Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Kupovina/nabavka objekta za potrebe smještaja Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu, uključujući i njegovu prilagodbu potrebama za uredskim prostorom Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine

Datum objave: 04.08.2020. 08:13 / Izvor: Oslobođenje, 04.08.2020.

Na osnovu člana 3. Odluke o odobravanju Javne nabavke objekta za potrebe sm     Bosne i Hercegovine u Sarajevu („Službeni glasnik BiH" broj: 25/19), i člana 10. stav (1) tačka e) i člana 18. stav

(2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za podnošenje ponuda

ZA KUPOVINU/NABAVKU OBJEKTA ZA POTREBE SMJEŠTAJA UREDA ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE U SARAJEVU

 

 

I - PREDMET JAVNOG POZIVA

(1)Predmet javnog poziva je prikupljanje ponuda za kupovinu/nabavku objekta za potrebe smještaja Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu, uključujući i njegovu prilagodbu potrebama za uredskim prostorom Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, procijenjene vrijednosti 5.000.000,00 KM, a planirana dinamika potrošnje sredstava realizirat će se u tranšama.

(2)Objekt koji je predmat kupovine mora ispunjavati sljedeće uslove:

 

1.Objekt mora biti lociran u užoj gradskoj zoni Grada Sarajeva, blizu javnog prijevoza, udaljen manje od pet kilometara od sjedišta institucija BiH;

2.Potrebna površina prostora je minimalno 1.200 m2 (neto);

3.Objektu mora biti omogućen kolski i pješački pristup kao i pristup za osobe sa poteškoćama u kretanju;

4.Objekt sadržajno treba imati tri kabineta;

5.Jedan kabinet mora biti minimalne površine 40 m2;

6.Dva kabineta moraju biti minimalne površine po 30 m2;

7.Kabineti moraju biti funkcionalno povezani sa prostorom šefa kabineta i tajnika/ce;

8.Objekt treba imati 8 ureda za rukovoditelje temeljnih organizacijskih jedinica, minimalne površine 15 m2, od kojih je jedan i za šefa kabineta;

9.Objekt bi trebao imati urede za još 80 uposlenika, veličine koja se dogovara u roku koji se ostavlja najpovoljnijem pomiditelju da se objekt prilagodi potrebama Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine;

10.Objekt treba imati server sobu sa minimalno 1 Gb mrežom, sa čvorištem u istoj, minimalne površine 20 m2, klimatiziram! neovisno od ostale klimatizacije objekta i propisno tehnički opremljenu za dane svrhe;

11.Objekt treba posjedovati jednu manju višenamjensku salu površine od 50 do 60 m2 i jednu veću višenamjensku salu površine od 120 m2 do 150 m2;

12.Objekt treba imati arhivski prostor površine od maksimalno 150 m2;

13.Objekt treba imati video nadzor na glavnom ulazu;

14.Objekt treba imati skladišni prostor minimalne površine 10 m2;

15.Objekt treba imati ostave i prostorije za osoblje, materijal i opremu u svrhu održavanja prostora i servisne prostorije;

16.Objekt treba na ulazu imati prostor za recepciju koji može poslužiti i za smještaj osobe za osiguravanje objekta i prostor za KDZ opremu;

17.Objekt treba imati bife u kome se mogu služiti hladni i topli napitci;

18.Objekt treba imati prostoriju za pušenje koja ima ventilaciju, minimalne površine 10 m2;

19.Objekt treba imati na svakom katu odvojen ženski i muški toalet, ukoliko se radi o višekatnom objektu;

20.Objekt treba imati osiguran parking prostor, od čega 8 garažnih mjesta unutar prostora;

21.Objekt mora biti prostran, svijetao i funkcionalan za administrativnu upotrebu sa funkcijskim stolarskim i bravarskim pozicijama, podovima, stropovima i instalacijama i - ako se radi o starijem prostoru - da se dovede u stanje pune funkcionalnosti kao nov prostor;

22.Objekt mora biti odvojena fizička i infrastrukturna cjelina;

23.U slučaju daje broj katova veći od P+2 nužno je posjedovanje vertikalne komunikacije-lifta u unutarnjosti objekta; i

24.Objekt mora biti bez ikakvih opterećenja, sa riješenim vlasničko-pravnim odnosima, te posjedovati uporabnu dozvolu i ostalu potrebnu tehničku dokumentaciju;

25.Objekt mora biti priključen na energente i to: električnu mrežu sa odgovarajućom instalacijom za potrebe Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine i posjedovati agregatsko napajanje po dvije neovisne linije, gdje svaka od linija mora biti minimalne snage 9 kW, koje se aktivira u roku od tri minute od momenta nestanka električne energije, s tim da iskakanje osigurača jedne linije ne bi smjelo utjecati na rad druge linije, vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, PTT i Internet mrežu, odnosno posjedovati svu unutarnju infrastrukturu, instalaciju, sustav klimatizacije i grijanja i za iste imati zasebna mjerila, te mora imati sustav ventilacije, protupožarnu zaštitu, kao i električnu rasvjetu u zoni objekta (vanjska rasvjeta);

26.Objekt mora biti pogodan za smještaj Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, useljiv i slobodan od stvari i ljudi u roku od 90 dana od dana potpisivanja Ugovora, uz spremnost ponuđača da u istom roku,

0svom trošku, uz konzultacije sa Uredom za reviziju institucija Bosne i Hercegovine i Službom za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, izvrši dodatno prilagođavanje prostora iskazanim zahtjevima Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, o čemu daje izjavu.

 

NAPOMENA:

U slučaju prijave više ponuđača sa objektima sličnih karakteristika, prednost ima objekt bliži sjedištu institucija BiH, lociranih na Trgu BiH 1.

U slučaju da ponude sadrže određena odstupanja po pojedinim zahtjevima prednost ima objekt sa manje odstupanja od traženih uvjeta.

Potrebna dokumentacija za tehnički dio ponude:

Pored dokaza o ispunjavanju uslova iz tačke I stavak (2) Javnog poziva, ponuđač je dužan dostaviti i slijedeću dokumentaciju:

1.Naziv / ime i prezime i točna adresa (kontakt telefon i ime odgovorne osobe ponuditelja);

2.Ovjerenu i potpisanu specifikaciju priloženih dokumenata u tehničkom dijelu ponude, sastavljene po rednim brojevima, sa naznakom ukupnog broja priloženih dokumenata;

3.Kraći tehnički opis objekta koji treba da sadrži točnu adresu, godinu izgradnje, opis građevine i materijalizaciju objekta, tabelarni pregled bruto i neto površina, opis povezanosti sa saobraćajnicama, kratak sadržaj objekta, spratnost, podatke o površini objekta (bruto, neto i korisna površina), podatke o razinu infrastrukture

1sistemima unutar objekta i u granicama parcele, sadržaj tip, vrsta i kapaciteti s točnim načinom priključka na električnu energiju, vodovod, kanalizaciju, grijanje, PTT i ostale priključke;

4.Elektro-energetsku suglasnost;

5.Situaciju s lokacijom i položajem objekta u mj. 1:500 ili 1:1000 sa naznačenim granicama objekta;

6.Projekt izvedenog stanja po svim fazama i snimak objekta tj, projekat postojećeg stanja mj. 1:50 i 1:100, osnove svih etaža i fasade, s ucrtanim dispozicijama, sadržaj svake etaže, bruto i neto korisnu površinu svakog kata i korisnu površinu svakog prostora, presjek objekta mj. 1:100;

7.Fotografija objekta u boji, formata A4;

8.Upotrebna dozvola i dokaz o namjeni objekta;

9.Original zemljišnoknjižnog izvatka, sa popisnim, vlasničkim i teretnim listom, ne starijim od 15 dana od momenta podnošenja ponude;

10.Original Izvod iz katastarskog plana sa oznakom prostora, odnosno objekta, ne stariji od 3 mjeseca prije podnošenja ponude;

11.Potvrdu, nadležne porezne uprave, temeljem koje je moguće utvrditi da porezni obveznik uredno izmiruje porezne obveze, ne stariju od 3 mjeseca prije podnošenja ponude;

12.Potvrdu Uprave za neizravna oporezivanje o uredno izmirenim obvezama po osnovu neizravnih poreza, ne stariju od 3 mjeseca prije podnošenja ponude;

I i. Izjava ponuđača daje suglasan da objekt prilagodi korisniku u skladu sa uvjetima navedenim u točki I. (2) 26. uvjeta.

 

Napomena: U slučaju da ponuditelj ima zaključen sporazum o obročnom i odgođenom plaćanju obveza, navedenih pod toč. 11. i 12., isti je dužan dostaviti uvjerenje da redovito izmiruje obveze po zaključenom sporazumu I ili zaključenim sporazumima, koje ne može biti starije od 3 mjeseca prije podnošenja ponude;

Pored navedene dokumentacije u tehničkom dijelu ponude, ukoliko je vlasnik objektaFizička osoba osoba, obvezna je dostaviti:

1. Ovjerenu kopiju osobne karte                

2.CIPS - potvrdu o mjestu prebivališta (PBA4), original ili ovjerenu kopiju ne stariju od 15 dana do momenta

dostavljanja ponude;

3.Ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbama članka IX. 1 Ustava Bosne i Hercegovine,

 

b) Pravna osoba, obvezna je dostaviti:

1.Izvod iz Sudskog registra koji izdaje nadležni registarski sud ili drugi organ, original ili ovjerenu kopiju, ne stariju od 3 mjeseca prije podnošenja ponude;

2.Dokaz da nije pod stečajem ili nije predmetom stečajnog postupka, osim u slučaja postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili da nije predmet likvidacije.

Potrebna dokumentacija za financijski dio ponude:

1.Ovjerena i potpisana specifikacija priloženih dokumenata u financijskom dijelu ponude;

2.Specifikacija mora biti sačinjena po rednim brojevima i sa oznakom ukupnog broja priloženih dokumenata;

3.Ponuđena cijena u KM (konvertibilnim markama) po lm2 neto površine objekta, bez uračunatog iznosa pripadajućeg PDV-a, ponuđena cijena u KM (konvertibilnim markama) po 1 m2 neto površine objekta sa PDV-om, i ukupna cijena ponuda sa i bez PDV-a;

4.Ovjerena i potpisana izjava da objekt podliježe pod obračun poreza na dodanu vrijednost i poreza na promet nepokretnosti ili da ne podliježe pod obračun poreza na dodanu vrijednosti i poreza na promet nepokretnosti;

5.Ovjerena i potpisana izjava o opciji ponude, minimalno 120 dana od momenta podnošenja ponude;

6.Ovjerena i potpisana izjava o prihvatanju uvjeta i načina plaćanja od momenta potpisivanja ugovora;

7.Garancija za ozbiljnost ponude, u iznosu od 2% od ponuđene cijene sa PDV-om, sa rokom trajanja minimal¬no 120 dana;

8.Garancija za ponudu mora biti u obliku bezuvjetne bankovne garancije, naplative na prvi poziv i ista treba biti validna tijekom cijelog razdoblja važenja ponude;

9.Garancija za ponudu mora se dostaviti posebno kuvertirana uz ponudu, sa naznakom: „Originalna garancija za ozbiljnost ponude".

10.Garancija za ozbiljnost ponude dostavlja se u originalu, u zatvorenoj plastičnoj foliji, na vrhu zatvorenoj naljepnicom na koju je stavljen pečat ponuđača ili se otvor na foliji zatvori jemstvenikom, a na mjestu vezivanja zalijepi naljepnica i otisne pečat ponuđača;

11.Garancija ne smije biti na bilo koji način oštećena (probušena ili poderana i si.), jer se kao takva ne može naplatiti;

12.Ugovorni organ može zahtijevati produljenje garancije za ozbiljnost ponude, te će se u tom slučaju pisanim putem obratiti ponuditeljima za produljenje garancije;

13.Garancija mora biti važeća tijekom cijelog vremena važenja ponude;

14.U slučaju da ponuditelji ne dostave pisanu suglasnost za produljenje garancije za ozbiljnost ponude, kao i produljenu garanciju za ozbiljnost ponude, na rok koji je utvrdio ugovorni organ, smatrat će se da je ponu¬ditelj odustao od ponude po javnom pozivu;

15.Ukoliko garancije za ozbiljnost ponude dostavlja grupa ponuditelja, garanciju za ozbiljnost ponude može dostaviti jedan član, više članova ili svi članovi grupe;

16.Ponuditelj je obvezan dati ovjerenu i potpisanu izjavu da će ispuniti uvjete iz tačke I. (2) 26. Javnog poziva.

 

II- PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća po ovom javnom pozivu imaju sva fizička i pravna lica sa područja Bosne i Hercegovine, koja dostave svoje ponude u predviđenom roku i kompletnu traženu dokumentaciju.

 

III- DETALJNE INFORMACIJE

Detaljne informacije za zainteresirane ponuđače u vezi javnog poziva mogu se dobiti svakog radnog dana od 10.00 do 15.00 sati u prostorijama Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, Trg Bosne i Hercegovine broj 1 Sarajevo, kancelarija broj 42A, na telefon 033/707-821 , kontakt osoba sekretar Komisije Jasmina Šabanović.

 

IV- KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA - OCJENA PONUDA

Predviđeni kriteriji za ocjenu i odabir najpovoljnije ponude za objekt su:

1.Ponuđena cijena ocjenjuje se sa maksimalno 35 bodova (potpuno funkcionalnog objekta prilagođenog smještaju Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine);

2.Kvalitet gradnje, estetske, fukcionalne i druge karakteristike objekta ocjenjuju se sa maksimalno 35 bodova;

3.Lokacija, blizina lokacije u odnosu na sjedište centralne gradske zone i gradskog prijevoza ocjenjuje se sa maksimalno 30 bodova;

 

V- SADRŽAJ I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponude se dostavljaju u dvije odvojene i posebno zapečaćene koverte na navedenu adresu, a moraju sadrža¬vati odvojen tehnički od finansijskog dijela ponude, označenim kao „Tehnički dio ponude" i „Finansijski dio ponude" sa imenom i prezimenom odnosno nazivom ponuđača i kontakt telefonom ponuđača na poleđini obje koverte.

Ponude sa naznakom: „NE OTVARATI-PONUDA ZA KUPOVINU/ NABAVKU OBJEKTA "

A) Za potrebe smještaja Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu dostaviti putem pošte najkasnije do 19.08.2020. godine, a ukoliko se ponude dostavljaju lično najkasnije 19.08.2020. godine do 16 časova, na adresu Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, Trg Bosne i Hercegovine broj 1, Sarajevo, protokol, kancelarija broj 43. Ukoliko su ponude dostavljene nakon isteka roka određenog za podnošenje ponuda, iste se neće razmatrati i biće vraćene kao neotvorene.

 

VI- OTVARANJE PONUDA

Komisija za provedbu postupka kupovine/nabavke objekta, imenovana Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine će pristupiti ocjeni ponuda koje su pristigle do naznačenog roka.

Ponuđači koji su podnijeli svoje ponude će biti obavješteni o rezultatima odabira najpovoljnije ponude u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, odnosno o razlozima neprih-vatanja ponude i uputstvom kojem organu i u kojem roku mogu podnijeti prigovor.

 

VII-OSTALO

Ostali uslovi u vezi kupovine/nabavke objekta regulisaće se posebnim ugovorom.

Shodno članu 10. stav e) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", br. 39/14), na predmetni javni poziv ne primjenjuju se odredbe navedenog Zakona.

Odabrani ponuđač je dužan prije potpisivanja kupoprodajnog Ugovora da dostavi projektnu dokumentaciju Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine u printanoj verziji (IX) i u elektronskoj verziji na CD (IX).

 

VIII - INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA PONUĐAČA

Ponuđač koji je sudjelovao u postupku javnog poziva, može radi zaštite svojih prava, u roku 5 dana od prijema pismene obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuđača, odnosno njegovom neizboru, izjaviti prigovor Vijeću ministara Bosne i Heregovine, u pismenoj fonni, na nepravilnosti u postupku izbora. Nedopušten, nepravodoban ili prigovor izjavljen od strane neovlaštene osobe, odbacuje se.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: