(MK) Nabavka medicinskog kiseonika

Datum objave: 09.02.2021. 10:06 / Izvor: Official Journal of the European Union, 09.02.2021.

Sjeverna Makedonija-Shtip: Kisik

2021/S 027-067862

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: PHI Clinical Hospital Shtip
Nacionalni registracijski broj: 16421/2020
Poštanska adresa: ul.Ljuben Ivanov br.25
Mjesto: Shtip
NUTS kod: MK002 Источен (Istočen)
Poštanski broj: 2000
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: Valentina Ristova
E-pošta: ristova_vale@yahoo.com
Telefon: +389 78210114
Telefaks: +389 32391357
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://e-nabavki.gov.mk
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/91457735-9fb3-4881-b0c2-c0b73e5d78fb/1
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/91457735-9fb3-4881-b0c2-c0b73e5d78fb/1
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Medical Oxygen

 

Referentni broj: 01113/2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
24111900 Kisik
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Medical oxygen.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 15 500 000.00 MKD
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
24111900 Kisik
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
NUTS kod: MK002 Источен (Istočen)
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

PHI Clinical Hospital — Shtip

Ljuben Ivanov No 25 Shtip.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Medical oxygen.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 15 500 000.00 MKD
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

To prove its state, the economic operator should submit the following documentation:

— economic operator's statement that in the last 5 years there was no legal procedure or charges against him for corruption pursuing the Article 88 paragraph 1 of the Law on public procurement;

— certificate that there is no open procedure for insolvency issued by authorities;

— certificate that there is no open procedure for liquidation issued by authorities;

— certificate for paid taxes, incomes, contributions and other types of duties issued by authorities from the state where the economic operator is registered;

— certificate issued by the Register for criminal records and charges that no prohibition or verdict have been pronounced to participate in invitation of tenders, to conclude public procurement contract and to conclude contracts for public-private partnership;

— certificate issued by the Register for criminal records and charges that no prohibition or verdict, permanent or temporary, have been pronounced to perform any activity;

— certificate that there is no verdict or sanction — prohibition to do any kind of job, work, activity or obligation, temporary or permanent.

 

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

 

Documents for registered activities

— document for registered business activity;

— form DRD or certificate for registered activities;

— decision for retail of medical devices pursuing the Law on medicines and medical devices.

 

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Warranty on quality performance of contract (5.00 %)

Payment terms: payment after submission invoice within 60 days.

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodit će se elektronička dražba
Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:

 

Electronic auction will be the last stage.

 

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 05/03/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Makedonski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 05/03/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

 

Public Health Institution Panche Karagjozov Shtip, street Hristijan Karposh bb, 2nd floor, Archive.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: State commission for appeals
Poštanska adresa: bul.Ilinden br.63a
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: dkzjn@gs.gov.mk
Telefon: +389 9023251251
Telefaks: +389 9023251250
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Bureau of Public Procurement
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Internetska adresa: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
04/02/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: