(MK) Nabavka kamiona opremljenih solarnim panelima i plugovima

Datum objave: 26.02.2021. 09:20 / Izvor: Official Journal of the European Union, 26.02.2021.

26.02.2021.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu

2021/S 040-101255

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Makedonijapat
Poštanska adresa: Dame Gruev Str., No 14
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: contact@makedonijapat.com.mk
Telefon: +389 23138724
Telefaks: +389 23138736
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.makedonijapat.com.mk

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Druga vrsta: Public Enterprise Roads maintenance

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Procurement of Goods — Trucks Equipped with Solar Panels and Plows

Referentni broj: 01480/2021

II.1.2)Glavna CPV oznaka

34000000 Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Procurement of goods — trucks equipped with solar panels and plows.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 2 439 024.00 EUR

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)

II.2.4)Opis nabave:

Procurement of goods — trucks equipped with solar panels and plows.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 2 439 024.00 EUR

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

— certificate from the Registry of penalties for crimes committed by legal entities that were not imposed a temporary or permanent prohibition of professional activity;

— a certificate stating that there has not been imposed sanction ban on performing profession, activity or duty, or prohibition to perform certain activity;

— document for registered activity DRD form guarantee of supply 2% performance guarantee 5 % of contract inhibition to perform a profession, activity or duty, or prohibition to perform a specific activity, imposed against.

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

— a declaration by the economic operator that in the last 5 years he was rendered a verdict for participation incriminal organization, corruption, fraud or money laundering;

— confirmation that no bankruptcy proceedings by a competent authority;

— confirmation that no liquidation procedure by the competent authority;

— confirmation of paid taxes and other public charges from the competent authority of the country where the economic operator is established;

— certificate from the Registry of penalties for crimes committed by legal entities that were not imposed a penalty on participation in public tender procedures, the award of public procurement contracts and public-private partnerships;

— certificate from the Registry of penalties for crimes committed by legal entities that were not imposed a temporary or permanent prohibition of professional activity.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 24/02/2021

Lokalno vrijeme: 15:30

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Makedonski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 02/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Mjesto:

PC Makedonijapat str Dame Gruev 14 Skopje.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

PC Makedonijapat str Dame Gruev 14 Skopje Information about authorised persons and opening procedure:Information about authorised persons and opening procedure:Information about authorised persons and opening procedure:

• Stojan Popov: president,

• Barsov Georgi: member,

• Goce Aleksovski: member.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Public Procurement Bureau
Poštanska adresa: Luj Paster nn
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

22/02/2021

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: