(MK) Nabavka medicinske opreme za UC PHI za radioterapiju i onkologiju Skoplje - Linearni akcelerator - IMRT-VMAT

Datum objave: 12.03.2021. 10:48 / Izvor: Official Journal of the European Union, 12.03.2021.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

2021/S 050-127035

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Ministry of Health of Republic of North Macedonia
Poštanska adresa: 50 divizija No 6
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: ljupco.ilovski@zdravstvo.gov.mk
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.moh.gov.mk

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://www.bjn.gov.mk/

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://www.bjn.gov.mk/

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

I.5)Glavna djelatnost

Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Procurement of Medical Equipment for UC PHI for Radiotherapy and Oncology Skopje — Linear Accelerator — IMRT-VMAT

 

II.1.2)Glavna CPV oznaka

33000000 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

 

Procurement of medical equipment for UC PHI for radiotherapy and oncology Skopje — linear accelerator — IMRT-VMAT.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija

II.2.4)Opis nabave:

 

Procurement of medical equipment for UC PHI for radiotherapy and oncology Skopje — linear accelerator — IMRT-VMAT.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 36

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

 

Confirmation issued from authorized body for compliance of special criteria for performing legal business activity related to the public procurement subject.

 

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

— sign declaration that the economic operator will ensure technical and educated staff, responsible for installation of the equipment, servicing and staff training enclosed with certificate issued by the manufacturer of the equipment;

— sign declaration that the economic operator will provide training for operational use of the machine (on-site training), as well as a visit to a reference center using the same treatment machine for one medical physicist, one radiation oncologist, one radiological technologist and a service technician. In case there are restrictions due to the Covid-19 pandemics (restrictions on travel, special protocols, etc.) and the conditions do not allow visit to a reference center, the visit will be postponed until further notice. The postponement of the visit to the reference center will not affect the procedure and deadlines for installation, testing and commissioning according to the manufacturer 's specifications, delivery (Acceptance). In case of travel restrictions / conditions do not allow on-site training, the bidder undertakes obligation to organize trainings via Internet (online trainings) and distance activities (remote activities) for all phases until final installation and ready to use status of the procedure;

— sign declaration that the economic operator will ensure equipment warranty for 1 year commencing from the delivery date and acceptance and installation of the equipment and within the warranty period shall perform free of charge service and replacement of spare parts i.e. minimum 14 months commencing from the delivery date and within the warranty period shall perform free of charge service and replacement of spare part;

— declare a statement that the equipment shall be new and unused.

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodit će se elektronička dražba

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 08/04/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Makedonski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 08/04/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: State Appeals Commission
Mjesto: Skopje
Država: Sjeverna Makedonija

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

10 days.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv: Ministry of Health of Republic of North Macedonia
Mjesto: Skopje
Država: Sjeverna Makedonija

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

09/03/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: