(MK) Nabavka opreme za mjerenje i kontrolu

Datum objave: 03.01.2020. 11:41 / Izvor: Official Journal of the European Union, 03.01.2020.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Oprema za mjerenje i kontrolu

2020/S 002-002735

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: PE Macedonian Broadcasting — Skopje
Poštanska adresa: bb Bld. Goce Delchev
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK008
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: Lozana Spasovska
E-pošta: spasovska@jpmrd.gov.mk
Telefon: +389 23297134
Telefaks: +389 23225520

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: http://www.jpmrd.gov.mk

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/727c4c78-78cd-4c75-8dbc-951d14c04288/1

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Druga vrsta: Public enterprise

I.5)Glavna djelatnost

Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Equipment for Control and Measuring

II.1.2)Glavna CPV oznaka

38424000

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Equipment for control and measuring.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 10 592 000.00 MKD

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

38424000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK

II.2.4)Opis nabave:

Equipment for control and measuring.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 10 592 000.00 MKD

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta: 

List and brief description of conditions:

In order to prove its personal situation, the economic operator should provide the following documents

— statement that in the last 5 years no effective court verdict has been pronounced for committed criminal act from Article 88 paragraph 1 of the PPL,

— certificate that it is not subject to bankruptcy procedure issued by competent authority,

— certificate that it is not subject to liquidation procedure issued by competent authority,

— certificate for paid taxes, contributions and other public duties by the competent authority in the country where that economic operator is established,

— certificate from the Legal Entities Penal Registry that it is not being imposed a side sanction – prohibition to participate in public competitions, contract award procedures and PPP award procedures,

— certificate from the Legal Entities Penal Registry that it is not being imposed a side sanction — temporary or permanent prohibition to perform certain professional activity,

— certificate that it is not being sanctioned for misdemeanor with an effective court decision, resulting in prohibition for pursuing professional activity or duty, i.e. temporary prohibition for performing professional activity IV.2.2) Аbility of the economic operator to perform business activity,

— document for registered activity: confirmation for a registered activity as a proof that it is registered as a natural or a legal entity for performance of the activity related with the subject of the procurement or a proof that it is a part of a suitable professional association in accordance with the regulations of the country where it is registered.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Popis i kratki opis kriterija za odabir: 

In the last 3 years (2016, 2017, 2018) to have realized total income not smaller than 200 000 EUR in the field related with the subject of the public procurement.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 

Report for the balance of state issued by an authorized organ, i.e. revised balance of state, or excerpts of the report of the balance of state, in cases when the publication of the balance of state is prescribed with law in the country where the economic operator is registered.

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Popis i kratki opis kriterija za odabir: 

List of main shipments of equipment for control and measuring in the last 3 years, issued by the manufacturer of the equipment.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 

Minimum one confirmation for performed shipment of an equipment for measuring and control in the last 3 years, issued by the manufacturer and/or buyer of the equipment.

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Bid guarantee 3 %

Performance guarantee 10 %

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 30/01/2020

Lokalno vrijeme: 11:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Makedonski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 30/01/2020

Lokalno vrijeme: 11:00

Mjesto: 

PE Macedonian Broadcasting, Bld Goce Delchev No 18 Skopje, 15th floor

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: State Commission for Complaints Regarding Public Procurement
Mjesto: Skopje
Država: Sjeverna Makedonija

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

31/12/2019

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: