(MK) Nabavka komunalnih usluga - dodjela koncesije za sakupljanje otpada na cijelom teritoriju opštine Zelino

Datum objave: 26.02.2021. 09:23 / Izvor: Official Journal of the European Union, 26.02.2021.

Sjeverna Makedonija-Tetovo: Komunalne usluge

2021/S 040-101257

Obavijest o koncesiji

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/23/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Municipality of Zelino
Poštanska adresa: Rr: 104, Nr: 14, Zhelinë, 1216
Mjesto: Tetovo
NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Poštanski broj: 1216
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: Nebi Demiri
E-pošta: Nebi.demiri@hotmail.com
Telefon: +389 70223066
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://e-nabavki.gov.mk/

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://e-nabavki.gov.mk/

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Prijave ili, prema potrebi, ponude moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Regionalno ili lokalno tijelo

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Awarding a Concession for Collection of Waste on the Whole Territory of the Municipality of Zelino

 

Referentni broj: 0001/2021

II.1.2)Glavna CPV oznaka

65000000 Komunalne usluge

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

 

Awarding a concession for collection of waste on the whole territory of the municipality of Zelino.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 11 369 669.00 MKD

II.1.6)Podaci o grupama

Ova koncesija podijeljena je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

65000000 Komunalne usluge

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)

II.2.4)Opis nabave:

 

Awarding a concession for collection of waste on the whole territory of the municipality of Zelino.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Koncesija je dodijeljena na temelju kriterija koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 11 369 669.00 MKD

II.2.7)Trajanje koncesije

Trajanje u mjesecima: 120

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratak opis uvjeta, naznaka potrebnih podataka i dokumenata:

 

As per tendering documentation.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Popis i kratak opis kriterija za odabir, naznaka potrebnih podataka i dokumenata:

 

As per tendering documentation.

 

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Popis i kratak opis kriterija za odabir, naznaka potrebnih podataka i dokumenata:

 

As per tendering documentation.

 

III.2)Uvjeti povezani s koncesijom

III.2.2)Uvjeti izvršenja koncesije:

 

As per tendering documentation.

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za podnošenje zahtjeva ili zaprimanje ponuda

Datum: 08/03/2021

Lokalno vrijeme: 11:00

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Makedonski

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje

Prihvaćaju se elektronički računi

Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: State Commission for Public Procurement Appeals
Poštanska adresa: bul.ilindenska 63a
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: prijavidkzjn@gs.gov.mk
Telefon: +389 23251259
Internetska adresa: https://dkzjn.mk/

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

23/02/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: