(MK) Nabavka lož ulja EL-1

Datum objave: 10.02.2021. 10:08 / Izvor: Official Journal of the European Union, 10.02.2021.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Goriva

2021/S 028-070543

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Makedonijapat
Poštanska adresa: Dame Gruev Str., No 14
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: contact@makedonijapat.com.mk
Telefon: +389 23138724
Telefaks: +389 23138736
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.makedonijapat.com.mk
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Druga vrsta: Public Enterprise Roads maintenance
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Procurement of Heating Oil EL-1

 

Referentni broj: 01085/2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
09100000 Goriva
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Procurement of heating oil EL-1.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 544 715.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Place of delivery of the goods or performance of the services, or location of the works: Extra light burning oil 1 (EL-1) (for heating of asphalt bases and central heating) will be delivered to the fo

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Place of delivery of the goods or performance of the services, or location of the works: extra light burning oil 1 (EL-1) (for heating of asphalt bases and central heating) will be delivered to the following dispositions and that:

— Asphalt base in Lepenec (Skopje),

— Asphalt base in Bitola Bitola, — village Kukurecani — Bitola,

— Asphalt base in Veles — street Skopski pat bb-Veles,

— Asphalt base in Stip — highway A4 at 10 km, Skopje-st Quay 13-ti Noemvri No 76,

— Branch Bitola-ul. Gjuro Gjakovic No 12-Bitola,

— Branch Veles-Veles, ul Skopski pat bb-Veles,

— Branch Stip-Stip, ul. Partizanska br.29-Stip.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 544 715.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 365
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

— statement by the economic operator that in the last 5 years he has a n effective sentence for participation in a criminal organization, corruption, fraud or money laundering;

— confirmation that no bankruptcy procedure by the competent authority;

— confirmation that it is not subject to liquidation proceedings by a competent authority;

— confirmation of payment of taxes and other public duties by the competent authority of the country in which the economic operator is established;

— confirmation from the Register of penalties for crimes committed by Legal persons that have been stated ban on participation in public bidding procedures, awarding contracts and

contracts for public-private partnerships;

— confirmation from the Register of penalties for crimes committed by legal persons that have been imposed minor penalty temporary or permanent prohibition of professional activity;

— confirmation that a final decision has not been imposed sanction ban on performing profession, activity or duty, or prohibition to perform certain activities. To demonstrate the ability to perform professional activity, the economic operator should submit a document for registered activity as evidence that it is registered as a legal entity for performing the activity related to the subject of the contract;

— document for registered activity DRD.

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodit će se elektronička dražba
Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:

 

Will be the second stage.

 

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 02/03/2021
Lokalno vrijeme: 15:30
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Makedonski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 08/03/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

 

PC Makedonijapat-Skopje, Str.Dame Gruev 14.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Public Procurement Bureau
Poštanska adresa: Luj Paster nn
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
05/02/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: