udjela i javnosti na Internet stranici Društva www.kristalinvest.com.

Društvo će, u skladu sa Zakonom i aktima Komisije, dostavljati godišnje i periodične izvještaje o poslovanju Društva i Fonda u pisanoj i elektronskoj formi Komisiji.

 

3. IME REVIZORA I DRUGIH DAVALACA USLUGA FONDU Revizor Fonda —

Nezavisnog revizora Fonda bira Upravni odbor Društva. Nezavisni revizor Fonda je revizorska kuća BDO d.o.o. Banjaluka.

Depozitar Fonda

Depozitar Fonda je Nova banka a.d. Banjaluka (u daljem tekstu "Banka depozitar").

Adresa uprave banke depozitara je Kralja Alfonsa XIII 37A Banjaluka. Rješenjem Komisije broj: 01-UP-55-176-4/16 od 28.03.2016. godine, Depozitar je dobio dozvolu za obavljanje poslova kastodi banke na osnovu koje po Zakonu ima i saglasnost za obavljanje poslova Banke depozitara.

 

4. PRAVA VLASNIKA UDJELA FONDA

Pojedinačna prava vlasnika udjela:

1. pravo na obaviještenost

Vlasnici udjela imaju pravo da budu informisani o svim oblicima investiranja Fonda, vrijednostima imovine Fonda i udjela na dnevnom nivou, promjeni Depozitara, sadržaju Prospekta te ostalim bitnim informacijama za investitora a u skladu sa Zakonom. Sve informacije se mogu dobiti u sjedištu Društva ili na internet stranici www.kristaiinvest.com.

2. pravo na udio u dobiti

Dobit Fonda utvrđuje se finansijskim izvještajima i u cjelosti pripada vlasnicima udjela. Cjelokupna dobit se reinvestira u Fond. Dobit Fonda je sadržana u cijeni udjela.

3. pravo na otkup udjela

Fond je dužan da otkupi udjele Fonda na zahtjev njihovih vlasnika. Otkup udjela fonda se vrši po vrijednosti koja se izračunava na način da se neto vrijednost imovine Fonda podijeli sa brojem izdatih udjela Fonda, uz odbijanje svih troškova i naknada. Postupak obračuna i na¬plate troškova I naknada kao i uslovi, način, postupak i rokovi za isplatu vlasnika udjela utvrđuje se pravilima Komisije.

4. pravo na isplatu dijela likvidacione mase u slučaju likvidacije otvorenog fonda

U slučaju likvidacije Fonda, vlasnici udjela imaju pravo na isplatu pstatka likvidacione mase shodno broju udjela koje posjeduju.

 

5. INVESTICIONI CIUEVII POLITIKA ULAGANJA Investicioni ciljevi

Investicioni cilj Fonda je ostvarivanje viših prinosa na duži rok a koji bi doveli do:

- rasta vrijednosti udjela Fonda,

- održavanje zadovoljavajuće likvidnosti Fonda tako da svaki vlasnik udjela može ostvariti svoje pravo na isplatu.

Fond nastoji ostvariti prinos viši od prosjeka kamata po depozitima na 12 mjeseci denominiranim u konvertibilnim markama a koji su dostupni na bankarskom tržištu Bosne i Hercegovine.

Ostvarivanje prinosa bi se postiglo ostvarivanjem kapitalnih dobitaka, prihoda od dividendi, prihoda od kamata kao i druge vrste prihoda (split-off).

Definisani cilj investiranja Društvo će realizovati vođenjem srednje do visoke rizične politike investiranja svojstvene mješovitom fondu čijom strukturom ulaganja Društvo pokušava u određenoj mjeri iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa ulaganjima u akcije ali istovremeno iskoristiti i stabilnost koju pruža ulaganje u kamatonosne finansijske instrumente.

Politika ulaganja

Investiciona politika predstavlja skup različitih investicionih, ekonomskih, administrativnih odluka i mjera koje Društvo preduzima u cilju povećavanja ukupnog prinosa u korist vlasnika udjela.

Kako bi ostvarili ciljeve Fonda, Društvo će kontinuirano pratiti domaća i svjetska tržišta kapitala, koristeći se vlastitim finansijskim analizama te na taj način restrukturirati postojeći portfelj uz poštovanje profila rizičnosti te uvažavajući načela sigurnosti, diverzifikacije i likvidnosti ulaganja.

U cilju realizacije investicionog cilja navedeno restruktuiranje portfelja će se vršiti prodajama hartija od vrijednosti u sklopu redovnih aktivnosti a što podrazumijeva zadovoljavajuće ostvarenje kapitalne dobiti, neplanirane predaje uzrokovane izrazito lošim informacijama u vezi sa emitentom te hartije emitenata u kojima Fond nema interes da zadržava učešće.

Imovina fonda može biti uložena u sve vrste imovine dozvoljene Zakonom o investicionim fondovima i propisane Prospektom Fonda a u svrhu ostvarivanja navedenih ciljeva, pri čemu ulaganja fonda nisu geografski ni sektorski specijalizovana. Ulaganje imovine Fonda će se vršiti u:

• Vlasničke hartije od vrijednosti emitenata koje ispunjavaju najmanje dva od sljedećih uslova:

- koji imaju povoljna racija tržišta hartija od vrijednosti,

- da na temelju fundamentalne i/ili tehničke analize očekujemo da će ostvariti rast jednak ili veći od prosjeka kamata po kratkoročnim depozitima,

- da isplaćuje dividendu,

- da primjenjuje standarde korporativnog upravljanja,

- čiji obim trgovanja obezbjeđuje zadovoljavajuću likvidnost iste odnosno likvidnost Fonda u slučaju povećanog broja zahtjeva za otkup udjeia,

- čiji emitenti redpvno objavljuju finansijske izvještaje,

- koji imaju potencijal rasta i razvoja (novi proizvod, novi patent, tržišno globalnu ekspanziju i druge).

• Dužničke hartije od vrijednosti:

- koje imaju zadovoljavajući prinos do dospijeća u odnosu na trenutne tržišne uslove ili u uslovima krize koji imaju i negativan prinos uko¬liko je izdavalac takvih hartija sigurniji s ciljem očuvanja vrijednosti imovine Fonda,

- koje izdaje Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, država članica EU ili druga država koja nije članica EU i druga pravna lica a za koje ga-rantuje država,

- čiji kreditni rejting nije niži od kreditnog rejtinga Bosne i Hercegovine.

Društvo će nastojati da ulaganjem finansijske imovine u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, državi članici Evropske unije, državi članici OECD, te državama koje nisu članice navedenih unija restrukturira postojeći portfelj tako da izvrši diverzifikaciju ulaganja. Društvo će težiti da imovina Fonda ostvaruje atraktivnu stopu prinosa koja će privući potencijalne investitore koji bi uz stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjeia ostvarivali profitabilnost ulaganja u skladu sa preuzetim rizikom.

U upravljanju imovinom Fonda, Društvo je dužno da posluje u interesu vlasnika udjela i da daje prednost njihovim interesima nad svojim interesima.

 

6. OSNOVNI RIZICI ULAGANJA U FOND

Rizici koji postoje u Fondu su rizici investiranja u Fond i rizici specifični Fondu sa stanovišta strukture portfelja.

6.1 Rizici investiranja u Fond

Ulaganje u Fond pretpostavlja preuzimanje određenih rizika. Rizik ulaganja u Fond je vjerovatnoća ili mogućnost da prinos od ulaganja bude nezadovoljavajući ili negativan.

Očekivani prinos se ne mora nužno i ostvariti ukoliko za to postoje određeni ekonomski ili drugi faktori na koje Društvo ne može da utiče a koji takođe mogu dovesti i do pada vrijednosti udjela.

Kupovina udjela u Fondu nije ekvivalentna ulaganju sredstava u bankovni depozit, pa stoga ulaganje u Fond nije osigurano od strane Državne agencije za osiguranje depozita, niti od neke druge finansijske institucije.

6.2 Rizici specifični fondu

Upravljanje rizicima neizostavni je dio investicionog poslovanja a sastoji se od identifikacije različitih oblika rizika kojima je izložen portfelj Fonda, njihovog mjerenja te definisanja postupaka kojima se provodi upravljanje.

U svrhu zaštite vlasnika udjela, Društvo ima postavljene procedure za upravljanje rizicima kojima su definisane kontrole, analiza i nadzor nad rizicima u portfelju fonda. Izloženost Fonda prema pojedinim rizicima nadzire posebna funkcija unutar Društva koja je hijerarhijski i funkcionalno nezavisna.

Polaznu osnovu upravljanja rizicima čine praćenje i poštovanje zakonskih propisa te internih pravilnika i limita uz stalno unapređenje postojećeg načina upravljanja rizicima.

U slučaju Fonda, najznačajniji rizici koji mogu dovesti do nezadovoljavajućeg ili negativnog prinosa su: Tržišni rizici:

a) Rizik promjene cijena finansijskog instrumenta

b) Rizik promjene kamatne stope

c) Valutni rizik Kreditni rizik Rizik poravnanja

Rizik likvidnosti portfelja Fonda Rizik okruženja:

a) Politički rizik

b) Geografski rizik Ostali rizici:

 

a) Rizik koncentracije

b) Rizik inflacije

c) Rizik Castody banke, komercijalne banke, depozitarne banke

d) Rizik reinvestiranja

e) Računovodstveni rizik

 

7. VRSTA I OZNAKA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Dodijeljena oznaka udjela otvorenog investicionog fonda je____

 

8. NAJNIŽI IZNOS POJEDINAČNOG ULAGANJA U FOND

Minimalan iznos početnog ulaganja iznosi 500 BAM dok najniža vrijednost svake naredne uplate iznosi 500 BAM.

 

9. PRODAJA i OTKUP UDJELA

Društvo, u prve dvije godine nakon preoblikovanja, prodaju i otkup udjela vrši dva puta godišnje odnosno nakon svakih šest kalendarski! mjeseci računajući prvi dan u narednom mjesecu od dana registracije udjela u Centralnom registru.

Društvo će obavještenje o datumu početka i završetka perioda u kojem će se primati zahtjevi za kupovinu i otkup udjeia objaviti na je-dinstvenom portalu tržišta kapitala Republike Srpske i na internet stranici Društva najkasnije petnaest dana prije početka perioda i obezbijed! da ovo obavještenje bude dostupno za sve vrijeme trajanja perioda.

Društvo će primati zahtjeve za kupovinu i otkup udjela petnaest radnih dana prije dana utvrđenog za prodaju i otkup udjela ovim prospekton Društvo za upravljanje će predmetna obavještenja objaviti i u najmanje jednom mediju koji je dostupan na cijelom području Republike Srpske najkasnije petnaest dana prije početka perioda. Zahtjevi za kupovinu i otkup udjela uz odgovarajuću dokumentaciju, a koja je ob javljena na internet stranici Društva, će se primati u sjedištu Društva na adresi Milana Rakiča br. 1 Banjaluka svakim radnim danom od 0: 16 h ili elektronskim putem na mail adresu info@kristalinvest.com.

Cijena udjela u prve dvije godine nakon preoblikovanja određuje se na posljednji dan perioda u kojem se primaju zahtjevi za otkup. Društvo će za Fond u prvoj i drugoj godini nakon preoblikovanja obezbijediti dostupnost podataka o primljenim zahtjevima za kupovinu prodaju udjela na jedinstvenom portalu tržišta kapitala Republike Srpske i svojoj internet stranici u skladu i na način definisan zakonom podzakonskim aktima.

Nakon isteka navedenog perioda Društvo je dužno da svaki radni dan, na zahtjev vlasnika, izvrši prodaju i otkup udjela otvorenog fonda. Prodaja udjela

Udjele Fonda mogu kupiti fizička i pravna lica - rezidenti i nerezidenti.

Udjeli Fonda se izdaju po cijeni koja se obračunava na način da se neto vrijednost imovine Fonda podijeli sa ukupnim brojem izdatih udjela fonda. Udjeli Fonda daju ista prava svim vlasnicima udjeia Fonda.

Vlasnik udjela Fonda kojim upravlja Društvo, postaje se podnošenjem pisanog zahtjeva za kupovinu udjela te dostavljanjem propisane dokumentacije Društvu i uplatom novčanih sredstava na ime kupovine udjela na račun Fonda kod banke Depozitara, objavljenom na internerstranici Društva www.kristalinvest.com.

Otkup udjela

Zahtjev za otkup udjela je dostupan u sjedištu Društva i na internet stranici Društva.

Zahtjev za otkup udjela u Fondu investitor dostavlja Društvu. Po prijemu zahtjeva za otkup udjela Društvo je dužno da vlasniku udjela izd potvrdu o prijemu zahtjeva.

 

10. TROŠKOVI i NAKNADE

Naknade investitorima

U skladu sa Zakonom naknade koje se mogu naplaćivati investitoru, odnosno otvorenom investicionom fondu sa javnom ponudom ograničene su na:

- ulazna naknada koja se odbija od iznosa uplate u trenutku kupovine udjela,

- izlazna naknada koja se odbija od neto vrijednosti imovine fonda po udjelu u trenutku otkupa,

- naknada troškova dostave izvoda o stanju i prometu udjela u fondu u njihovom vlasništvu,

- naknada za upravljanje koja se obračunava na osnovu neto vrijednosti Fonda dnevno prema sljedećoj formuli: Iskazana godišnja naknada za upravljanje x 1/365

Ulazna naknada

Ulazna naknada se ne naplaćuje.

Društvo može donijeti odluku o promjeni naknada o čemu je dužno obavijestiti Komisiju i javno objaviti izmjene. Izlazna naknada

Provizija za otkup je u prve dvije godine nakon preoblikovanja fonda sastavni dio imovine otvorenog fonda. Za vlasnike udjela primjenjuji se sljedeće izlazne naknade:

- Prilikom otvaranja u prvoj godini po preoblikovanju izlazna naknada će se naplaćivati u iznosu od 20% pri svakoj isplati

- Prilikom otvaranja u drugoj godini po preoblikovanju izlazna naknada će se naplaćivati u iznosu od 10% pri svakoj isplati.

- Po isteku perioda od dvije godine, naknada će se naplaćivati u visini od 3,5% te istu zadržava' Društvo. Društvo može donijeti odluku o promjeni ovih naknada o čemu je dužno obavijestiti Komisiju i javno objaviti.

Ostale naknade

Naknade koje se naplaćuju za usluge Centralnog registra hartija od vrijednosti koje se odnose na registraciju dodatnih pojedinačnih udjela te naknada za brisanje otkupljenih pojedinačnih udjela snose vlasnici udjela te se iste naplaćuju u posebnom postupku i na poseban način u kojem ne učestvuje Društvo niti Fond, kao i ostale naknade propisane drugim Zakonima i podzakonskim aktima naplaćuju se na teret vlasnika udjela.

Naknade koje se odnose na bankarske troškove koji nastaju prilikom uplate ili isplate udjela snose vlasnici udjela.

Slučajevi kada se ne naplaćuje naknada

Ulazne i izlazne naknade se ne naplaćuju u sljedećim slučajevima:

- likvidacije Fonda,

- pripajanja, spajanja ili podjele Fonda,

- promjene oblika Fonda.

Naknada za upravljanje

Društvo za upravljanje ima pravo na naknadu za upravljanje koja se naplaćuje iz imovine Fonda, u skladu sa Zakonom i propisima Komisije. Fondu će se naplaćivati naknada za upravljanje uvećana za poresku obavezu ukoliko takva obaveza postoji. Naknada za upravljanje Fondom koja pripada Društvu iznosi 3,5% godišnje a obračunava se na osnovu neto vrijednosti fonda dnevno prema sljedećoj formuli:

Iskazana godišnja naknada za upravljanje x 1/365

Obračunata naknada akumulirano se isplaćuje jednom mjesečno.

 

11. RASPOLAGANJE SA DOBITI FONDA

Dobit Fonda utvrđuje se finansijskim izvještajima i u cijelosti pripada vlasnicima udjela. Cjelokupna dobit se reinvestira u Fond. Dobit Fonda je sadržana u cijeni udjela.

 

12. PROFIL INVESTITORA KOME JE FOND NAMIJENJEN

Investitori u Fondu mogu biti sva fizička i pravna lica kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugim propisima. S obzirom na cilj Fonda i strategiju ulaganja, Fond je prvenstveno namijenjen svim fizičkim i pravnim licima sa srednje do visokom toleranci¬jom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju akcije uz stabilnost koju nude ulaganja u obveznice, is¬kusnijim investitorima koji žele postići specifične investicione ciljeve, te investitorima koji žele diverzifikovati strukturu svoje imovine, iznos koji je razumno investirati u Fond prvenstveno zavisi od ličnih preferencija i materijalnih mogućnosti svakog investitora. Prije ula¬ganja potencijalnim se investitorima preporučuje da sagledaju cjelokupnu ličnu imovinu, trenutne i buduće potrebe za novčanim sredstvima, te sklonost preuzimanja rizika povezanih s određenom vrstom ulaganja.

 

13. DATUM IZDAVANJA PROSPEKTA

Datum izdavanja Prospekta je 19.6.2017. godine

 

 

14. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA "KRISTAL INVEST" AD BANJALUKA

Naziv društva:

Društvo za upravljanje investicionim fondovima Kristal invest a.d. Banjaluka

Sjedište društva:

Milana Rakiča br. 1, Banjaluka, Republika Srpska, BiH

Matični broj:

01935615

Registracioni sud:

Osnovni sud u Banjaluci (reg. uložak br. 1-11735-00) .

Djelatnost:

66.30- Osnivanje i upravljanje investicionim fondovima

Osnovni kapital društva:

1.150.000,00 BAM

Forma organizovanja:

Zatvoreno akcionarsko društvo

 

 

Cijeli Prospekt i Statut kao i dodatne informacije o Fondu moguće je dobiti u sjedištu Društva na adresi Milana Rakiča 1,78.000 Banjaluka, Republika Srpska, BiH, te na internet stranici Društva www.kristalinvest.com

 

Izvršni direktor Društva               

Goran Klincov  

 

Izvršni direktor Društva

Nenad Tomović

 

Predsjednik Upravnog odbora

Jelena Mrkobrada

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: