(MK) Nabavka električne energije

Datum objave: 03.01.2020. 11:48 / Izvor: Official Journal of the European Union, 03.01.2020.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Električna energija

2020/S 002-002731

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: PE Macedonian Broadcasting — Skopje
Poštanska adresa: bb Bld. Goce Delchev
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK008
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: Lozana Spasovska
E-pošta: spasovska@jpmrd.gov.mk
Telefon: +389 23297134
Telefaks: +389 23225520

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: http://www.jpmrd.gov.mk

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6169b9f6-5492-470d-aeac-c9bbb7259234/1

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Druga vrsta: Public enterprise

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Active Electricity

II.1.2)Glavna CPV oznaka

09310000

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Active electricity.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 30 000 000.00 MKD

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK

II.2.4)Opis nabave:

Active electricity.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 30 000 000.00 MKD

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta: 

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: in order to prove its personal situation, the economic operator should provide the following documents.

Statement by the economic operator than it has not been sentenced, in the last 5 years, with effective court decision for participation in criminal organization, corruption, fraud or money laundering.

— certificate that it is not subject to bankruptcy procedure issued by competent authority,

— certificate that it is not subject to liquidation procedure issued by competent authority,

— certificate for paid taxes, contributions and other public duties by the competent authority in the country where that economic operator is established,

— certificate from the Legal Entities penal registry that it is not being imposed a side sanction – prohibition to participate in public competitions, contract award procedures and PPP award procedures,

— certificate from the Legal entities penal registry that it is not being imposed a side sanction — temporary or permanent prohibition to perform certain professional activity,

— certificate that it is not being sanctioned for misdemeanor with an effective court decision, resulting in prohibition for pursuing professional activity or duty, i.e. temporary prohibition for performing professional activity.

Document for registered activity: confirmation for a registered activity as a proof that it is registered as a natural or legal entity for performance of the activity related with the subject of the procurement or a proof that it is apart of a suitable professional association in accordance with the regulations of the country where it is required.

In order to prove the ability to perform a professional activity, the economic operator should deliver a document for registered activity as an evidence that it is registered as a natural or legal entity for performing the activity related to the subject of the contract for public procurement or an evidence that it belongs to a respective professional association pursuant to the regulations of the country where it is registered. The economic operators obliged to deliver a valid license for performance of energetic activity, trade or supply of electricity issued by the Energy Regulatory Commission of the Republic of Macedonia.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Popis i kratki opis kriterija za odabir: 

Copy of the EIC code issued by AD MEPSO — Skopje, as a performer of energy-related activity transfer of electricity.

Copy of the contract for the balance responsibility in accordance with the rules on electricity market,

Copy of the certificate that it is registered as a participant in the electricity market.

— minimum qualification requirements on the technical and professional ability of the economic operator:

Possess a valid EIC code issued by AD MEPSO — Skopje, as a performer of energy-related activity, transfer of electricity, to be a registered participant in the electricity market pursuant to the Rules on an electricity market, possess contract on balanced responsibility in accordance with the Law on electricity market.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 

Copy of the EIC code issued by AD MEPSO — Skopje, as a performer of energy-related activity transfer of electricity.

Copy of the contract for the balance responsibility in accordance with the rules on electricity market,

Copy of the certificate that it is registered as a participant in the electricity market.

Minimum qualification requirements on the technical and professional ability of the economic operator:

Possess a valid EIC code issued by AD MEPSO — Skopje, as a performer of energy-related activity, transfer of electricity, to be a registered participant in the electricity market pursuant to the Rules on an electricity market, possess contract on balanced responsibility in accordance with the Law on electricity market.

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Tender guarantee 3 %

Performance guarantee 15 %

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 29/01/2020

Lokalno vrijeme: 13:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Makedonski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 29/01/2020

Lokalno vrijeme: 13:00

Mjesto: 

PE Macedonian Broadcasting — Skopje Bld. Goce Delchev Skopje 1000 North Macedonia.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: State Commission for Complaints Regarding Public Procurement
Mjesto: Skopje
Država: Sjeverna Makedonija

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

31/12/2019

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: