(MK) Nabavka bankarskih usluga

Datum objave: 08.07.2017. 10:41 / Izvor: Official Journal of the European Union, 08.07.2017.

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Skopje: Bankarske usluge

2017/S 129-264964

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Public Transport Enterprise Skopje
Aleksandar Makedonski, 10
Na pažnju (osoba za kontakt): Ana Gruevska
1000 Skopje
bivša jugoslavenska republika Makedonija
Telefon: +389 23174265
E-pošta: javninabavki@jsp.com.mk
Telefaks: +389 23174266

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: www.jsp.com.mk

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

66110000

Opis
Bankarske usluge.

Odjeljak IV.: Postupak

IV.3)Administrativni podaci
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju ili za pristup dokumentaciji: 25.7.2017 - 11:00
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
25.7.2017 - 11:00
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Drugo: Macedonian.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: