(MK) Izvođenje radova na izgradnji spoljašnjeg priključka za TNG i novog kotla na TNG u GH Kumanovo

Datum objave: 19.02.2021. 09:51 / Izvor: Official Journal of the European Union, 19.02.2021.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Građevinski radovi

2021/S 035-088720

Obavijest o nadmetanju

Radovi

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Ministry of Health of Republic of North Macedonia
Poštanska adresa: 50 divizija No 6
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: damjan.hristov@zdravstvo.gov.mk
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.moh.gov.mk

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

I.5)Glavna djelatnost

Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Construction of External LPG Connector and New LPG Boiler in GH Kumanovo

 

II.1.2)Glavna CPV oznaka

45000000 Građevinski radovi

II.1.3)Vrsta ugovora

Radovi

II.1.4)Kratak opis:

 

Construction of external LPG connector and new LPG boiler in GH Kumanovo.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)

II.2.4)Opis nabave:

 

Construction of external LPG connector and new LPG boiler in GH Kumanovo.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 9

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

 

— document for registered activity — DRD template,

— minimum License B for construction of facilities issued by authorized body confirming the special conditions related to the procurement subject.

 

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

Provide statement for engaged professional and technical staff for implementation of the procurement subject, as follows:

— 1 (one) full time engaged graduated civil engineer or graduated engineer of architecture, having work experience of minimum 5 (five) years, licensed for ‘B’ category constructions, enclosed with a copy of the license and CV,

— 1 (one) full time engaged graduated mechanical engineer, having work experience of minimum 5 (five) years, licensed for ‘B’ category machinery, enclosed with a copy of the license and CV,

— 1 (one) full time engaged graduated electro-technical engineer, having work experience of minimum 5 (five) years, licensed for ‘B’ category electro-technology, enclosed with a copy of the license and CV,

— 1 (one) full time engaged architect, having work experience of minimum 5 (five) years, licensed for ‘B’ category construction design, enclosed with a copy of the license and CV,

— submit notice for the parts of the procurement contract which the economic operator intends to transfer to subcontractor (if applicable).

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodit će se elektronička dražba

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 03/03/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Makedonski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 03/03/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: State Appeals Commission
Mjesto: Skopje
Država: Sjeverna Makedonija

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

10 days

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv: Ministry of Health of Republic of North Macedonia
Mjesto: Skopje
Država: Sjeverna Makedonija

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

16/02/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: