(MK) Nabavka električne energije

Datum objave: 01.03.2021. 09:36 / Izvor: Official Journal of the European Union, 01.03.2021.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Električna energija

2021/S 041-103688

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Pension and Disability Insurance Fund of North Macedonia
Poštanska adresa: St.23 Oktomvri No.11
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK00 Северна Македонија / Severna Makedonija
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: fatime.nexhipi@piom.com.mk
Telefon: +389 23250466
Telefaks: +389 23162275
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://piom.com.mk
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://e-nabavki.gov.mk
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice
I.5)Glavna djelatnost
Socijalna skrb

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Procurement of Electricity

 

Referentni broj: 02632/2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
09310000 Električna energija
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

More detailed description of the subject matter of the public procurement contract: the subject matter of the public procurement contract shall be indivisible. Detailed description of the subject matter of the public procurement contract is provided in the technical specification enclosed to this tender documentation.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
II.2.4)Opis nabave:

 

Carrier of the procurement has to supply to the contracting authority electricity as per the needs of the contracting authority, regularly and continuously, 24 hours of the day for the whole contract duration, up to all measuring points registered under the contracting authority.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 000 000.00 MKD
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Certificate of registered economic activity as proof that it is registered as a natural or legal entity performing the economic activity related to the subject matter of the procurement or proof for belonging to the appropriate professional association as per the regulations of the country where it is registered.

— license to perform the economic activity trade or supply of electricity issued by the Energy Regulatory Commission of Republic of North Macedonia.

 

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

— proof of possession of EIC code issued by AD MEPSO – Skopje for performing energy related economic activity of transmission of electricity;

— statement of the bidder accepting the balancing liability of the consumer.

 

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

 

— proof of possession of EIC code issued by AD MEPSO – Skopje for performing energy related economic activity of transmission of electricity;

— statement of the bidder accepting the balancing liability of the consumer.

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodit će se elektronička dražba
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 24/03/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Makedonski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 24/03/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

 

23 Oktomvri No 11, Skopje — Meeting room No 220, second floor.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: State Commission for Appeals on Public Procurements
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: dkzjn@gs.gov.mk
Telefon: +389 23251251
Telefaks: +389 23251250
Internetska adresa: http://dkzjn.gov.mk
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
24/02/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: