(MK) Izvođenje radova-izgradnja puteva od investicionog održavanja na period od 2 godine

Datum objave: 15.02.2021. 09:22 / Izvor: Official Journal of the European Union, 15.02.2021.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Građevinski radovi

2021/S 031-078503

Obavijest o nadmetanju

Radovi

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Makedonijapat
Poštanska adresa: Dame Gruev Str., No 14
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: contact@makedonijapat.com.mk
Telefon: +389 23138724
Telefaks: +389 23138736
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.makedonijapat.com.mk

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Druga vrsta: Public Enterprise Roads maintenance

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Procurement of Works-construction of Roads from Investment Maintenance for a Period of 2 Years

 

Referentni broj: 01178/2021

II.1.2)Glavna CPV oznaka

45000000 Građevinski radovi

II.1.3)Vrsta ugovora

Radovi

II.1.4)Kratak opis:

 

Procurement of works-construction of roads from investment maintenance for a period of 2 years.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 5 040 650.00 EUR

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)

II.2.4)Opis nabave:

 

Procurement of works-construction of roads from investment maintenance for a period of 2 years.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 5 040 650.00 EUR

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

 

Document for registered activity: DRD form

Document for registered activity:

— certificate for registered activity (form DRD) as proof that it is registered as a natural or legal person for performing the activity related to the subject of the public procurement contract

or proof that it belongs to an appropriate professional association in accordance with the regulations of the country where which is registered. In the Republic of Northern Macedonia, the competent authority for issuing. This document is the Central Register of the Republic of Northern Macedonia.

— proof issued by a competent authority for fulfillment of the special conditions for performing the activity prescribed in accordance with the law that refer to the subject of public procurement copy of License (A) for Contractor for construction of buildings of first (I) category issued by the competent body in the country, in accordance with the Law on Construction

(‘Official Gazette of RM’ No 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226 / 15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 103/16, 132/16 and 35/18) or for the foreign economic operators, a copy of the certificate issued by the body competent for performing activities in the field of arrangement of the space in accordance with Article 42 of the Law on Construction (‘Official Gazette of RM’ No 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 103/16, 132/16 and 35/18), applies to each of the members is to the group if they submit a

Bid as a group of economic operators (JV).

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:

 

Will be the second stage.

 

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 13/03/2021

Lokalno vrijeme: 15:30

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Makedonski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 19/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Mjesto:

 

Public company for maintenance and protection of magistral and regional roads-Skopje, Dame Gruev 14.

 

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

 

— Stojan Popov: President,

— Georgi Barsov: member,

— Tome Janevski: member.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Public Procurement Bureau
Poštanska adresa: Luj Paster nn
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

10/02/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: