(MK) Nabavka internetskih usluga (ISP)

Datum objave: 05.03.2021. 09:29 / Izvor: Official Journal of the European Union, 05.03.2021.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Pružatelji internetske usluge (ISP)

2021/S 045-114197

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Employment Service Agency of the Republic of North Macedonia
Poštanska adresa: str. Vasil Gjorgov no.43
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK008 Скопски / Skopski
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: Marija Petrovska
E-pošta: javni.nabavki@av.gov.mk
Telefon: +389 23111850
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.av.gov.mk

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: www.e-nabavki.gov.mk

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: www.e-nabavki.gov.mk

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu

Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima i uređajima na: www.e-nabavki.gov.mk

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Državna ili federalna agencija/ured

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Procurement of Data Transmission Services (Broadband Internet Access) for the Needs of the Employment Agency of the Republic of North Macedonia

 

Referentni broj: 02944/2021

II.1.2)Glavna CPV oznaka

72411000 Pružatelji internetske usluge (ISP)

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

 

Detailed description of the subject of the contract is given in the technical specifications attached to the tender documentation.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

72411000 Pružatelji internetske usluge (ISP)

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK001 Вардарски / Vardarski

NUTS kod: MK002 Источен / Istočen

NUTS kod: MK003 Југозападен / Jugozapaden

NUTS kod: MK004 Југоисточен / Jugoistočen

NUTS kod: MK005 Пелагониски / Pelagoniski

NUTS kod: MK006 Полошки / Pološki

NUTS kod: MK007 Североисточен / Severoistočen

NUTS kod: MK008 Скопски / Skopski

II.2.4)Opis nabave:

 

Data transmission services (broadband internet access).

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

 

— certificate of registered activity as proof that it is registered as a natural or legal person to perform the activity related to the subject of procurement or proof that it belongs to an appropriate professional association in accordance with the regulations of the country where it is registered,

— notification from Agency for Electronic Communications for provision of public electronic communication services (data transmission services), as proof that the special conditions for performing the activity prescribed by law are met.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

— to have realized a turnover of not less than EUR 800 000.00 per year in MKD counter value, in the last 3 years.

 

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

— the economic operator has at least two or more international terrestrial optical links with a minimum total capacity of 30 Gbps and they should be redundantly and balanced configured with BGP protocol,

— the economic operator should have experience in providing the service for symmetric Internet access and VPN connection with at least 3 contracting authorities or economic operators, in the last 3 years,

— the economic operator should have installed a minimum of 100 VPN points in the last 3 years.

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodit će se elektronička dražba

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 29/03/2021

Lokalno vrijeme: 13:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Makedonski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 29/03/2021

Lokalno vrijeme: 13:00

Mjesto:

 

Employment Agency of the Republic of North Macedonia; address: 43 ‘Vasil Gjorgov’ Street, Skopje.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

 

/

 

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Employment Agency of the Republic of North Macedonia
Mjesto: Skopje
Država: Sjeverna Makedonija

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

01/03/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: