(MK) Izvođenje radova na izgradnji i zamjeni privremenih ustanova Polikliničke ambulante u okviru Zdravstvenog centra Skoplje

Datum objave: 17.02.2021. 09:49 / Izvor: Official Journal of the European Union, 17.02.2021.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Građevinski radovi

2021/S 033-083625

Obavijest o nadmetanju

Radovi

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Ministry of Health of Republic of North Macedonia
Poštanska adresa: 50 divizija No 6
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: tanja.pehcevska@zdravstvo.gov.mk
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.moh.gov.mk

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

I.5)Glavna djelatnost

Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Construction and Replacement of the Policlinic Ambulance Temporary Facilities within Health Center Skopje

 

II.1.2)Glavna CPV oznaka

45000000 Građevinski radovi

II.1.3)Vrsta ugovora

Radovi

II.1.4)Kratak opis:

 

Construction and replacement of the policlinic ambulance temporary facilities within Health Center Skopje.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)

II.2.4)Opis nabave:

 

Construction and replacement of the policlinic ambulance temporary facilities within Health Center Skopje.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

 

— document for registered activity — DRD template,

— minimum License B for design and construction of facilities issued by authorized body confirming the special conditions related to the procurement subject.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

— balance sheet (or revised balance sheet) or extracts from the balance sheet if the balance sheet has been officially published,

— income statement of total company revenue (this data is part of the balance sheet i.e. revised balance sheet) for the past 3 (three) annual years wherefore such information is available depending on the company’s incorporating date and information availability.

 

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

— proof of full time engaged expert and technical staff,

— provide statement for engaged minimum two teams of workers,

— provide statement/contract that the economic operator shall have the necessary resources for contract implementation in case the professional capacities are provided by another entity,

— provide statement for minimum 2 years warranty of the equipment as of the day of reception and obligation to maintain and repair the equipment free of charge during this period,

— provide statement that the equipment shall be new and unused,

— delivery list supported by copies of contracts or certificate issued by the end users for completed minimum 3 contracts, out of which 1 in the healthcare sector on gross surface of minimum 700 m2,

— ISO 9001:2015 certificate or equivalent

— OHSAS 18001 certificate for Occupational Health and Safety Management System or equivalent,

— ISO 14000 certificate for environmental management system or equivalent.

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodit će se elektronička dražba

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 15/03/2021

Lokalno vrijeme: 14:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Makedonski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 15/03/2021

Lokalno vrijeme: 14:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: State Appeals Commission
Mjesto: Skopje
Država: Sjeverna Makedonija

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

10 days

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv: Ministry of Health of Republic of North Macedonia
Mjesto: Skopje
Država: Sjeverna Makedonija

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

12/02/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: