(MK) Nabavka lijekova

Datum objave: 16.01.2020. 09:15 / Izvor: Official Journal of the European Union, 16.01.2020.

Sjeverna Makedonija-Kičevo: Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

2020/S 011-022806

Prethodna informacijska obavijest

Ova obavijest poziv je na nadmetanje

Roba

Pravna osnova:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: JZU Opšta bolnica Kičevo
Nacionalni registracijski broj: 6018491
Poštanska adresa: Marsal Tito br.42
Mjesto: Kičevo
NUTS kod: MK00
Poštanski broj: 6250
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: Lidija Avramoska
E-pošta: jzubolnica.kicevo@t.mk

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.opstabolnica-kicevo

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

I.3)Komunikacija

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Druga vrsta: Zdravstvo

I.5)Glavna djelatnost

Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Lekovi

II.1.2)Glavna CPV oznaka

33000000

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Lekovi.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Franko dogovoren organ.

II.2.4)Opis nabave:

Lekovi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

II.2.10)Podaci o varijantama

II.2.11)Podaci o opcijama

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Natjecateljski postupak uz pregovore

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za primitak iskaza interesa

Datum: 10/02/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Makedonski

IV.2.5)Planirani datum početka postupaka dodjele:

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za žalbe po javni nabavki
Mjesto: Skopje
Država: Sjeverna Makedonija

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

14/01/2020

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: