(MK) Nabavka laboratorijskog pribora i reagenasa

Datum objave: 10.03.2021. 10:08 / Izvor: Official Journal of the European Union, 10.03.2021.

jeverna Makedonija-Kavadarci: Reagensi za ispitivanje krvi

2021/S 048-121896

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: PHI General hospital with extended activity — Kavadarci
Nacionalni registracijski broj: 7302932
Poštanska adresa: Siska No.35
Mjesto: Kavadarci
NUTS kod: MK001 Вардарски / Vardarski
Poštanski broj: 1430
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: Nadica Netkova
E-pošta: bolnicakavadarci@yahoo.com
Telefon: +389 043/413-315
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/notices
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/notices
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima i uređajima na: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/notices
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Laboratory Supplies and Reagents

 

Referentni broj: 03109/2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33696200 Reagensi za ispitivanje krvi
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Laboratory supplies and reagents for blood testing.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 8 000 000.00 MKD
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33696200 Reagensi za ispitivanje krvi
33696300 Kemijski reagensi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK0 Северна Македонија / Severna Makedonija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

PHI General Hospital with extended activity — Kavadarci

St. Sishka no. 35

Kavadarci

North Macedonia

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Procurement of laboratory supplies and blood testing reagents.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 8 000 000.00 MKD
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Početak: 15/04/2021
Završetak: 14/04/2022
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

 

Every year we need this procurement of laboratory supplies.

 

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

The offerers must have a permission for procurement and sale of the reagents from the Ministry of health.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

After the auction the lowest price offered will be selected as best offer.

 

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

 

The offerers must have a permission for procurement and sale of the reagents from the Ministry of health.

 

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodit će se elektronička dražba
Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:

 

The auction will be scheduled 2 days after the public opening of the offers.

 

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 31/03/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Makedonski, Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 012 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 31/03/2021
Lokalno vrijeme: 10:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:

 

Every year

 

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje
Prihvaćaju se elektronički računi
Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Ministry of Finance — Bureau of Public Procurement
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Internetska adresa: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Ministry of Finance — Bureau of Public Procurement
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Internetska adresa: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Ministry of Finance — Bureau of Public Procurement
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Internetska adresa: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
05/03/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: