(MK) Nabavka jedinica za magnetnu rezonanciju

Datum objave: 29.06.2017. 13:43 / Izvor: Official Journal of the European Union, 29.06.2017.
  •  

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Skopje: Jedinica za magnetnu rezonanciju

2017/S 122-248443

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Public Health Institution Health Center of Skopje
Krste Misirkov 28
Služba(e) za kontakt: Public Health Institution Health Center of Skopje
Na pažnju (osoba za kontakt): Zoran Simonovski
1000 Skopje
bivša jugoslavenska republika Makedonija
Telefon: +389 23134543
E-pošta: info@zds.com.mk
Telefaks: +389 23134660

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://www.zds.com.mk

Adresa profila kupca: http://www.zds.com.mk

Elektronički pristup podacima: http://e-nabavki.gov.mk

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: http://e-nabavki.gov.mk

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33111610

Opis
Jedinica za magnetnu rezonanciju.

Odjeljak IV.: Postupak

IV.3)Administrativni podaci
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju ili za pristup dokumentaciji: 11.7.2017 - 10:00
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
11.7.2017 - 10:00
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Drugo: Macedonian.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: