(MK) Nabavka farmaceutskih usluga

Datum objave: 05.03.2021. 09:31 / Izvor: Official Journal of the European Union, 05.03.2021.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Farmaceutski proizvodi

2021/S 045-114192

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: JZUU Klinika za Nevrologija - Skopje
Nacionalni registracijski broj: MK
Poštanska adresa: Ul. Vodnjanska br. 17
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: Ilco Koteski
E-pošta: ilcokoteski@yahoo.com
Telefon: +389 75411155
Telefaks: +389 23111904
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://nevrologija.com.mk/index.php/mk/oddeli/
Adresa profila kupca: http://nevrologija.com.mk/index.php/mk/oddeli/

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/ConcessionAnnouncements/

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/ConcessionAnnouncements/

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu

Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima i uređajima na: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/ConcessionAnnouncements/

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

I.5)Glavna djelatnost

Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Lijekovi 1

 

Referentni broj: 33600000-6

II.1.2)Glavna CPV oznaka

33600000 Farmaceutski proizvodi

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

 

Lijekovi 1 lijekovi za liječenje multiple skleroze.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

 

Interferon beta-1b 250 mcg (8MIU)/1ml

 

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

33600000 Farmaceutski proizvodi

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Sveučilišna klinika za neurologiju – Skoplje, ulica Vodnjanska br. 17 Skopje.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Interferon beta-1b; prašak i veikulum za otopinu za injekcije; 250 mcg (8MIU)/1ml; 6300 bočica + napunjena injekcijska štrcaljka

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

 

Svi potrebni podaci za provedbu javne nabave navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje.

 

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

 

Natalizumab - 300mg/15ml

 

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

33600000 Farmaceutski proizvodi

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Sveučilišna klinika za neurologiju – Skoplje, ulica Vodnjanska br. 17 Skopje.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Natalizumab; koncentrat za infuzijsku otopinu – 300mg/15ml; 240 bočica.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

 

Svi potrebni podaci za provedbu javne nabave navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje.

 

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

 

Dimethyl fumarate – 120 mg

 

Grupa br.: 3

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

33600000 Farmaceutski proizvodi

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Sveučilišna klinika za neurologiju – Skoplje, ulica Vodnjanska br. 17 Skopje.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Dimethyl fumarate; gastrorezistentna kapsula, tvrda – 120 mg; 70 kapsula.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

 

Svi potrebni podaci za provedbu javne nabave navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje

 

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

 

Fingolimod - 0,5 mg

 

Grupa br.: 4

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

33600000 Farmaceutski proizvodi

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Sveučilišna klinika za neurologiju – Skoplje, ulica Vodnjanska br. 17 Skopje.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Fingolimod; kapsula, tvrda – 0,5 mg; 1680 kapsula.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

 

Svi potrebni podaci za provedbu javne nabave navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje.

 

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

 

Cladribine - 10 mg

 

Grupa br.: 5

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

33600000 Farmaceutski proizvodi

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Sveučilišna klinika za neurologiju – Skoplje, ulica Vodnjanska br. 17 Skopje.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Cladribine; tablet – 10 mg; 112 tableta.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

 

Svi potrebni podaci za provedbu javne nabave navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje.

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

 

Navedeno u dokumentaciji za nadmetanje koja je javno dostupna svim zainteresiranim gospodarskim subjektima elektroničkog sustava javne nabave Republike Severne Makedonije Oglas broj 03210/2021 objavljen na Sveučilišnoj klinici za neurologiju - Skopje (https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home)

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Navedeno u dokumentaciji za nadmetanje koja je javno dostupna svim zainteresiranim gospodarskim subjektima elektroničkog sustava javne nabave Republike Severne Makedonije Oglas broj 03210/2021 objavljen na Sveučilišnoj klinici za neurologiju - Skopje (https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home)

 

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 01/04/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Makedonski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 12 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 01/04/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Mjesto:

 

Javno otvaranje održat će se na 1.4.2021 god. U 10:00 sati u Sektor javne nabave (upravna zgrada), Sveučilišne klinike za neurologiju u Skoplju.

 

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

 

Navedeno u dokumentaciji za nadmetanje koja je javno dostupna svim zainteresiranim gospodarskim subjektima elektroničkog sustava javne nabave Republike Severne Makedonije Oglas broj 03210/2021 objavljen na Sveučilišnoj klinici za neurologiju - Skopje (https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home).

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje

Prihvaćaju se elektronički računi

Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje

VI.3)Dodatni podaci:

 

Navedeno u dokumentaciji za nadmetanje koja je javno dostupna svim zainteresiranim gospodarskim subjektima elektroničkog sustava javne nabave Republike Severne Makedonije Oglas broj 03210/2021 objavljen na Sveučilišnoj klinici za neurologiju - Skopje (https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home).

 

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Osnoven sud Skopje 1
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Navedeno u dokumentaciji za nadmetanje koja je javno dostupna svim zainteresiranim gospodarskim subjektima elektroničkog sustava javne nabave Republike Severne Makedonije Oglas broj 03210/2021 objavljen na Sveučilišnoj klinici za neurologiju - Skopje (https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home).

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

02/03/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: