(MK) Nabavka goriva

Datum objave: 18.07.2017. 11:13 / Izvor: Official Journal of the European Union, 18.07.2017.

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Kicevo: Goriva

2017/S 135-278171

Obavijest o nadmetanju

Roba

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
JP Komunalec Kicevo
4097408
Tranziten pat 34
Kicevo
bivša jugoslavenska republika Makedonija
Osoba za kontakt: Vlatko Risteski
Telefon: +389 45-223444
E-pošta: ted.jpkomunalec.kicevo@gmail.com
NUTS kod: MK003

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.e-nabavki.gov.mk

I.2)Zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: www.e-nabavki.gov.mk
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Druga vrsta: JP Komunalec Kicevo
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: water supply

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Fuel.

 

Referentni broj: 30/2017
II.1.2)Glavna CPV oznaka
09100000
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Purchase will be used for the needs of company.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 500 000.00 MKD
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK003
II.2.4)Opis nabave:

 

Fuel.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 05/09/2017
Lokalno vrijeme: 15:30
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Makedonski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 12 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 11/09/2017
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

 

JP Komunalec Kicevo, Tranziten pat 34.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Drzavna Komisija za zalbi po javni nabavki
Skopje
bivša jugoslavenska republika Makedonija
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/07/2017

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: